MULTIPROJECT
Z nami masz pewność, że wszystko pójdzie po Twojej myśli

Wymagania przy pracy z azbestem

Azbest
W artykule tym omówione zostaną wymagania , jakie musi spełnić właściciel/pracodawca (czyli osoba odpowiedzialna za budynek) oraz ekspertyzy jakie można przeprowadzić celem identyfikacji materiałów zawierających azbest. Wyjaśnione zostaną tu również nowe przepisy, które weszły w życie na początku 2012 roku, dotyczące azbestu.
Wymagania przy pracy z azbestem
Jeśli właściciel lub pracodawca odpowiedzialny za nieruchomość podejrzewa, że na jej terenie mogą znajdować się materiały zawierające azbest (ACM) powinien on przeprowadzić badania powierzchni, które mogą zostać naruszone podczas prac. Usunięcie azbestu może być wykonane jedynie przez wyspecjalizowanego pracownika, posiadającego licencję HSE. Do prac przy pryskanym wykończeniu, materiałach izolacyjnych i otulinach zawierających azbest należy zatrudnić wykwalifikowanego wykonawcę.
Praca bez zezwoleń
Istnieje pewien zakres prac, które mogą być wykonywane przez pracowników nie posiadających licencji. W takim przypadku, muszą oni jedynie stosować właściwe metody pracy. Jeśli prace nie podlegają zezwoleniu, należy zadecydować, czy powinny one zostać zgłoszone. Jeśli prace nie wymagają licencjonowanego wykonawcy, można wykonywać wokół materiałów ACM prace konserwatorskie z zachowaniem należnych środków ostrożności.

Pracownicy nie posiadający zezwoleń mogą wywiercać otwory w cementach azbestowych i innych twardych materiałach, oczyszczać rynny przy dachach zawierających cement azbestowy, naprawiać uszkodzony cement azbestowy, usuwać rynny z tegoż materiału, usuwać/naprawiać produkty plastikowe np. Kanistry, taśmy i cysterny na wodę, malować płaty cementu azbestowego, wymieniać przewody i kanały wentylacyjne usuwając panele z cementu azbestowego, znajdujące się na zewnątrz, obok lub pod oknem.

Wykonywanie prac nie wymagających licencji musi być ściśle kontrolowane. Pracodawcy wykonujący tzw. nielicencjonowane prace wymagające zgłoszenia (Notifiable Non-Licensed Work (NNLW)) muszą również spełnić dodatkowe wymagania:
  • Zgłoszenie prac odpowiedniej jednostce.
  • Przeprowadzenie kontroli lekarskich personelu zaangażowanego w prace.
  • Prowadzenie kart zdrowia personelu.
Karty zawierające opis wymaganych czynności dostępne są na następującej stronie internetowej: http://www.hse.gov.uk/asbestos/essentials/index.htm.
Rodzaje ekspertyz:
Wyróżniamy dwa rodzaje ekspertyz w przypadku azbestów. Ich celem jest identyfikacja materiałów ACM i odnotowanie ich typu, lokalizacji, objętości i stanu. Należy jasno określić, w jakim przypadku odpowiednia jest dana analiza.
Ekspertyza zarządzania (Management Survey)
Ekspertyza zarządzania wymagana jest celem określenia obecności i stanu materiałów ACM i ich zarządzania podczas codziennego użytkowania danego budynku, włącznie z pracami konserwatorskimi i instalacyjnymi. Ekspertyza zarządzania ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wobec znajdowania się na terenie obiektu materiałów ACM oraz upewnienie się, że są one w dobrym stanie.
Remonty/rozbiórka (Refurbishment/demolition survey)
Ekspertyza na czas remontu/rozbiórki wymagana jest przed przeprowadzaniem jakichkolwiek prac remontowych lub rozbiórki. Jej celem jest rozpoznanie i lokalizacja materiałów ACM na terenie przyszłych prac. Ekspertyza ta składa się z dokładnej inspekcji wszystkich terenów i może spowodować uszkodzenie azbestów. Jeśli zostanie ona wykonana przez odpowiedniego wykonawcę, nikt nie ucierpi przy kontakcie z materiałami ACM.
Nowe przepisy
Wiele osób pracujących w branży budowlanej może identyfikować ekspertyzy dotyczące azbestu jako typ 1, typ 2 oraz typ 3. Ekspertyzy azbestowe zostały niedawno przemianowane, wobec czego, zgodnie z nowym nazewnictwem przynależą do jednej z dwóch omówionych wcześniej kategorii. Typ 1 oraz typ 2 znany jest obecnie jako ekspertyza zarządzania azbestem. Typ 3 natomiast kwalifikuje się jako ekspertyza remontu/rozbiórki.

