MULTIPROJECT
Z nami masz pewność, że wszystko pójdzie po Twojej myśli

Article-4: Prawa i obowiązki architekta/administratora kontraktu w zakresie przedłużenia czasu umowy, jej zakończenia i udzielania płatności w świetle umowy JCT IC 2011.

Artykuł ten dotyczy roli architekta w kwestii zezwoleń na przedłużenia terminu wykonania prac, rozwiązania umowy oraz regulowania płatności w świetle umowy JCT Intermediate Contract 2011.
Przedłużenie terminu
Jeśli wykonawca wydał pisemne oświadczenie w wymaganym terminie i architekt uznał, że prace lub ich część prawdopodobnie zostaną opóźnione poza ustaloną datę zakończenia, ma on obowiązek podać rozsądną datę zakończenia prac najszybciej jak to możliwe (punkt 2.19.1). Jeśli takie okoliczności wystąpią po dacie zakończenia pracy, ale przed oddaniem budynku do użytku, obowiązkiem architekta jest jak najszybsze określenie rozsądnego przedłużenia terminu (punkt 2.19.2).

W świetle punktu 2.19.3, do 12 tygodni po oddaniu budynku do użytku lub zakończeniu części prac architekt ma prawo podać termin przedłużenia prac, czy to w wyniku zmiany poprzedniej decyzji.
Rozwiązanie umowy
Architekt ma prawo, na piśmie dostarczonym listem poleconym lub do rąk własnych rozwiązać umowę, w przypadku, gdy wykonawca bez wyraźnej przyczyny, całkowicie lub w znacznym stopniu zawiesi wykonywanie prac przed ich ukończeniem lub nie będzie wykonywał prac regularnie ani uważnie, lub w przypadku, gdy odmówi on lub zignoruje pisemne polecenie architekta dotyczące usunięcia wadliwego sprzętu, surowców lub materiałów, wpływając tym samym negatywnie na efekt prac budowlanych lub zaniedbując je. Umowa może również zostać rozwiązana, jeśli wykonawca nie spełni wymogów punktów 3.5 (podnajem), 3.7 (określenie podwykonawcy) lub 7.1 (zlecenie) lub jeśli nie będzie on przestrzegał przepisów CDM.

Zgodnie z punktem 7.4, 7.5 lub 7.6 wytycznej ICSub/NAM/C (rozdział 2 para 8) architekt musi wyrazić zgodę na zakończenie zatrudnienia podwykonawcy określonego w umowie. Architekt musi udzielić aprobaty wykonawcy akceptującemu rozwiązanie umowy z podwykonawcą określonym i na podstawie jego umowy (rozdział 2 para 6). Po rozwiązaniu umowy z określonym wykonawcą, architekt musi wydać dyspozycje odnośnie nazwania nowego wykonawcy, co wymaga od głównego wykonawcy zorganizowania jego obowiązków (rozdział 2 para 7).
Płatności
Architekt ma obowiązek zatwierdzić kwotę częściowej płatności w terminie określonym w umowie. W ciągu 10 dni od daty zakończenia prac architekt ma obowiązek zatwierdzić płatność procentu od sumy określonej w umowie oraz 100% płatności określonej w punkcie 4.7.2, od której zredukowane zostaną określone koszty (punkt 4.9).

Architekt ma obowiązek również zarezerwować lub wydać dyspozycje kontrolerowi jakości, który oszacuje kwotę strat oraz wydatków, jeśli wykonawca złoży pisemny wniosek w określonym czasie po zaistnieniu danej sytuacji, jeśli wykonawca nie stwierdzi inaczej. Wykonawca ma udostępnić dane informacje najszybciej jak to możliwe (punkt 4.17).

