MULTIPROJECT
Z nami masz pewność, że wszystko pójdzie po Twojej myśli

Artyku-1: Zobowiązania architekta względem wykonawcy w świetle postanowień JCT IC 2011

Umowy udostępnione przez organizację Joint Contracts Tribunal (JCT) są najczęściej używanymi w budownictwie kontraktami. Najnowszą ich wersja dostępna jest od września 2011 roku. Została ona opublikowana pod nazwą JCT Content Edition 2011.

W świetle umowy JCT Intermediate, architekt ma następujące prawa i obowiązki.
Według umowy JCT Intermediate Contract prawa i obowiązki architekta zależą wyłącznie od postanowień umowy pomiędzy nim a pracodawcą., Zakres uprawnień architekta wynika bezpośrednio z umowy pomiędzy nim a pracodawcą, jako że architekt nie jest stroną w umowie budowlanej. Polecane jest, aby architekt zawarł z pracodawcą umowę w formie pisemnej, która uwzględniałaby warunki zawarte w standardowej umowie dla architektów, RIBA Standard Form of Agreement for the Appointment of an Architect (SFA 99) lub, w bardziej czytelnych, warunkach Conditions of Engagement (CE/99). Jeśli architekt nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w satysfakcjonującym stopniu, pracodawca może zapoczątkować postępowanie sądowe przeciw niemu zgodnie z uprzednio uzgodnionymi warunkami (Term of Engagement).
W świetle umowy JCT Intermediate Contract, architekt ma jasno określone zobowiązania wobec wykonawcy. W świetle warunków umowy, wykonawca nie może wszcząć postępowania sądowego przeciw architektowi. Wykonawca może jednak wszcząć takie postępowanie, jeśli może on udowodnić, że architekt był prawnie odpowiedzialny przed wykonawcą, czego zaniechał oraz, że w wyniku jego zaniedbań wykonawca ucierpiał straty lub zniszczenia. Redukuje to znacznie szanse wykonawcy na wygranie sprawy sądowej. Jeśli jednak architekt zaniedba wykonania obowiązków określonych w umowie, wykonawca jest zobowiązany do wszczęcia postępowania przeciwko pracodawcy wymienionemu w umowie. Pracodawca z kolei może wszcząć postępowanie przeciwko architektowi, jako że jest on bezpośrednio odpowiedzialny za jego zaniedbania.

Architekt jest zobowiązany do dostarczenia wykonawcy kopii umowy oraz rysunków i innych niezbędnych dokumentów bezpośrednio po wejściu w życie umowy (punkt 2.8.2). Jest on również zobowiązany do zachowania tajemnicy odnośnie stawek wymienionych w umowie (punkt 2.8.3).

W celu umożliwienia wykonawcy rozpoczęcia pracy, architekt jest zobowiązany do określenia poziomów oraz udostępnienia wykonawcy poprawnie zwymiarowanych rysunków i innych dokumentów (punkt 2.9). Obowiązkiem architekta jest również upewnienie się, że dwie kopie dokumentów określonych w planie udostępniania informacji (Information release Schedule) zostaną dostarczone w terminie (punkt 2.10). Pracodawca oraz wykonawca mogą jednak za obopólną zgodą zmienić wcześniej określone terminy. Architekt jest również zobowiązany bezpłatnie zapewnić wykonawcy dwie kopie dodatkowych informacji, jeśli nie są one wymienione w wyżej wymienionym planie.

