MULTIPROJECT
Poradnik Multiproject został stworzony z myślą o polskich wykonawcach budowlanych na terenie Wielkiej Brytanii. Nowe artykuły pojawiają się na naszej stronie co 3-6 tygodnie, służąc pomocą i doświadczoną porada w zakresie budownictwa.

Multiproject i nasze zaprzyjaźnione firmy zajmują się takimi zagadnieniami jak kontrakty JCT, procedury przetargowe, harmonogramy robót i wiele innych. Dzięki nam zawsze będziesz na bieżąco poinformowany o wszystkich procedurach obowiązujących w budownictwie.

Poprzednio wydane numery poradnika:

Nr 33: Znaczenie postępowania zgodnie z procedurami kontraktowymi przy pracy nad projektem budowlanym.

Zarówno kontrakty, jak i procedury kontraktowe mogą być bardzo skomplikowane jeśli chodzi o zobowiązania wykonawcy. Brak ich znajomości często prowadzi do opóźnień, konfliktów z architektem, administratorem projektu lub klientem, a także, w niektórych przypadkach, do strat w zysku lub kar pieniężnych. Czytaj dalej ...

Nr 32: Znaczenie tworzenia i utrzymywania odpowiedniego łańcucha dostaw - współpraca partnerska

W tym artykule omówione zostanie znaczenie tworzenia i utrzymania łańcucha dostaw w firmach budowlanych z nawiązaniem do tematu współpracy partnerskiej. Czytaj dalej ...

Nr 31: Wymagania przy pracy z azbestem

W artykule tym omówione zostaną wymagania , jakie musi spełnić właściciel/pracodawca (czyli osoba odpowiedzialna za budynek) oraz ekspertyzy jakie można przeprowadzić celem identyfikacji materiałów zawierających azbest. Wyjaśnione zostaną tu również nowe przepisy, które weszły w życie na początku 2012 roku, dotyczące azbestu. Czytaj dalej ...

Nr 30: Niebezpieczeństwa pracy z azbestem

W artykule tym omówione zostaną zagrożenia spowodowane azbestem oraz miejsca jego występowania. Nikt nie powinien wystawiać się na działanie azbestu. Co roku zabija on w Wielkiej Brytanii więcej osób niż wypadki drogowe. Czytaj dalej ...

Nr 29: Article-4: Prawa i obowiązki architekta/administratora kontraktu w zakresie przedłużenia czasu umowy, jej zakończenia i udzielania płatności w świetle umowy JCT IC 2011.

Artykuł ten dotyczy roli architekta w kwestii zezwoleń na przedłużenia terminu wykonania prac, rozwiązania umowy oraz regulowania płatności w świetle umowy JCT Intermediate Contract 2011. Czytaj dalej ...

Nr 28: Article-3: Prawa i obowiązki architekta w kwestii udzielania instrukcji w świetle umowy JCT IC 2011

Jeśli jest to uwzględnione w postanowieniach umowy, architekt może wydawać instrukcje wykonawcy odnośnie wykupienia polisy ubezpieczeniowej, chroniącej pracodawcę przed odpowiedzialnością za zawalenie się, ustąpienie, drżenie, osłabienie się lub obniżenie gruntu w rezultacie budowy (punkt 6.5.1). Czytaj dalej ...

Nr 27: Prawa i obowiązki architekta zwiazane z zakonczeniem prac i usterkami w świetle umowy JCT IC 2011

Artykuł ten określa rolę architekta, jeśli chodzi o zakończenie prac budowlanych i rektyfikację oraz jego zobowiązania względem podwykonawcy w świetle umowy JCT Intermediate Contract 2011. Czytaj dalej ...

Nr 26: Artyku-1: Zobowiązania architekta względem wykonawcy w świetle postanowień JCT IC 2011

Umowy udostępnione przez organizację Joint Contracts Tribunal (JCT) są najczęściej używanymi w budownictwie kontraktami. Najnowszą ich wersja dostępna jest od września 2011 roku. Czytaj dalej ...

Nr 25: Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie zerwania umowy oraz konfliktów w świetle kontraktu...

Artykuł ten omawia prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie zerwania umowy oraz rozwiązywania konfliktów wyraźnie wskazane w umowie JCT Intermediate Contract z 2011 roku. Czytaj dalej ...

Nr 24: Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie płatności w świetle umowy JCT IC z 2011 roku

Artykuł ten omawia prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie płatności wyraźnie wskazane w umowie JCT Intermediate Contract z 2011 roku. Czytaj dalej ...

