MULTIPROJECT
Z nami masz pewność, że wszystko pójdzie po Twojej myśli

Niebezpieczeństwa pracy z azbestem

W artykule tym omówione zostaną zagrożenia spowodowane azbestem oraz miejsca jego występowania. Nikt nie powinien wystawiać się na działanie azbestu. Co roku zabija on w Wielkiej Brytanii więcej osób niż wypadki drogowe.
Czym jest azbest?
Azbest to występujący w naturze składnik skał, otrzymywany po ich przetworzeniu. Występują trzy typy azbestu:
  • azbest krokidolitowy (niebieski) - najbardziej niebezpieczny,
  • azbest amozytowy (brązowy)- niebezpieczny oraz
  • azbest chryzotylowy (biały) – najmniej niebezpieczny.
Gdzie można znaleźć azbest?
Azbest był ceniony ze względu na swoje właściwości: zapewnienie dobrej izolacji termicznej, odporność, stabilność w wysokich temperaturach, długie, elastyczne włókna, zapewnianie dobrej izolacji elektrycznej oraz duża wytrzymałość na rozciąganie. Wykorzystywano go do produkcji ponad 4 000 produktów: produktów dachowych, okładzin, w izolacji termicznej (np w boilerach), płyt sufitowych, drzwi przeciwpożarowych, rur azbestowo cementowych, uszczelek, wylewek cementowych, kominków, kaloryferów itd. Azbest rzadko wykorzystywany był w swojej naturalnej formie. Zazwyczaj był on mieszany z innymi składnikami w celu produkcji materiałów zawierających azbest (ACM). Większość azbestu znajdującego się w budynkach zalicza się do tej grupy.

Materiały zawierające azbest (ACMs) będące w dobrym stanie i nie uszkodzone, nie zaczną wydzielać niebezpiecznych włókien. W momencie, gdy ACM zostanie uszkodzony, uwalniają się ich duże ilości.
Wpływ azbestu na człowieka:
Azbest jest substancją bardzo niebezpieczną, szczególnie dla młodych ludzi – symptomy chorób nimi wywołanych mogą rozwinąć się na przestrzeni 10 -60 lat. Pracownicy, będący również nałogowymi palaczami, są bardziej narażeni na ryzyko w momencie wystawienia na działanie azbestu.

Istnieją cztery główne rodzaje chorób wywoływanych przez azbest: międzybłoniak opłucnej (choroba śmiertelna), rak płuc (choroba śmiertelna), pylica azbestowa (choroba śmiertelna) oraz rozlane zgrubienia opłucnej. Osoby pracujące przy rozbiórce budynków oraz przy remontach, pracach konserwacyjnych oraz podobnych czynnościach, które wymagają naruszenia struktur azbestowych są bardziej narażone na jego działanie.
O czym należy pamiętać pracując z materiałami zawierającymi azbest?
Istnieją przepisy prawne w zgodzie z którymi, właściciel lub kierownik budowy musi określić, czy na jej terenie znajdują się materiały zawierające azbest. Powinni oni również powiadomić o fakcie ich występowania pracowników.
Brytyjski wydział środowiska i transportu regionalnego (DETR) określił wskazówki dotyczące zarządzania azbestami. Materiały zawierające azbest, które znajdują się w stanie nieuszkodzonym i nie wydzielają szkodliwych substancji nie powinny być usuwane. Ich stan powinien być regularnie kontrolowany. Kiedy materiały są uszkodzone, powinny one zostać naprawione, po czym podlegać regularnej kontroli. Materiały zawierające azbest powinno się usuwać tylko w przypadku, gdy nie jest możliwe ich naprawienie lub gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaną one uszkodzone.
Jeśli obawiasz się, że jesteś zagrożony działaniem azbestu, powinieneś przerwać pracę. Jakiekolwiek prace powinny być przeprowadzane przez licencjonowanego wykonawcę. Osoby zarządzające budową, powinny sprawdzić, czy na jej terenie obecne są materiały zawierające azbest, a jeśli tak, to prace powinny być zaplanowane tak, aby uniknąć uszkodzenia tych materiałów. Jedynie osoby specjalnie do tego przeszkolone mogą wykonywać niewielkie prace konserwatorskie na ACM.
W następnym artykule określimy, w jaki sposób kierownik budowy lub główny wykonawca może dowiedzieć się, czy na terenie budowy znajduje się ACM, zlecając zbadanie obiektu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hse.gov.uk/asbestos/