Architekt ma obowiązek wystawić certyfikat wymieniający wydatki pracodawcy, kwotę płatności zapłaconych wykonawcy i całkowitą kwotę należną wykonawcy w rozsądnym czasie po zakończeniu prac i naprawy usterek odkrytych przez pracodawcę. Alternatywnie, pracodawca może udzielić danych informacji w formie oświadczenia (punkt 8.7.3).
Stacks Image 1119
Mini poradnik
JCT - Joint Contract Tribunal
JCT jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli różnych grup zawodowych zaangażowanych w brytyjskie budownictwo. Do członków JCT należą między innymi grupy zrzeszające architektów, rzeczoznawców, inspektorów, kosztorysantów, firm budowlanych i wiele innych. Czytaj dalej ...
Formy "nabywania" budynków
W brytyjskim budownictwie nabywanie, czy zamawianie budynków i ich elementów jest określane słowem "procurement". Dostępne formy nabywania budynków to między inymi: Traditional (lump sum), Design and Build, Constuction Management i Management Contracting. Czytaj dalej ...
Przetarg z punktu widzenia klienta i architekta
Pogląd na etapy projektu budowlanego jest często odmienny dla klienta/architekta i wykonawcy. Inwestor i architekt są zaangażowani w wielomiesięczne prace projektowe zanim ruszy praca na budowie, dla wykonawcy cały projekt to tylko etap przetargu i budowy. Czytaj dalej ...
Gantt Chart
Gantt czy Bar chart jest najprostszą technika planowania. Pomimo swej prostoty, odpowiednio skonstruowany harmonogram może przekazać wiele informacji niezbędnych do wykonania projektu. Czytaj dalej ...
Typy harmonogramów
Harmonogramy można podzielić na kilka typów za względu na rodzaj i dokładność pokazywanych informacji. Istnieje miedzy innymi Master Programme, Detailed Programme, Purchase schedule i inne. Czytaj dalej ...
Zarządzanie ryzykiem
Poprzez używanie oprogramowania do planowania robót możliwe jest rozszerzenie funkcji harmonogramów do zarządzania ryzykiem projektowym. Łatwe analizowanie scenariuszy pozwala na przygotowanie różnych opcji przebiegu budowy. Czytaj dalej ...
Ubezpieczenia z punktu widzenia wykonawcy
Z punktu widzenia wykonawcy budowlanego ubezpieczenia można podzielić na trzy grupy:
- "Employers Liability Insurance" (EL)
- "Public Liability Insurance" (PL)
- "Contract Works Insurance" (CW)
Czytaj dalej ...
Typy ubezpieczeń w kontraktach JCT
Kontrakty JCT dzielą ubezpieczenia wymagane przez warunki kontraktowe.
Jeden z podziałów istnieje ze względu na zakres polisy: "Specified Perils" (SP) iAll Risk Insurance" (AR). Czytaj dalej ...
Obowiązki i prawa wykonawcy
Odpowiedzialność wykonawcy jest ograniczona do wydarzeń pomiędzy przejęciem budowy od inwestora a formalnym zakończeniem robót (practical completion). Daty te nie muszą się pokrywać z faktycznym wykonywaniem prac. Czytaj dalej ...
Obowiązki inwestora
Inwestor powinien posiadać ubezpieczenie pokrywające uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć wynikającą z jego lub jego podwładnych działań lub zaniedbań. W przypadku inwestorów instytucjonalnych ubezpieczenie typu PL i EL powinno być adekwatne. Czytaj dalej ...
Rola architekta
Architekt nie jest stroną kontraktu i jest zatrudniony przez inwestora jako jego przedstawiciel. W świetle kontraktów JCT jest on jednak zobowiązany do upewnienia się, że wszystkie strony zdają sobie sprawę z wymagań ubezpieczeniowych i sprawdzenie, że odpowiednie polisy są wykupione. Czytaj dalej ...
Contract Documents
W skład kontraktu wchodzą różne dokumenty opisujące projekt i warunki współpracy, a nie tylko sama forma kontraktu; mogą to być: plany, specyfikacje, próbki materiałów, kosztorysy, itd. Czytaj dalej ...
Contract Administrator