Nr 23: Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń w świetle umowy JCT IC z 2011 roku

W myśl wyraźnych postanowień umowy JCT Intermediate Contract, pracodawca dysponuje prawami i obowiązkami odnośnie ubezpieczenia prac. Czytaj dalej ...

Nr 22: Prawa i obowiązki pracodawcy w świetle umowy JCT Intermediate Contract z 2011 roku

Niektóre prawa i obowiązki pracodawcy regulowane są przez ogólnie stosowane przepisy prawne, inne zaś wynikają z artykułów zawartych w umowie Intermediate Contract. Czytaj dalej ...

Nr 21: Prawa i obowiązki wykonawcy dotyczący rozwiązania kontraktu...

W świetle najnowszych poprawek do umowy of JCT Intermediate Contract z 2011 roku, wykonawcy przysługują pewne prawa i obowiązki odnośnie rozwiązania umowy. Zostaną one omówione w poniższym artykule. Czytaj dalej ...

Poradnik 11-20

Nr 20: Prawa i obowiązki wykonawcy odnośnie ubezpieczenia w umowie JCT Intermediate Contract z 2011 roku

Nowy zestaw kontraktów opublikowanych przez Joint Contracts Tribunal (JCT), organizację zapewniającą standardowe umowy budowlane, został opublikowany we wrześniu 2011 roku pod nazwą JCT content edition 2011. W świetle umów JCT Intermediate Contracts, wykonawca ma następujące prawa i obowiązki odnośnie ubezpieczenia prac podlegających umowie. Czytaj dalej ...

Nr 19: Prawa i obowiązki wykonawcy w świetle JCT Intermediate Contract z 2011 roku

Kontrakty organizacji Joint Contracts Tribunal (JCT) są wiodącymi formami standardowych umów budowlanych, które obejmują całe spektrum zagadnień związanych z inwestycją. Do umów JCT z 2011 roku we wrześniu 2011 wprowadzona została trzecia seria poprawek. Czytaj dalej ...

Nr 18: Rozwoju ekonomicznym i budownictwie z 2009 roku

Ustawa o demokracji na szczeblu lokalnym, rozwoju ekonomicznym oraz budownictwie (LDEDC) została uaktualniona w listopadzie 2009 roku, jednak zmiany w niej zawarte weszły w życie w końcu 2011 roku. Część 8 ustawy o budownictwie wprowadza poprawki do rozdziałów kontraktów budowlanych odnoszących się do płatności oraz rozwiązywania konfliktów. Poprawki te wykonano w celu uproszczenia procedury płatności oraz ochrony interesów płatnika. Czytaj dalej ...

Nr 17: Zmiany w kontraktach JCT 2011 – Przepisy dotyczące retencji

Kontrakty JCT są standardową formą kontraktów oraz wskazówek dla projektów budowlanych.. Obejmują one kontrakty główne i podwykonawcze od złożonych projektów na większą skalę aż po mniejsze prace remontowe. Czytaj dalej ...

Nr 16: Zmiany w kontraktach JCT 2011- Podsumowanie

Zestaw kontraktów Joint Contracts Tribunal (JCT) z 2005 roku zostały właśnie po raz trzeci poprawione. Poprawki obejmują poważne zmiany, w większości będące odpowiedzią na ustawę Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996, wchodzącym w skład ustawy o budownictwie (Construction Act 2009). Nowa edycja kontraktów JCS odnosi się do wszystkich kontraktów budowlanych zawartych w części 8 ustawy o budownictwie, która weszła w życie 1 października 2011 roku. Czytaj dalej ...

Nr 15; Analiza ryzyka (Risk Assesment)

Analizy ryzyka odgrywają znaczącą rolę w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy na terenie budowy. Ich celem jest identyfikacja oraz redukcja lub usunięcie ryzyka wynikającego z przeprowadzanych prac budowlanych zarówno w stosunku do pracowników, czytaj dalej ...

Nr 14; Określenie sposobu wykonania pracy (Method Statement)

Metody pracy stanowią część dokumentacji BHP. W dokumencie tym należy wykazać rezultaty przeprowadzonej wcześniej analizy ryzyka. Musi on zawierać informacje dotyczące określonych zadań wykonywanych podczas realizacji projektu, ryzyka jakie one stwarzają i środków podjętych w celu zminimalizowania lub zlikwidowania tego ryzyka. Czytaj dalej ...