Artykuł przygotowany przez:
Patrick Leader, Assistant Quantity Surveyor
Stacks Image 1119
Mini poradnik
JCT - Joint Contract Tribunal
JCT jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli różnych grup zawodowych zaangażowanych w brytyjskie budownictwo. Do członków JCT należą między innymi grupy zrzeszające architektów, rzeczoznawców, inspektorów, kosztorysantów, firm budowlanych i wiele innych. Czytaj dalej ...
Formy "nabywania" budynków
W brytyjskim budownictwie nabywanie, czy zamawianie budynków i ich elementów jest określane słowem "procurement". Dostępne formy nabywania budynków to między inymi: Traditional (lump sum), Design and Build, Constuction Management i Management Contracting. Czytaj dalej ...
Przetarg z punktu widzenia klienta i architekta
Pogląd na etapy projektu budowlanego jest często odmienny dla klienta/architekta i wykonawcy. Inwestor i architekt są zaangażowani w wielomiesięczne prace projektowe zanim ruszy praca na budowie, dla wykonawcy cały projekt to tylko etap przetargu i budowy. Czytaj dalej ...
Gantt Chart
Gantt czy Bar chart jest najprostszą technika planowania. Pomimo swej prostoty, odpowiednio skonstruowany harmonogram może przekazać wiele informacji niezbędnych do wykonania projektu. Czytaj dalej ...
Typy harmonogramów
Harmonogramy można podzielić na kilka typów za względu na rodzaj i dokładność pokazywanych informacji. Istnieje miedzy innymi Master Programme, Detailed Programme, Purchase schedule i inne. Czytaj dalej ...
Zarządzanie ryzykiem
Poprzez używanie oprogramowania do planowania robót możliwe jest rozszerzenie funkcji harmonogramów do zarządzania ryzykiem projektowym. Łatwe analizowanie scenariuszy pozwala na przygotowanie różnych opcji przebiegu budowy. Czytaj dalej ...
Ubezpieczenia z punktu widzenia wykonawcy
Z punktu widzenia wykonawcy budowlanego ubezpieczenia można podzielić na trzy grupy:
- "Employers Liability Insurance" (EL)
- "Public Liability Insurance" (PL)
- "Contract Works Insurance" (CW)
Czytaj dalej ...
Typy ubezpieczeń w kontraktach JCT
Kontrakty JCT dzielą ubezpieczenia wymagane przez warunki kontraktowe.
Jeden z podziałów istnieje ze względu na zakres polisy: "Specified Perils" (SP) iAll Risk Insurance" (AR). Czytaj dalej ...
Obowiązki i prawa wykonawcy
Odpowiedzialność wykonawcy jest ograniczona do wydarzeń pomiędzy przejęciem budowy od inwestora a formalnym zakończeniem robót (practical completion). Daty te nie muszą się pokrywać z faktycznym wykonywaniem prac. Czytaj dalej ...
Obowiązki inwestora
Inwestor powinien posiadać ubezpieczenie pokrywające uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć wynikającą z jego lub jego podwładnych działań lub zaniedbań. W przypadku inwestorów instytucjonalnych ubezpieczenie typu PL i EL powinno być adekwatne. Czytaj dalej ...
Rola architekta
Architekt nie jest stroną kontraktu i jest zatrudniony przez inwestora jako jego przedstawiciel. W świetle kontraktów JCT jest on jednak zobowiązany do upewnienia się, że wszystkie strony zdają sobie sprawę z wymagań ubezpieczeniowych i sprawdzenie, że odpowiednie polisy są wykupione. Czytaj dalej ...
Contract Documents
W skład kontraktu wchodzą różne dokumenty opisujące projekt i warunki współpracy, a nie tylko sama forma kontraktu; mogą to być: plany, specyfikacje, próbki materiałów, kosztorysy, itd. Czytaj dalej ...
Contract Administrator
Jest to osoba odpowiedzialna za zarządzanie kontraktem i certyfikowanie dodatkowych robót, zmian, przedłużeń kontraktu, rozliczeń, itd. Administratorem kontraktu jest zazwyczaj architekt, który nadzorował przygotowania dokumentacji kontraktowej. Czytaj dalej ...
