MULTIPROJECT
Z nami masz pewność, że wszystko pójdzie po Twojej myśli

Artykuł-2: Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń w świetle umowy JCT IC z 2011 roku

W myśl wyraźnych postanowień umowy JCT Intermediate Contract, pracodawca dysponuje prawami i obowiązkami odnośnie ubezpieczenia prac. W myśl artykułu 1 paragraf C.2 pracodawca ma obowiązek wykupienia i opłacania polisy ubezpieczeniowej na nazwisko swoje oraz wykonawcy pokrywające wszystkie ryzyka wynikające z robót (works). Pracodawca musi okazać dokumenty potwierdzające wykupienie i opłacanie ubezpieczenia, jeśli życzy sobie tego wykonawca (w rozsądnym terminie) (artykuł 1 paragraf C.3.1.1).

Pracodawca jest również zobowiązany do wykupienia i opłacania polisy ubezpieczeniowej na nazwisko swoje oraz wykonawcy pokrywające wszystkie ryzyka w ramach polisy New Building (artykuł 1 paragraf B.1). Musi on również okazać dokumenty potwierdzające wykupienie i opłacanie ubezpieczenia, jeśli życzy sobie tego wykonawca (artykuł 1 paragraf B.2.1.1). Pracodawca ma prawo zatwierdzenia wybranego przez wykonawcę ubezpieczyciela jeśli chodzi o polisę pokrywającą wszystkie ryzyka mogące się pojawić w nowym budynku (new building) (artykuł 1 paragraf A.1), a jeśli wykonawca nie wykupi takowej polisy, pracodawca może to zrobić (artykuł 1 paragraf A.2).

Obowiązkiem pracodawcy jest wykupienie oraz opłacanie w imieniu swoim oraz wykonawcy polisy existing structures (artykuł 1 paragraf C.1), podobnie jak w poprzednich przypadkach.

Pracodawca ma prawo do sprawdzenia polisy wykupionej na oba nazwiska oraz pokrywającej wszelkie ryzyka, a także rachunków za jej opłacanie w rozsądnym terminie (artykuł 1 paragraf A.3). Pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia wykonawcy kwoty za ubezpieczenie pomniejszonej o opłaty za usługę zgodnie z certyfikatem architekta (artykuł 1 paragraf A.4.5). Pracodawca może zatrzymać kwotę należną mu z tytułu opłat za usługę z odszkodowania wypłaconego mu przez ubezpieczyciela (artykuł 1 paragraf A.4.5).

Pracodawca ma prawo zajmować teren budowy przed oddaniem lokalu do użytku za pisemnym pozwoleniem wykonawcy. Wykonawca nie może opóźniać ani zatrzymywać wydania takiego potwierdzenia. Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania ubezpieczyciela, zgodnie z opcjami A, B lub C. Otrzyma on potwierdzenie, czy używanie terenu budowy nie będzie w konflikcie z wykupionym ubezpieczeniem (punkt 2.6).