Nr 13; System pozwoleń na pracę

Systemy pozwoleń na wykonywanie prac niebezpiecznych (PTW), znane również jako "System bezpieczeństwa pracy", wprowadzone zostały w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno osobom zatrudnionym na terenie budowy jak i osobom postronnym. Czytaj dalej ...

Nr 12; Site Waste Management Plans

Plan zarządzania odpadami budowlanymi jest dokumentem wymaganym przez angielskie prawodawstwo, przy realizacji jakiejkolwiek inwestycji o koszcie całkowitym przekraczającym £300 000. Plan musi zostać przedstawiony przez głównych wykonawców projektu a następnie dołączony do dokumentacji BHP przechowywanej na terenie budowy. Czytaj dalej ...

Nr 11; Traffic Management Plan

Coraz częściej w naszej pracy spotykamy się wymogiem przedstawienia w gminie planu zarządzania ruchem drogowym na budowie i w okolicy. W naszym poradniku staramy się przybliżyć wykonawcom podstawowe cele i procedury 'Traffic Management Plan'. Czytaj dalej ....

Poradnik 1-10

Nr 10; Formy rozwiązywania konfliktów w kontraktach JCT

Kontrakty JCT dają możliwość skorzystania z kilku prawnie dostępnych form rozwiązywania konfliktów pomiędzy wykonawcą a klientem. Znajomość tych procedur daje wykonawcy większą pewność w pertraktacjach z klientem i architektem oraz umożliwia uniknięcie wymuszeń wykonania dodatkowych prac pod pretekstem zgodności z obowiązującymi zasadami prawnymi. Czytaj dalej ...

Nr 9; Podstawowe pojęcia w kontraktach JCT. Część 2

Numer 9 poradnika jest kontynuacją tematu zapoczątkowanego w poprzednim numerze i tłumaczy ważne terminy i określenia używane w kontraktach JCT. Część ta dotyczy głównie określeń związanych z finansami w projekcie. Czytaj dalej ...

Nr 8; Podstawowe pojęcia w kontraktach JCT. Część 1

Podpisując jakikolwiek kontrakt niezbędnym jest zrozumienie jego znaczenia i terminów w nim używanych. W naszej pracy zauważyliśmy, że wielu wykonawców ma problemy z podstawowymi określeniami występującymi w kontraktach JCT. W tym i kolejnych wydaniach poradnika postaramy się je wyjaśnić. Czytaj dalej ...

Nr 7; Ubezpieczenia w kontraktach JCT

Ubezpieczenia, ich typy i wymagania w kontraktach JCT w tym zakresie są dość skomplikowane lecz należy się upewnić, że w przypadku strat materialnych lub wypadku wykonawca jest w pełni zabezpieczony. Nierzadko widzimy, że tak wykonawcy jak i inwestorzy i architekci gubią się w tym temacie i mamy nadzieję, że poniższe wytłumaczenie pomoże Państwu w prowadzeniu projektów. Czytaj dalej ...

Nr 6; Harmonogramy i planowanie robót

Odpowiednio zbudowany harmonogram pozwala na szczegółowe planowanie prac, zamówień i innych czynności niezbędnych do ukończenia projektu na wiele miesięcy na przód. Skonstruowany dynamicznie, będzie się on dostosowywał do nieuniknionych zmian w zakresie czy kolejności wykonywanych prac. W przypadku kontraktów JCT wykonawca ma obowiązek przedstawić szczegółowy harmonogram przed rozpoczęciem robót, plan ten jest podstawą do egzekwowania dodatkowych opłat wynikających z opóźnień spowodowanych przez klienta bądź architekta. Czytaj dalej ...

Nr 5; Procedury przetargowe, podstawy przygotowywania kosztorysów

Nie wszyscy wykonawcy zdają sobie sprawę z tego, że architekci w większości przypadków przeprowadzają postępowanie przetargowe według wiążących ich procedur. Znajomość tego mechanizmu ułatwia relacje z architektami i klientami, oraz pomaga planować wycenianie projektów. Czytaj dalej ...

Nr 4; Formy powiązań kontraktowych

Poradnik ten tłumaczy powiązania kontraktowe pomiędzy klientem, architektem, wykonawcą i innymi osobami zaangażowanymi w projekty budowlane. Wiedza ta jest niezbędna do budowania odpowiednich stosunków współpracy. Czytaj dalej ...

Nr 3; Wprowadzenie do kontraktów JCT

Większość projektów wykonywanych pod opieką architekta używa kontraktów jednej z 52 form kontraktów JCT. W trzecim wydaniu naszego poradnika wyjaśniamy najbardziej popularne formy i różnice między nimi. Czytaj dalej ...