Architect's Instruction
Instrukcje wydawane przez administratora kontraktu wymagane do przeprowadzenia zmian w kontrakcie. Muszą być wydane na piśmie, w przypadku ustnych instrukcji, architekt musi je potwierdzić na piśmie w ciągu 2 dni. Czytaj dalej ...
Provisional Sum
Termin ten określa sumę założoną w kontrakcie na pracę, materiały lub wyposażenie, których ostateczny koszt nie jest znany w momencie zawiązywania kontraktu. Najczęściej jest on używany odnośnie prac, których specyfikacja nie została jeszcze zakończona. Czytaj dalej ...
Interim Certificate
Certyfikat wydawany przez architekta upoważniający klienta do częściowej zapłaty za wykonane prace w przypadku rozliczeń przed zakończeniem prac. Jest on przygotowywany na podstawie wyceny prac przedstawionej przez wykonawcę. Czytaj dalej ...
PC Sum (Prime Cost)
Określenie używane przy kosztorysowaniu i określaniu cen materiałów i innych zasobów, kiedy nie jesteśmy w stanie określić ich dokładnego kosztu. Czytaj dalej ...
Base Date
Określenie rzadko spotykane w mniejszych projektach ze względu na ich krótki czas wykonania. Jest to moment, kiedy przyjmuje się, że oferta wykonawcy jest przygotowana i odzwierciedla warunki rynkowe, zwyczajowo 10 dni przed terminem złożenia oferty. Czytaj dalej ...
Extension of Time
Procedura/certyfikat umożliwiający zmianę zakontraktowanej daty zakończenia prac. Certyfikat ten może być wydany przez administratora kontraktu w momencie, gdy za względu na czynniki niezależne od wykonawcy prace nie mogą być wykonane na czas. Czytaj dalej ...
LADs (Liquidated Ascertained Damages)
Określenie popularnie znane jako kara za opóźnienia w wykonaniu prac, choć tak naprawdę nie mogą być karą, lecz są zadośćuczynieniem za koszty ponoszone przez inwestora z tytułu opóźnień. Suma ta jest określona w kontrakcie i powinna mieć odzwierciedlenie w rzeczywistych kosztach klienta. Czytaj dalej ...
Variation
Termin określający wszelkie zmiany co do zakresu prac czy specyfikacji danego projektu. Czytaj dalej ...
ADR - 'Alternative Dispute Resolution'
Termin ten określa wszelkie formy rozwiązywania sporów kontraktowych, które nie są postępowaniem sądowym do zmiany sumy kontraktowej. Każda tak zmiana musi być potwierdzona instrukcją architekta na piśmie. Czytaj dalej ...
Mediation
Dobrowolna procedura rozwiązywania konfliktów, obie strony kontraktu muszą się zgodzić na takie rozwiązanie i nie są zobowiązane do akceptacji ustalonych warunków ugody. Procedura odbywa się poprzez wynajęcie akredytowanego mediatora, który organizuje spotkanie obu stron w tym samym czasie i miejscu, lecz w różnych pomieszczeniach. Czytaj dalej ...
Adjudication
Forma rozwiązywania konfliktów kontraktowych istniejąca od 1996 roku i stworzona specjalnie na potrzeby branży budowlanej. Jest ona standardowo wpisana w kontrakty JCT i w przypadku kontraktów pomiędzy dwoma firmami żadna ze stron nie może się na nią nie zgodzić. Czytaj dalej ...
Arbitration
Alternatywa do postępowania sądowego, istniejąca od wielu dziesięcioleci. Początkowo rozwiązanie to było dość proste i tanie, lecz w kilku ostatnich dekadach procedury i koszty zbliżyły się do tych w pełnym postępowaniu sądowym. Czytaj dalej ...
Litigation
Termin określający pełne postępowanie sądowne dostępne obu stronom kontraktu, jedynym przypadkiem kiedy strony tracą prawo do takiego rozwiązania to wcześniejsze korzystanie z 'arbitration'. Czytaj dalej ...
Szukaj z Google

Internet
multiproject.org
Use our tips today by calling 07885 249 489