W zgodzie z punktem 6.4.2, pracodawca może wymagać od wykonawcy przesłania dokumentów potwierdzających ubezpieczenie do architekta, co musi być przeprowadzane w sposób rozsądny. Pracodawca może również wymagać, aby odpowiednie polisy zostały przesłane do architekta, lecz w rozsądnym wymiarze. Jeśli wykonawca nie zapewni ubezpieczenia na wypadek szkody osobistej, śmierci, czy szkody powstałej w budynku, pracodawca może wykupić takowe ubezpieczenie a opłaty zredukować z kwoty należnej wykonawcy lub odzyskać je w formie spłaty długu (punkt 6.4.3).
Polisa na wypadek aktów terrorystycznych
Jeśli pracodawca reprezentuje urząd społeczny, według artykułu 1 paragraf C.3.2 musi on okazać świadectwo o ubezpieczeniu na wypadek aktu terrorystycznego., jeśli wymaga tego wykonawca (w rozsądnym zakresie). Jeśli pracodawca reprezentuje urząd publiczny może on poprosić wykonawcę o nieodnawianie polisy na wypadek aktów terrorystycznych na oba nazwiska zamiast regulowania sumy na jaką opiewa umowa (artykuł 1 para A.5.2). Obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie wykonawcy, jeśli ubezpieczyciel odpowiedzialny za polisę na oba nazwiska stwierdzi, że nie jest ona już dostępna (punkt 6.10.1). Jeśli pracodawca otrzyma informację, że polisa na wypadek aktów terrorystycznych wygasa, ma on obowiązek poinformować o tym wykonawcę na piśmie, czy prace mają zostac wykonane lub czy zatrudnienie wykonawcy zostanie rozwiązane w terminie wymienionym w powiadomieniu (punkt 6.10.2).
Kod pożarowy (Fire code)
Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie jednolitego systemu postępowania na wypadek pożaru dla całego swojego personelu (artykuł 6.12). W przypadku braków w systemie, gdy ubezpieczyciel poinformuje wykonawcę o wymaganiach związanych z organizacją alarmu na wypadek pożaru pracodawca musi przesłać kopie tych dokumentów wykonawcy oraz architektowi .
Stacks Image 1119
Mini poradnik
JCT - Joint Contract Tribunal
JCT jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli różnych grup zawodowych zaangażowanych w brytyjskie budownictwo. Do członków JCT należą między innymi grupy zrzeszające architektów, rzeczoznawców, inspektorów, kosztorysantów, firm budowlanych i wiele innych. Czytaj dalej ...
Formy "nabywania" budynków
W brytyjskim budownictwie nabywanie, czy zamawianie budynków i ich elementów jest określane słowem "procurement". Dostępne formy nabywania budynków to między inymi: Traditional (lump sum), Design and Build, Constuction Management i Management Contracting. Czytaj dalej ...
Przetarg z punktu widzenia klienta i architekta
Pogląd na etapy projektu budowlanego jest często odmienny dla klienta/architekta i wykonawcy. Inwestor i architekt są zaangażowani w wielomiesięczne prace projektowe zanim ruszy praca na budowie, dla wykonawcy cały projekt to tylko etap przetargu i budowy. Czytaj dalej ...
Gantt Chart
Gantt czy Bar chart jest najprostszą technika planowania. Pomimo swej prostoty, odpowiednio skonstruowany harmonogram może przekazać wiele informacji niezbędnych do wykonania projektu. Czytaj dalej ...
Typy harmonogramów
Harmonogramy można podzielić na kilka typów za względu na rodzaj i dokładność pokazywanych informacji. Istnieje miedzy innymi Master Programme, Detailed Programme, Purchase schedule i inne. Czytaj dalej ...
Zarządzanie ryzykiem
Poprzez używanie oprogramowania do planowania robót możliwe jest rozszerzenie funkcji harmonogramów do zarządzania ryzykiem projektowym. Łatwe analizowanie scenariuszy pozwala na przygotowanie różnych opcji przebiegu budowy. Czytaj dalej ...
Ubezpieczenia z punktu widzenia wykonawcy
Z punktu widzenia wykonawcy budowlanego ubezpieczenia można podzielić na trzy grupy:
- "Employers Liability Insurance" (EL)
- "Public Liability Insurance" (PL)
- "Contract Works Insurance" (CW)
Czytaj dalej ...
Typy ubezpieczeń w kontraktach JCT
Kontrakty JCT dzielą ubezpieczenia wymagane przez warunki kontraktowe.
Jeden z podziałów istnieje ze względu na zakres polisy: "Specified Perils" (SP) iAll Risk Insurance" (AR). Czytaj dalej ...
Obowiązki i prawa wykonawcy
Odpowiedzialność wykonawcy jest ograniczona do wydarzeń pomiędzy przejęciem budowy od inwestora a formalnym zakończeniem robót (practical completion). Daty te nie muszą się pokrywać z faktycznym wykonywaniem prac. Czytaj dalej ...
Obowiązki inwestora