Nr 2; Wprowadzenie do kontraktu i standardowe formy dla budownictwa

Zacznijmy od początku ... Co to jest kontrakt? jak go zawieramy? Musi być na piśmie? Ten numer poradnika tłumaczy podstawowe zagadnienia dotyczące zawierania kontraktów. Czytaj dalej ...

Nr 1; Usługi Multiproject

Ten numer został usunięty, gdyż powielał informacje zawarte w dziale przedstawiającym nasze usługi. Czytaj o oferowanych przez nas usługach ...

Artykuły od naszych zaprzyjaźnionych firm i osób:

BSO - bez-spoinowy system ocieplania

W artykule tym firma Arsanit przedstawia technologię docieplania budynków, która choć w Polsce jest bardzo popuralna, dopiero pojawia się w Wielkiej Brytanii. Czytaj dalej ...
Stacks Image 1119
Mini poradnik
JCT - Joint Contract Tribunal
JCT jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli różnych grup zawodowych zaangażowanych w brytyjskie budownictwo. Do członków JCT należą między innymi grupy zrzeszające architektów, rzeczoznawców, inspektorów, kosztorysantów, firm budowlanych i wiele innych. Czytaj dalej ...
Formy "nabywania" budynków
W brytyjskim budownictwie nabywanie, czy zamawianie budynków i ich elementów jest określane słowem "procurement". Dostępne formy nabywania budynków to między inymi: Traditional (lump sum), Design and Build, Constuction Management i Management Contracting. Czytaj dalej ...
Przetarg z punktu widzenia klienta i architekta
Pogląd na etapy projektu budowlanego jest często odmienny dla klienta/architekta i wykonawcy. Inwestor i architekt są zaangażowani w wielomiesięczne prace projektowe zanim ruszy praca na budowie, dla wykonawcy cały projekt to tylko etap przetargu i budowy. Czytaj dalej ...
Gantt Chart
Gantt czy Bar chart jest najprostszą technika planowania. Pomimo swej prostoty, odpowiednio skonstruowany harmonogram może przekazać wiele informacji niezbędnych do wykonania projektu. Czytaj dalej ...
Typy harmonogramów
Harmonogramy można podzielić na kilka typów za względu na rodzaj i dokładność pokazywanych informacji. Istnieje miedzy innymi Master Programme, Detailed Programme, Purchase schedule i inne. Czytaj dalej ...
Zarządzanie ryzykiem
Poprzez używanie oprogramowania do planowania robót możliwe jest rozszerzenie funkcji harmonogramów do zarządzania ryzykiem projektowym. Łatwe analizowanie scenariuszy pozwala na przygotowanie różnych opcji przebiegu budowy. Czytaj dalej ...
Ubezpieczenia z punktu widzenia wykonawcy
Z punktu widzenia wykonawcy budowlanego ubezpieczenia można podzielić na trzy grupy:
- "Employers Liability Insurance" (EL)
- "Public Liability Insurance" (PL)
- "Contract Works Insurance" (CW)
Czytaj dalej ...
Typy ubezpieczeń w kontraktach JCT
Kontrakty JCT dzielą ubezpieczenia wymagane przez warunki kontraktowe.
Jeden z podziałów istnieje ze względu na zakres polisy: "Specified Perils" (SP) iAll Risk Insurance" (AR). Czytaj dalej ...
Obowiązki i prawa wykonawcy
Odpowiedzialność wykonawcy jest ograniczona do wydarzeń pomiędzy przejęciem budowy od inwestora a formalnym zakończeniem robót (practical completion). Daty te nie muszą się pokrywać z faktycznym wykonywaniem prac. Czytaj dalej ...
Obowiązki inwestora
Inwestor powinien posiadać ubezpieczenie pokrywające uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć wynikającą z jego lub jego podwładnych działań lub zaniedbań. W przypadku inwestorów instytucjonalnych ubezpieczenie typu PL i EL powinno być adekwatne. Czytaj dalej ...
Rola architekta
Architekt nie jest stroną kontraktu i jest zatrudniony przez inwestora jako jego przedstawiciel. W świetle kontraktów JCT jest on jednak zobowiązany do upewnienia się, że wszystkie strony zdają sobie sprawę z wymagań ubezpieczeniowych i sprawdzenie, że odpowiednie polisy są wykupione. Czytaj dalej ...
Contract Documents
W skład kontraktu wchodzą różne dokumenty opisujące projekt i warunki współpracy, a nie tylko sama forma kontraktu; mogą to być: plany, specyfikacje, próbki materiałów, kosztorysy, itd. Czytaj dalej ...