Jest to osoba odpowiedzialna za zarządzanie kontraktem i certyfikowanie dodatkowych robót, zmian, przedłużeń kontraktu, rozliczeń, itd. Administratorem kontraktu jest zazwyczaj architekt, który nadzorował przygotowania dokumentacji kontraktowej. Czytaj dalej ...
Architect's Instruction
Instrukcje wydawane przez administratora kontraktu wymagane do przeprowadzenia zmian w kontrakcie. Muszą być wydane na piśmie, w przypadku ustnych instrukcji, architekt musi je potwierdzić na piśmie w ciągu 2 dni. Czytaj dalej ...
Provisional Sum
Termin ten określa sumę założoną w kontrakcie na pracę, materiały lub wyposażenie, których ostateczny koszt nie jest znany w momencie zawiązywania kontraktu. Najczęściej jest on używany odnośnie prac, których specyfikacja nie została jeszcze zakończona. Czytaj dalej ...
Interim Certificate
Certyfikat wydawany przez architekta upoważniający klienta do częściowej zapłaty za wykonane prace w przypadku rozliczeń przed zakończeniem prac. Jest on przygotowywany na podstawie wyceny prac przedstawionej przez wykonawcę. Czytaj dalej ...
PC Sum (Prime Cost)
Określenie używane przy kosztorysowaniu i określaniu cen materiałów i innych zasobów, kiedy nie jesteśmy w stanie określić ich dokładnego kosztu. Czytaj dalej ...
Base Date
Określenie rzadko spotykane w mniejszych projektach ze względu na ich krótki czas wykonania. Jest to moment, kiedy przyjmuje się, że oferta wykonawcy jest przygotowana i odzwierciedla warunki rynkowe, zwyczajowo 10 dni przed terminem złożenia oferty. Czytaj dalej ...
Extension of Time
Procedura/certyfikat umożliwiający zmianę zakontraktowanej daty zakończenia prac. Certyfikat ten może być wydany przez administratora kontraktu w momencie, gdy za względu na czynniki niezależne od wykonawcy prace nie mogą być wykonane na czas. Czytaj dalej ...
LADs (Liquidated Ascertained Damages)
Określenie popularnie znane jako kara za opóźnienia w wykonaniu prac, choć tak naprawdę nie mogą być karą, lecz są zadośćuczynieniem za koszty ponoszone przez inwestora z tytułu opóźnień. Suma ta jest określona w kontrakcie i powinna mieć odzwierciedlenie w rzeczywistych kosztach klienta. Czytaj dalej ...
Variation
Termin określający wszelkie zmiany co do zakresu prac czy specyfikacji danego projektu. Czytaj dalej ...
ADR - 'Alternative Dispute Resolution'
Termin ten określa wszelkie formy rozwiązywania sporów kontraktowych, które nie są postępowaniem sądowym do zmiany sumy kontraktowej. Każda tak zmiana musi być potwierdzona instrukcją architekta na piśmie. Czytaj dalej ...
Mediation
Dobrowolna procedura rozwiązywania konfliktów, obie strony kontraktu muszą się zgodzić na takie rozwiązanie i nie są zobowiązane do akceptacji ustalonych warunków ugody. Procedura odbywa się poprzez wynajęcie akredytowanego mediatora, który organizuje spotkanie obu stron w tym samym czasie i miejscu, lecz w różnych pomieszczeniach. Czytaj dalej ...
Adjudication
Forma rozwiązywania konfliktów kontraktowych istniejąca od 1996 roku i stworzona specjalnie na potrzeby branży budowlanej. Jest ona standardowo wpisana w kontrakty JCT i w przypadku kontraktów pomiędzy dwoma firmami żadna ze stron nie może się na nią nie zgodzić. Czytaj dalej ...
Arbitration
Alternatywa do postępowania sądowego, istniejąca od wielu dziesięcioleci. Początkowo rozwiązanie to było dość proste i tanie, lecz w kilku ostatnich dekadach procedury i koszty zbliżyły się do tych w pełnym postępowaniu sądowym. Czytaj dalej ...
Litigation
Termin określający pełne postępowanie sądowne dostępne obu stronom kontraktu, jedynym przypadkiem kiedy strony tracą prawo do takiego rozwiązania to wcześniejsze korzystanie z 'arbitration'. Czytaj dalej ...
Szukaj z Google

Internet
multiproject.org
Use our tips today by calling 07885 249 489