Nowe przepisy dotyczące kontroli azbestu weszły w życie w kwietniu 2012 roku. Ich wprowadzenie miało na celu spełnienie wymagań Komisji Europejskiej. Główne zmiany w przypadku prac nieobjętych zezwoleniem dotyczą prowadzenia ich archiwum, zgłaszania robót oraz nadzoru lekarskiego. Robotnicy obecni przy wykonywaniu prac nie wymagających licencji muszą być wpisani na specjalną listę, a do kwietnia 2015 roku mają oni również zostać objęci kontrolą lekarską.

Źródła:
http://www.hse.gov.uk/asbestos/

Patrick Leader
Stacks Image 1119
Mini poradnik
JCT - Joint Contract Tribunal
JCT jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli różnych grup zawodowych zaangażowanych w brytyjskie budownictwo. Do członków JCT należą między innymi grupy zrzeszające architektów, rzeczoznawców, inspektorów, kosztorysantów, firm budowlanych i wiele innych. Czytaj dalej ...
Formy "nabywania" budynków
W brytyjskim budownictwie nabywanie, czy zamawianie budynków i ich elementów jest określane słowem "procurement". Dostępne formy nabywania budynków to między inymi: Traditional (lump sum), Design and Build, Constuction Management i Management Contracting. Czytaj dalej ...
Przetarg z punktu widzenia klienta i architekta
Pogląd na etapy projektu budowlanego jest często odmienny dla klienta/architekta i wykonawcy. Inwestor i architekt są zaangażowani w wielomiesięczne prace projektowe zanim ruszy praca na budowie, dla wykonawcy cały projekt to tylko etap przetargu i budowy. Czytaj dalej ...
Gantt Chart
Gantt czy Bar chart jest najprostszą technika planowania. Pomimo swej prostoty, odpowiednio skonstruowany harmonogram może przekazać wiele informacji niezbędnych do wykonania projektu. Czytaj dalej ...
Typy harmonogramów
Harmonogramy można podzielić na kilka typów za względu na rodzaj i dokładność pokazywanych informacji. Istnieje miedzy innymi Master Programme, Detailed Programme, Purchase schedule i inne. Czytaj dalej ...
Zarządzanie ryzykiem
Poprzez używanie oprogramowania do planowania robót możliwe jest rozszerzenie funkcji harmonogramów do zarządzania ryzykiem projektowym. Łatwe analizowanie scenariuszy pozwala na przygotowanie różnych opcji przebiegu budowy. Czytaj dalej ...
Ubezpieczenia z punktu widzenia wykonawcy
Z punktu widzenia wykonawcy budowlanego ubezpieczenia można podzielić na trzy grupy:
- "Employers Liability Insurance" (EL)
- "Public Liability Insurance" (PL)
- "Contract Works Insurance" (CW)
Czytaj dalej ...
Typy ubezpieczeń w kontraktach JCT
Kontrakty JCT dzielą ubezpieczenia wymagane przez warunki kontraktowe.
Jeden z podziałów istnieje ze względu na zakres polisy: "Specified Perils" (SP) iAll Risk Insurance" (AR). Czytaj dalej ...
Obowiązki i prawa wykonawcy
Odpowiedzialność wykonawcy jest ograniczona do wydarzeń pomiędzy przejęciem budowy od inwestora a formalnym zakończeniem robót (practical completion). Daty te nie muszą się pokrywać z faktycznym wykonywaniem prac. Czytaj dalej ...
Obowiązki inwestora
Inwestor powinien posiadać ubezpieczenie pokrywające uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć wynikającą z jego lub jego podwładnych działań lub zaniedbań. W przypadku inwestorów instytucjonalnych ubezpieczenie typu PL i EL powinno być adekwatne. Czytaj dalej ...
Rola architekta
Architekt nie jest stroną kontraktu i jest zatrudniony przez inwestora jako jego przedstawiciel. W świetle kontraktów JCT jest on jednak zobowiązany do upewnienia się, że wszystkie strony zdają sobie sprawę z wymagań ubezpieczeniowych i sprawdzenie, że odpowiednie polisy są wykupione. Czytaj dalej ...
Contract Documents
W skład kontraktu wchodzą różne dokumenty opisujące projekt i warunki współpracy, a nie tylko sama forma kontraktu; mogą to być: plany, specyfikacje, próbki materiałów, kosztorysy, itd. Czytaj dalej ...
