MULTIPROJECT
Z nami masz pewność, że wszystko pójdzie po Twojej myśli

Znaczenie tworzenia i utrzymywania odpowiedniego łańcucha dostaw - współpraca partnerska

W tym artykule omówione zostanie znaczenie tworzenia i utrzymania łańcucha dostaw w firmach budowlanych z nawiązaniem do tematu współpracy partnerskiej.

Dostawcy podstawowych materiałów budowlanych często wybierani są w oparciu o oferowaną przez nich cenę (np. Selco, Travis Perkins, itp. ) . Uzyskanie od nich wyceny materiałów jest zazwyczaj bardzo proste, a proponowane ceny mogą mieć zastosowanie także w przypadku kolejnych projektów.

Przygotowanie wyceny bardziej złożonych produktów i usług, zazwyczaj wymaga większych inwestycji od dostawców, gdyż może wiązać się z tworzeniem nowych produktów lub ich prototypów.

W takich przypadkach, wycena musi być realizowana indywidualnie dla każdego projektu. W niektórych branżach, takich jak stolarka (np. firma M&E, itp.) przygotowywanie wyceny będzie obejmowało również konstrukcję prototypu - co sprawia, że proces ten jest nie tylko długi, ale i kosztowny.

Biorąc pod uwagę, że wycena powinna obejmować konkurencyjne rozwiązania i produkty, więc należy przeprowadzać ją przy udziale jak największej liczby dostawców, jasne staje się, że takie rozwiązanie nie sprawdza się w dłuższej perspektywie. Najczęściej stosowaną praktyką jest zatem wystosowanie prośby o wycenę do 3 wybranych dostawców i wybór najodpowiedniejszego z nich. To jednak bywa problematyczne, szczególnie gdy nawiązujemy współpracę z nieznanym nam sprzedawcą. Jeśli przygotowanie wyceny wymaga dużych nakładów pracy i funduszy, ciężko jest przekonać firmę do udziału w przetargu, szczególnie jeśli proponujemy jej współpracę po raz pierwszy i nie możemy obiecać, że zamówienie zostanie złożone właśnie u nich.

Jednym z rozwiązań tego problemu może być ustanowienie współpracy partnerskiej z dostawcami.

Utworzenie współpracy partnerskiej z dostawcami nie jest łatwym zadaniem. Po pierwsze, nalezy w tym celu wybrać odpowiednie firmy. Mając na uwadze, że zaufanie jest tutaj kluczowym czynnikiem, najlepszym rozwiązaniem byłoby zaoferowanie takiej współpracy firmom, z którymi wcześniej już łączyły nas udane kontakty biznesowe.

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę to także ich finansowe i techniczne kwalifikacje, zrozumienie pojęcia współpracy, zbliżona kultura pracy, styl zarządzania firmą, a także surowce oraz personel, jakimi ona dysponuje.
Nawiązanie udanej współpracy partnerskiej zależy w dużej mierze od ustalenia jasno określonych celów, które byłyby korzystne dla obu stron. Pozwoli to na stworzenie podstaw dla partnerstwa.

Po nawiązaniu współpracy partnerskiej, równie ważne jest utrzymanie dobrych stosunków we współpracy, entuzjazmu oraz celów, które przyświecały jej utworzeniu. Komunikacja odgrywa w tym bardzo istotną rolę. Co jakiś czas, wszystkim osobom zatrudnionym we współpracujących ze sobą firmach należy przypomnieć cel tej współpracy.

Okresowo należy również sprawdzać czy współpraca w dalszym ciągu jest korzystna. Ważne jest zrozumienie, że otrzymanie zlecenia w dalszym ciągu wymaga zapewnienia konkurencyjnej oferty. Jedyną różnicą jest to, że pojęcie jakości oraz kosztu zostały wcześniej uzgodnione.