Contract Administrator
Jest to osoba odpowiedzialna za zarządzanie kontraktem i certyfikowanie dodatkowych robót, zmian, przedłużeń kontraktu, rozliczeń, itd. Administratorem kontraktu jest zazwyczaj architekt, który nadzorował przygotowania dokumentacji kontraktowej. Czytaj dalej ...
Architect's Instruction
Instrukcje wydawane przez administratora kontraktu wymagane do przeprowadzenia zmian w kontrakcie. Muszą być wydane na piśmie, w przypadku ustnych instrukcji, architekt musi je potwierdzić na piśmie w ciągu 2 dni. Czytaj dalej ...
Provisional Sum
Termin ten określa sumę założoną w kontrakcie na pracę, materiały lub wyposażenie, których ostateczny koszt nie jest znany w momencie zawiązywania kontraktu. Najczęściej jest on używany odnośnie prac, których specyfikacja nie została jeszcze zakończona. Czytaj dalej ...
Interim Certificate
Certyfikat wydawany przez architekta upoważniający klienta do częściowej zapłaty za wykonane prace w przypadku rozliczeń przed zakończeniem prac. Jest on przygotowywany na podstawie wyceny prac przedstawionej przez wykonawcę. Czytaj dalej ...
PC Sum (Prime Cost)
Określenie używane przy kosztorysowaniu i określaniu cen materiałów i innych zasobów, kiedy nie jesteśmy w stanie określić ich dokładnego kosztu. Czytaj dalej ...
Base Date
Określenie rzadko spotykane w mniejszych projektach ze względu na ich krótki czas wykonania. Jest to moment, kiedy przyjmuje się, że oferta wykonawcy jest przygotowana i odzwierciedla warunki rynkowe, zwyczajowo 10 dni przed terminem złożenia oferty. Czytaj dalej ...
Extension of Time
Procedura/certyfikat umożliwiający zmianę zakontraktowanej daty zakończenia prac. Certyfikat ten może być wydany przez administratora kontraktu w momencie, gdy za względu na czynniki niezależne od wykonawcy prace nie mogą być wykonane na czas. Czytaj dalej ...
LADs (Liquidated Ascertained Damages)
Określenie popularnie znane jako kara za opóźnienia w wykonaniu prac, choć tak naprawdę nie mogą być karą, lecz są zadośćuczynieniem za koszty ponoszone przez inwestora z tytułu opóźnień. Suma ta jest określona w kontrakcie i powinna mieć odzwierciedlenie w rzeczywistych kosztach klienta. Czytaj dalej ...
Variation
Termin określający wszelkie zmiany co do zakresu prac czy specyfikacji danego projektu. Czytaj dalej ...
ADR - 'Alternative Dispute Resolution'
Termin ten określa wszelkie formy rozwiązywania sporów kontraktowych, które nie są postępowaniem sądowym do zmiany sumy kontraktowej. Każda tak zmiana musi być potwierdzona instrukcją architekta na piśmie. Czytaj dalej ...
Mediation
Dobrowolna procedura rozwiązywania konfliktów, obie strony kontraktu muszą się zgodzić na takie rozwiązanie i nie są zobowiązane do akceptacji ustalonych warunków ugody. Procedura odbywa się poprzez wynajęcie akredytowanego mediatora, który organizuje spotkanie obu stron w tym samym czasie i miejscu, lecz w różnych pomieszczeniach. Czytaj dalej ...
Adjudication
Forma rozwiązywania konfliktów kontraktowych istniejąca od 1996 roku i stworzona specjalnie na potrzeby branży budowlanej. Jest ona standardowo wpisana w kontrakty JCT i w przypadku kontraktów pomiędzy dwoma firmami żadna ze stron nie może się na nią nie zgodzić. Czytaj dalej ...
Arbitration
Alternatywa do postępowania sądowego, istniejąca od wielu dziesięcioleci. Początkowo rozwiązanie to było dość proste i tanie, lecz w kilku ostatnich dekadach procedury i koszty zbliżyły się do tych w pełnym postępowaniu sądowym. Czytaj dalej ...
Litigation
Termin określający pełne postępowanie sądowne dostępne obu stronom kontraktu, jedynym przypadkiem kiedy strony tracą prawo do takiego rozwiązania to wcześniejsze korzystanie z 'arbitration'. Czytaj dalej ...
Szukaj z Google

Internet
multiproject.org
Use our tips today by calling 07885 249 489