Jeśli architekt zauważy rozbieżność pomiędzy wymaganiami prawa a postanowieniami lub instrukcjami zawartymi w umowie musi on wystosować pisemne powiadomienie do wykonawcy, wymieniając w nim zauważone przez siebie rozbieżności (punkt 2.15.1). Obowiązkiem architekta jest wydanie instrukcji dalszego postępowania odnośnie owych rozbieżności w ciągu 7 dni od ich ujawnienia się. Jeśli ujednolicenie owych rozbieżności wymaga zmiany zakresu prac, będą one traktowane, jako zmiany (punkt 2.15.2).
Stacks Image 1119
Mini poradnik
JCT - Joint Contract Tribunal
JCT jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli różnych grup zawodowych zaangażowanych w brytyjskie budownictwo. Do członków JCT należą między innymi grupy zrzeszające architektów, rzeczoznawców, inspektorów, kosztorysantów, firm budowlanych i wiele innych. Czytaj dalej ...
Formy "nabywania" budynków
W brytyjskim budownictwie nabywanie, czy zamawianie budynków i ich elementów jest określane słowem "procurement". Dostępne formy nabywania budynków to między inymi: Traditional (lump sum), Design and Build, Constuction Management i Management Contracting. Czytaj dalej ...
Przetarg z punktu widzenia klienta i architekta
Pogląd na etapy projektu budowlanego jest często odmienny dla klienta/architekta i wykonawcy. Inwestor i architekt są zaangażowani w wielomiesięczne prace projektowe zanim ruszy praca na budowie, dla wykonawcy cały projekt to tylko etap przetargu i budowy. Czytaj dalej ...
Gantt Chart
Gantt czy Bar chart jest najprostszą technika planowania. Pomimo swej prostoty, odpowiednio skonstruowany harmonogram może przekazać wiele informacji niezbędnych do wykonania projektu. Czytaj dalej ...
Typy harmonogramów
Harmonogramy można podzielić na kilka typów za względu na rodzaj i dokładność pokazywanych informacji. Istnieje miedzy innymi Master Programme, Detailed Programme, Purchase schedule i inne. Czytaj dalej ...
Zarządzanie ryzykiem
Poprzez używanie oprogramowania do planowania robót możliwe jest rozszerzenie funkcji harmonogramów do zarządzania ryzykiem projektowym. Łatwe analizowanie scenariuszy pozwala na przygotowanie różnych opcji przebiegu budowy. Czytaj dalej ...
Ubezpieczenia z punktu widzenia wykonawcy
Z punktu widzenia wykonawcy budowlanego ubezpieczenia można podzielić na trzy grupy:
- "Employers Liability Insurance" (EL)
- "Public Liability Insurance" (PL)
- "Contract Works Insurance" (CW)
Czytaj dalej ...
Typy ubezpieczeń w kontraktach JCT
Kontrakty JCT dzielą ubezpieczenia wymagane przez warunki kontraktowe.
Jeden z podziałów istnieje ze względu na zakres polisy: "Specified Perils" (SP) iAll Risk Insurance" (AR). Czytaj dalej ...
Obowiązki i prawa wykonawcy
Odpowiedzialność wykonawcy jest ograniczona do wydarzeń pomiędzy przejęciem budowy od inwestora a formalnym zakończeniem robót (practical completion). Daty te nie muszą się pokrywać z faktycznym wykonywaniem prac. Czytaj dalej ...
Obowiązki inwestora
Inwestor powinien posiadać ubezpieczenie pokrywające uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć wynikającą z jego lub jego podwładnych działań lub zaniedbań. W przypadku inwestorów instytucjonalnych ubezpieczenie typu PL i EL powinno być adekwatne. Czytaj dalej ...
Rola architekta
Architekt nie jest stroną kontraktu i jest zatrudniony przez inwestora jako jego przedstawiciel. W świetle kontraktów JCT jest on jednak zobowiązany do upewnienia się, że wszystkie strony zdają sobie sprawę z wymagań ubezpieczeniowych i sprawdzenie, że odpowiednie polisy są wykupione. Czytaj dalej ...
Contract Documents
W skład kontraktu wchodzą różne dokumenty opisujące projekt i warunki współpracy, a nie tylko sama forma kontraktu; mogą to być: plany, specyfikacje, próbki materiałów, kosztorysy, itd. Czytaj dalej ...