Współpraca partnerska powinna powodować lepsze wyniki pracy wszystkich zaangażowanych w nią stron dzięki zapewnieniu dodatkowej wartości przetargom, co z kolei zwiększa szanse otrzymania umowy na wykonanie większej ilości zleceń.
Aby uzyskać więcej informacji na temat współpracy partnerskiej i zarządzania łańcuchem dostaw, naależy skontaktować się z firmą Multiproject (SE) Ltd.
Źródła:
  • Constructing Excellence, (Jakość w budownictwie) - http://www.constructingexcellence.org.uk/
  • Trusting the Team (Zaufany zespół), Bennett & Jayes, The Reading Construction Forum
  • CIRIA, “Guide to sustainable procurement in construction” („Przewodnik po zrównoważonych zakupach w budownictwie”), CIRIA C695, London, 2011
Stacks Image 1119
Mini poradnik
JCT - Joint Contract Tribunal
JCT jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli różnych grup zawodowych zaangażowanych w brytyjskie budownictwo. Do członków JCT należą między innymi grupy zrzeszające architektów, rzeczoznawców, inspektorów, kosztorysantów, firm budowlanych i wiele innych. Czytaj dalej ...
Formy "nabywania" budynków
W brytyjskim budownictwie nabywanie, czy zamawianie budynków i ich elementów jest określane słowem "procurement". Dostępne formy nabywania budynków to między inymi: Traditional (lump sum), Design and Build, Constuction Management i Management Contracting. Czytaj dalej ...
Przetarg z punktu widzenia klienta i architekta
Pogląd na etapy projektu budowlanego jest często odmienny dla klienta/architekta i wykonawcy. Inwestor i architekt są zaangażowani w wielomiesięczne prace projektowe zanim ruszy praca na budowie, dla wykonawcy cały projekt to tylko etap przetargu i budowy. Czytaj dalej ...
Gantt Chart
Gantt czy Bar chart jest najprostszą technika planowania. Pomimo swej prostoty, odpowiednio skonstruowany harmonogram może przekazać wiele informacji niezbędnych do wykonania projektu. Czytaj dalej ...
Typy harmonogramów
Harmonogramy można podzielić na kilka typów za względu na rodzaj i dokładność pokazywanych informacji. Istnieje miedzy innymi Master Programme, Detailed Programme, Purchase schedule i inne. Czytaj dalej ...
Zarządzanie ryzykiem
Poprzez używanie oprogramowania do planowania robót możliwe jest rozszerzenie funkcji harmonogramów do zarządzania ryzykiem projektowym. Łatwe analizowanie scenariuszy pozwala na przygotowanie różnych opcji przebiegu budowy. Czytaj dalej ...
Ubezpieczenia z punktu widzenia wykonawcy
Z punktu widzenia wykonawcy budowlanego ubezpieczenia można podzielić na trzy grupy:
- "Employers Liability Insurance" (EL)
- "Public Liability Insurance" (PL)
- "Contract Works Insurance" (CW)
Czytaj dalej ...
Typy ubezpieczeń w kontraktach JCT
Kontrakty JCT dzielą ubezpieczenia wymagane przez warunki kontraktowe.
Jeden z podziałów istnieje ze względu na zakres polisy: "Specified Perils" (SP) iAll Risk Insurance" (AR). Czytaj dalej ...
Obowiązki i prawa wykonawcy
Odpowiedzialność wykonawcy jest ograniczona do wydarzeń pomiędzy przejęciem budowy od inwestora a formalnym zakończeniem robót (practical completion). Daty te nie muszą się pokrywać z faktycznym wykonywaniem prac. Czytaj dalej ...
Obowiązki inwestora
Inwestor powinien posiadać ubezpieczenie pokrywające uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć wynikającą z jego lub jego podwładnych działań lub zaniedbań. W przypadku inwestorów instytucjonalnych ubezpieczenie typu PL i EL powinno być adekwatne. Czytaj dalej ...
Rola architekta
Architekt nie jest stroną kontraktu i jest zatrudniony przez inwestora jako jego przedstawiciel. W świetle kontraktów JCT jest on jednak zobowiązany do upewnienia się, że wszystkie strony zdają sobie sprawę z wymagań ubezpieczeniowych i sprawdzenie, że odpowiednie polisy są wykupione. Czytaj dalej ...
Contract Documents