Contract Administrator
Jest to osoba odpowiedzialna za zarządzanie kontraktem i certyfikowanie dodatkowych robót, zmian, przedłużeń kontraktu, rozliczeń, itd. Administratorem kontraktu jest zazwyczaj architekt, który nadzorował przygotowania dokumentacji kontraktowej. Czytaj dalej ...
Architect's Instruction
Instrukcje wydawane przez administratora kontraktu wymagane do przeprowadzenia zmian w kontrakcie. Muszą być wydane na piśmie, w przypadku ustnych instrukcji, architekt musi je potwierdzić na piśmie w ciągu 2 dni. Czytaj dalej ...
Provisional Sum
Termin ten określa sumę założoną w kontrakcie na pracę, materiały lub wyposażenie, których ostateczny koszt nie jest znany w momencie zawiązywania kontraktu. Najczęściej jest on używany odnośnie prac, których specyfikacja nie została jeszcze zakończona. Czytaj dalej ...
Interim Certificate
Certyfikat wydawany przez architekta upoważniający klienta do częściowej zapłaty za wykonane prace w przypadku rozliczeń przed zakończeniem prac. Jest on przygotowywany na podstawie wyceny prac przedstawionej przez wykonawcę. Czytaj dalej ...
PC Sum (Prime Cost)
Określenie używane przy kosztorysowaniu i określaniu cen materiałów i innych zasobów, kiedy nie jesteśmy w stanie określić ich dokładnego kosztu. Czytaj dalej ...
Base Date
Określenie rzadko spotykane w mniejszych projektach ze względu na ich krótki czas wykonania. Jest to moment, kiedy przyjmuje się, że oferta wykonawcy jest przygotowana i odzwierciedla warunki rynkowe, zwyczajowo 10 dni przed terminem złożenia oferty. Czytaj dalej ...
Extension of Time
Procedura/certyfikat umożliwiający zmianę zakontraktowanej daty zakończenia prac. Certyfikat ten może być wydany przez administratora kontraktu w momencie, gdy za względu na czynniki niezależne od wykonawcy prace nie mogą być wykonane na czas. Czytaj dalej ...
LADs (Liquidated Ascertained Damages)
Określenie popularnie znane jako kara za opóźnienia w wykonaniu prac, choć tak naprawdę nie mogą być karą, lecz są zadośćuczynieniem za koszty ponoszone przez inwestora z tytułu opóźnień. Suma ta jest określona w kontrakcie i powinna mieć odzwierciedlenie w rzeczywistych kosztach klienta. Czytaj dalej ...
Variation
Termin określający wszelkie zmiany co do zakresu prac czy specyfikacji danego projektu. Czytaj dalej ...
ADR - 'Alternative Dispute Resolution'
Termin ten określa wszelkie formy rozwiązywania sporów kontraktowych, które nie są postępowaniem sądowym do zmiany sumy kontraktowej. Każda tak zmiana musi być potwierdzona instrukcją architekta na piśmie. Czytaj dalej ...
Mediation
Dobrowolna procedura rozwiązywania konfliktów, obie strony kontraktu muszą się zgodzić na takie rozwiązanie i nie są zobowiązane do akceptacji ustalonych warunków ugody. Procedura odbywa się poprzez wynajęcie akredytowanego mediatora, który organizuje spotkanie obu stron w tym samym czasie i miejscu, lecz w różnych pomieszczeniach. Czytaj dalej ...
Adjudication
Forma rozwiązywania konfliktów kontraktowych istniejąca od 1996 roku i stworzona specjalnie na potrzeby branży budowlanej. Jest ona standardowo wpisana w kontrakty JCT i w przypadku kontraktów pomiędzy dwoma firmami żadna ze stron nie może się na nią nie zgodzić. Czytaj dalej ...
Arbitration
Alternatywa do postępowania sądowego, istniejąca od wielu dziesięcioleci. Początkowo rozwiązanie to było dość proste i tanie, lecz w kilku ostatnich dekadach procedury i koszty zbliżyły się do tych w pełnym postępowaniu sądowym. Czytaj dalej ...
Litigation
Termin określający pełne postępowanie sądowne dostępne obu stronom kontraktu, jedynym przypadkiem kiedy strony tracą prawo do takiego rozwiązania to wcześniejsze korzystanie z 'arbitration'. Czytaj dalej ...
Szukaj z Google

Internet
multiproject.org
Use our tips today by calling 07885 249 489