Contract Administrator
Jest to osoba odpowiedzialna za zarządzanie kontraktem i certyfikowanie dodatkowych robót, zmian, przedłużeń kontraktu, rozliczeń, itd. Administratorem kontraktu jest zazwyczaj architekt, który nadzorował przygotowania dokumentacji kontraktowej. Czytaj dalej ...
Architect's Instruction
Instrukcje wydawane przez administratora kontraktu wymagane do przeprowadzenia zmian w kontrakcie. Muszą być wydane na piśmie, w przypadku ustnych instrukcji, architekt musi je potwierdzić na piśmie w ciągu 2 dni. Czytaj dalej ...
Provisional Sum
Termin ten określa sumę założoną w kontrakcie na pracę, materiały lub wyposażenie, których ostateczny koszt nie jest znany w momencie zawiązywania kontraktu. Najczęściej jest on używany odnośnie prac, których specyfikacja nie została jeszcze zakończona. Czytaj dalej ...
Interim Certificate
Certyfikat wydawany przez architekta upoważniający klienta do częściowej zapłaty za wykonane prace w przypadku rozliczeń przed zakończeniem prac. Jest on przygotowywany na podstawie wyceny prac przedstawionej przez wykonawcę. Czytaj dalej ...
PC Sum (Prime Cost)
Określenie używane przy kosztorysowaniu i określaniu cen materiałów i innych zasobów, kiedy nie jesteśmy w stanie określić ich dokładnego kosztu. Czytaj dalej ...
Base Date
Określenie rzadko spotykane w mniejszych projektach ze względu na ich krótki czas wykonania. Jest to moment, kiedy przyjmuje się, że oferta wykonawcy jest przygotowana i odzwierciedla warunki rynkowe, zwyczajowo 10 dni przed terminem złożenia oferty. Czytaj dalej ...
Extension of Time
Procedura/certyfikat umożliwiający zmianę zakontraktowanej daty zakończenia prac. Certyfikat ten może być wydany przez administratora kontraktu w momencie, gdy za względu na czynniki niezależne od wykonawcy prace nie mogą być wykonane na czas. Czytaj dalej ...
LADs (Liquidated Ascertained Damages)
Określenie popularnie znane jako kara za opóźnienia w wykonaniu prac, choć tak naprawdę nie mogą być karą, lecz są zadośćuczynieniem za koszty ponoszone przez inwestora z tytułu opóźnień. Suma ta jest określona w kontrakcie i powinna mieć odzwierciedlenie w rzeczywistych kosztach klienta. Czytaj dalej ...
Variation
Termin określający wszelkie zmiany co do zakresu prac czy specyfikacji danego projektu. Czytaj dalej ...
ADR - 'Alternative Dispute Resolution'
Termin ten określa wszelkie formy rozwiązywania sporów kontraktowych, które nie są postępowaniem sądowym do zmiany sumy kontraktowej. Każda tak zmiana musi być potwierdzona instrukcją architekta na piśmie. Czytaj dalej ...
Mediation
Dobrowolna procedura rozwiązywania konfliktów, obie strony kontraktu muszą się zgodzić na takie rozwiązanie i nie są zobowiązane do akceptacji ustalonych warunków ugody. Procedura odbywa się poprzez wynajęcie akredytowanego mediatora, który organizuje spotkanie obu stron w tym samym czasie i miejscu, lecz w różnych pomieszczeniach. Czytaj dalej ...
Adjudication
Forma rozwiązywania konfliktów kontraktowych istniejąca od 1996 roku i stworzona specjalnie na potrzeby branży budowlanej. Jest ona standardowo wpisana w kontrakty JCT i w przypadku kontraktów pomiędzy dwoma firmami żadna ze stron nie może się na nią nie zgodzić. Czytaj dalej ...
Arbitration
Alternatywa do postępowania sądowego, istniejąca od wielu dziesięcioleci. Początkowo rozwiązanie to było dość proste i tanie, lecz w kilku ostatnich dekadach procedury i koszty zbliżyły się do tych w pełnym postępowaniu sądowym. Czytaj dalej ...
Litigation
Termin określający pełne postępowanie sądowne dostępne obu stronom kontraktu, jedynym przypadkiem kiedy strony tracą prawo do takiego rozwiązania to wcześniejsze korzystanie z 'arbitration'. Czytaj dalej ...
Szukaj z Google

Internet
multiproject.org
Use our tips today by calling 07885 249 489