W skład kontraktu wchodzą różne dokumenty opisujące projekt i warunki współpracy, a nie tylko sama forma kontraktu; mogą to być: plany, specyfikacje, próbki materiałów, kosztorysy, itd. Czytaj dalej ...
Contract Administrator
Jest to osoba odpowiedzialna za zarządzanie kontraktem i certyfikowanie dodatkowych robót, zmian, przedłużeń kontraktu, rozliczeń, itd. Administratorem kontraktu jest zazwyczaj architekt, który nadzorował przygotowania dokumentacji kontraktowej. Czytaj dalej ...
Architect's Instruction
Instrukcje wydawane przez administratora kontraktu wymagane do przeprowadzenia zmian w kontrakcie. Muszą być wydane na piśmie, w przypadku ustnych instrukcji, architekt musi je potwierdzić na piśmie w ciągu 2 dni. Czytaj dalej ...
Provisional Sum
Termin ten określa sumę założoną w kontrakcie na pracę, materiały lub wyposażenie, których ostateczny koszt nie jest znany w momencie zawiązywania kontraktu. Najczęściej jest on używany odnośnie prac, których specyfikacja nie została jeszcze zakończona. Czytaj dalej ...
Interim Certificate
Certyfikat wydawany przez architekta upoważniający klienta do częściowej zapłaty za wykonane prace w przypadku rozliczeń przed zakończeniem prac. Jest on przygotowywany na podstawie wyceny prac przedstawionej przez wykonawcę. Czytaj dalej ...
PC Sum (Prime Cost)
Określenie używane przy kosztorysowaniu i określaniu cen materiałów i innych zasobów, kiedy nie jesteśmy w stanie określić ich dokładnego kosztu. Czytaj dalej ...
Base Date
Określenie rzadko spotykane w mniejszych projektach ze względu na ich krótki czas wykonania. Jest to moment, kiedy przyjmuje się, że oferta wykonawcy jest przygotowana i odzwierciedla warunki rynkowe, zwyczajowo 10 dni przed terminem złożenia oferty. Czytaj dalej ...
Extension of Time
Procedura/certyfikat umożliwiający zmianę zakontraktowanej daty zakończenia prac. Certyfikat ten może być wydany przez administratora kontraktu w momencie, gdy za względu na czynniki niezależne od wykonawcy prace nie mogą być wykonane na czas. Czytaj dalej ...
LADs (Liquidated Ascertained Damages)
Określenie popularnie znane jako kara za opóźnienia w wykonaniu prac, choć tak naprawdę nie mogą być karą, lecz są zadośćuczynieniem za koszty ponoszone przez inwestora z tytułu opóźnień. Suma ta jest określona w kontrakcie i powinna mieć odzwierciedlenie w rzeczywistych kosztach klienta. Czytaj dalej ...
Variation
Termin określający wszelkie zmiany co do zakresu prac czy specyfikacji danego projektu. Czytaj dalej ...
ADR - 'Alternative Dispute Resolution'
Termin ten określa wszelkie formy rozwiązywania sporów kontraktowych, które nie są postępowaniem sądowym do zmiany sumy kontraktowej. Każda tak zmiana musi być potwierdzona instrukcją architekta na piśmie. Czytaj dalej ...
Mediation
Dobrowolna procedura rozwiązywania konfliktów, obie strony kontraktu muszą się zgodzić na takie rozwiązanie i nie są zobowiązane do akceptacji ustalonych warunków ugody. Procedura odbywa się poprzez wynajęcie akredytowanego mediatora, który organizuje spotkanie obu stron w tym samym czasie i miejscu, lecz w różnych pomieszczeniach. Czytaj dalej ...
Adjudication
Forma rozwiązywania konfliktów kontraktowych istniejąca od 1996 roku i stworzona specjalnie na potrzeby branży budowlanej. Jest ona standardowo wpisana w kontrakty JCT i w przypadku kontraktów pomiędzy dwoma firmami żadna ze stron nie może się na nią nie zgodzić. Czytaj dalej ...
Arbitration
Alternatywa do postępowania sądowego, istniejąca od wielu dziesięcioleci. Początkowo rozwiązanie to było dość proste i tanie, lecz w kilku ostatnich dekadach procedury i koszty zbliżyły się do tych w pełnym postępowaniu sądowym. Czytaj dalej ...
Litigation
Termin określający pełne postępowanie sądowne dostępne obu stronom kontraktu, jedynym przypadkiem kiedy strony tracą prawo do takiego rozwiązania to wcześniejsze korzystanie z 'arbitration'. Czytaj dalej ...
Szukaj z Google

Internet
multiproject.org
Use our tips today by calling 07885 249 489