Inwestor powinien posiadać ubezpieczenie pokrywające uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć wynikającą z jego lub jego podwładnych działań lub zaniedbań. W przypadku inwestorów instytucjonalnych ubezpieczenie typu PL i EL powinno być adekwatne. Czytaj dalej ...
Rola architekta
Architekt nie jest stroną kontraktu i jest zatrudniony przez inwestora jako jego przedstawiciel. W świetle kontraktów JCT jest on jednak zobowiązany do upewnienia się, że wszystkie strony zdają sobie sprawę z wymagań ubezpieczeniowych i sprawdzenie, że odpowiednie polisy są wykupione. Czytaj dalej ...
Contract Documents
W skład kontraktu wchodzą różne dokumenty opisujące projekt i warunki współpracy, a nie tylko sama forma kontraktu; mogą to być: plany, specyfikacje, próbki materiałów, kosztorysy, itd. Czytaj dalej ...
Contract Administrator
Jest to osoba odpowiedzialna za zarządzanie kontraktem i certyfikowanie dodatkowych robót, zmian, przedłużeń kontraktu, rozliczeń, itd. Administratorem kontraktu jest zazwyczaj architekt, który nadzorował przygotowania dokumentacji kontraktowej. Czytaj dalej ...
Architect's Instruction
Instrukcje wydawane przez administratora kontraktu wymagane do przeprowadzenia zmian w kontrakcie. Muszą być wydane na piśmie, w przypadku ustnych instrukcji, architekt musi je potwierdzić na piśmie w ciągu 2 dni. Czytaj dalej ...
Provisional Sum
Termin ten określa sumę założoną w kontrakcie na pracę, materiały lub wyposażenie, których ostateczny koszt nie jest znany w momencie zawiązywania kontraktu. Najczęściej jest on używany odnośnie prac, których specyfikacja nie została jeszcze zakończona. Czytaj dalej ...
Interim Certificate
Certyfikat wydawany przez architekta upoważniający klienta do częściowej zapłaty za wykonane prace w przypadku rozliczeń przed zakończeniem prac. Jest on przygotowywany na podstawie wyceny prac przedstawionej przez wykonawcę. Czytaj dalej ...
PC Sum (Prime Cost)
Określenie używane przy kosztorysowaniu i określaniu cen materiałów i innych zasobów, kiedy nie jesteśmy w stanie określić ich dokładnego kosztu. Czytaj dalej ...
Base Date
Określenie rzadko spotykane w mniejszych projektach ze względu na ich krótki czas wykonania. Jest to moment, kiedy przyjmuje się, że oferta wykonawcy jest przygotowana i odzwierciedla warunki rynkowe, zwyczajowo 10 dni przed terminem złożenia oferty. Czytaj dalej ...
Extension of Time
Procedura/certyfikat umożliwiający zmianę zakontraktowanej daty zakończenia prac. Certyfikat ten może być wydany przez administratora kontraktu w momencie, gdy za względu na czynniki niezależne od wykonawcy prace nie mogą być wykonane na czas. Czytaj dalej ...
LADs (Liquidated Ascertained Damages)
Określenie popularnie znane jako kara za opóźnienia w wykonaniu prac, choć tak naprawdę nie mogą być karą, lecz są zadośćuczynieniem za koszty ponoszone przez inwestora z tytułu opóźnień. Suma ta jest określona w kontrakcie i powinna mieć odzwierciedlenie w rzeczywistych kosztach klienta. Czytaj dalej ...
Variation
Termin określający wszelkie zmiany co do zakresu prac czy specyfikacji danego projektu. Czytaj dalej ...
ADR - 'Alternative Dispute Resolution'
Termin ten określa wszelkie formy rozwiązywania sporów kontraktowych, które nie są postępowaniem sądowym do zmiany sumy kontraktowej. Każda tak zmiana musi być potwierdzona instrukcją architekta na piśmie. Czytaj dalej ...
Mediation
Dobrowolna procedura rozwiązywania konfliktów, obie strony kontraktu muszą się zgodzić na takie rozwiązanie i nie są zobowiązane do akceptacji ustalonych warunków ugody. Procedura odbywa się poprzez wynajęcie akredytowanego mediatora, który organizuje spotkanie obu stron w tym samym czasie i miejscu, lecz w różnych pomieszczeniach. Czytaj dalej ...
Adjudication
Forma rozwiązywania konfliktów kontraktowych istniejąca od 1996 roku i stworzona specjalnie na potrzeby branży budowlanej. Jest ona standardowo wpisana w kontrakty JCT i w przypadku kontraktów pomiędzy dwoma firmami żadna ze stron nie może się na nią nie zgodzić. Czytaj dalej ...
Arbitration
Alternatywa do postępowania sądowego, istniejąca od wielu dziesięcioleci. Początkowo rozwiązanie to było dość proste i tanie, lecz w kilku ostatnich dekadach procedury i koszty zbliżyły się do tych w pełnym postępowaniu sądowym. Czytaj dalej ...
Litigation
Termin określający pełne postępowanie sądowne dostępne obu stronom kontraktu, jedynym przypadkiem kiedy strony tracą prawo do takiego rozwiązania to wcześniejsze korzystanie z 'arbitration'. Czytaj dalej ...
Szukaj z Google

Internet
multiproject.org
Use our tips today by calling 07885 249 489