MULTIPROJECT
Z nami masz pewność, że wszystko pójdzie po Twojej myśli

Znaczenie postępowania zgodnie z procedurami kontraktowymi przy pracy nad projektem budowlanym.

Wprowadzenie
Zarówno kontrakty, jak i procedury kontraktowe mogą być bardzo skomplikowane jeśli chodzi o zobowiązania wykonawcy. Brak ich znajomości często prowadzi do opóźnień, konfliktów z architektem, administratorem projektu lub klientem, a także, w niektórych przypadkach, do strat w zysku lub kar pieniężnych.
Czym są procedury?
Większość standardowych kontraktów budowlanych (JCT, FMB, itp.) posiada mechanizmy mające na celu uniknięcie konfliktów podczas trwania projektu, a także, jeśli konflikt nastąpi, mechanizmy mające na celu jego rozwiązanie. Mechanizmy te określane są mianem procedur.

Są one zazwyczaj określone w sekcji kontraktu „Contract Conditions”. Niezbędne jest zapoznanie się z tymi warunkami przed rozpoczęciem prac na budowie, w celu uniknięcia potencjalnych konfliktów, a co za tym idzie, opóźnień i kar.

Znajomość warunków kontraktu jest również wymagana przy przygotowywaniu oferty przetargowej, gdyż wiele z nich może nieść za sobą konsekwencje finansowe.
Przykład procedury kontraktowej
W celu zilustrowania mechanizmu działania procedur kontraktowych posłużymy się przykładem zaczerpniętym z kontraktu JCT Minor Works opisującym zmiany w zakresie robót (variations) (JCT MW, 3.6).

Wszystkie projekty budowlane, a zwłaszcza remonty, mogą wymagać wprowadzenia zmian do zakresu robót podczas wykonywania projektu. Kontrakt JCT MW wymaga, by przed jakąkolwiek zmianą administrator projektu (Contract Administrator) wystawił wykonawcy instrukcje na piśmie (lub email), zawierające dokładny zakres dodatkowych prac (lub zmian czy rezygnacji z niektórych prac). Wymagane jest również uzgodnienie ceny dodatkowych robót (lub redukcja kosztów, jeśli usuwamy jakieś prace z zakresu robót) przed wykonaniem instrukcji przez wykonawcę.

W praktyce, zgodnie z tymi procedurami, w przypadku, gdy wykonawca zidentyfikuje dodatkowe roboty (lub klient będzie wymagał dodatkowych prac), wykonawca powinien przygotować wycenę tych prac oraz określić ilość czasu wymaganego do ich ukończenia, po czym wręczyć je administratorowi do zatwierdzenia. Kiedy prace, wraz z kosztami i terminem wykonania, zostaną zatwierdzone, administrator powinien wydać instrukcje dotyczące wykonania pracy. Dopiero po otrzymaniu tych instrukcji wykonawca może zacząć prace.

Istnieją również wytyczne dotyczące sytuacji, w której instrukcje zostały wystawione przed dostarczeniem przez wykonawcę ich wyceny. W takim przypadku, prace zostaną wycenione przez administratora na podstawie wyceny, którą wykonawca złożył do przetargu.
Konsekwencje postępowania niezgodnie z procedurami
Z naszego doświadczenia z nowymi klientami często obserwujemy, że nie stosują się oni do określonych procedur zawartych w kontraktach, które podpisali. Często uzgadniają oni dodatkowe prace bezpośrednio z klientem, omijając tym samym administratora projektu i nie czekają na wydanie przez niego instrukcji, co stanowi złamanie postanowień kontraktu. Parokrotnie byliśmy świadkami sytuacji, w których wykonawca wykonał prace uzgodnione z klientem, lecz nie potwierdzone instrukcjami administratora. Później te prace musiały zostać zburzone lub zmienione (z różnych powodów, np.: w związku z brakiem wiedzy technicznej klienta lub błędów projektowych). W większości przypadków wykonawcy odmówiono zapłaty za te prace, gdyż nie były one oficjalnie zatwierdzone w formie instrukcji wydanych przez administratora.
Podsumowanie
Mamy nadzieję, że powyższy przykład trafnie zilustrował znaczenie postępowania zgodnie z procedurami kontraktowymi w trakcie wykonywania projektu budowlanego. Naszym celem było również uświadomienie, że postępowanie niezgodnie z procedurami niesie ze sobą realne ryzyko konsekwencji, często finansowych, dla strony działającej wbrew procedurom.
Multiproject (SE) Ltd posiada dogłębną wiedzę w zakresie procedur kontraktowych oraz bogate doświadczenie w ich zastosowaniu. Oferujemy bezpłatne porady telefoniczne oraz usługi zarządzania kontraktami, dzięki którym zapewniamy całkowitą zgodność ze zobowiązaniami kontraktowymi na projektach, na których jesteśmy zaangażowani. Zadzwoń do nas już dziś po poradę!

W przypadku pytań lub komentarzy odnośnie tego artykułu lub innej kwestii związanej z kontraktami, prosimy o kontakt z firmą Multiproject (SE) Ltd.
Stacks Image 1119
Mini poradnik
JCT - Joint Contract Tribunal
JCT jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli różnych grup zawodowych zaangażowanych w brytyjskie budownictwo. Do członków JCT należą między innymi grupy zrzeszające architektów, rzeczoznawców, inspektorów, kosztorysantów, firm budowlanych i wiele innych. Czytaj dalej ...
Formy "nabywania" budynków
W brytyjskim budownictwie nabywanie, czy zamawianie budynków i ich elementów jest określane słowem "procurement". Dostępne formy nabywania budynków to między inymi: Traditional (lump sum), Design and Build, Constuction Management i Management Contracting. Czytaj dalej ...
Przetarg z punktu widzenia klienta i architekta
Pogląd na etapy projektu budowlanego jest często odmienny dla klienta/architekta i wykonawcy. Inwestor i architekt są zaangażowani w wielomiesięczne prace projektowe zanim ruszy praca na budowie, dla wykonawcy cały projekt to tylko etap przetargu i budowy. Czytaj dalej ...
Gantt Chart
Gantt czy Bar chart jest najprostszą technika planowania. Pomimo swej prostoty, odpowiednio skonstruowany harmonogram może przekazać wiele informacji niezbędnych do wykonania projektu. Czytaj dalej ...
Typy harmonogramów
Harmonogramy można podzielić na kilka typów za względu na rodzaj i dokładność pokazywanych informacji. Istnieje miedzy innymi Master Programme, Detailed Programme, Purchase schedule i inne. Czytaj dalej ...
Zarządzanie ryzykiem
Poprzez używanie oprogramowania do planowania robót możliwe jest rozszerzenie funkcji harmonogramów do zarządzania ryzykiem projektowym. Łatwe analizowanie scenariuszy pozwala na przygotowanie różnych opcji przebiegu budowy. Czytaj dalej ...
Ubezpieczenia z punktu widzenia wykonawcy
Z punktu widzenia wykonawcy budowlanego ubezpieczenia można podzielić na trzy grupy:
- "Employers Liability Insurance" (EL)
- "Public Liability Insurance" (PL)
- "Contract Works Insurance" (CW)
Czytaj dalej ...
Typy ubezpieczeń w kontraktach JCT
Kontrakty JCT dzielą ubezpieczenia wymagane przez warunki kontraktowe.
Jeden z podziałów istnieje ze względu na zakres polisy: "Specified Perils" (SP) iAll Risk Insurance" (AR). Czytaj dalej ...
Obowiązki i prawa wykonawcy
Odpowiedzialność wykonawcy jest ograniczona do wydarzeń pomiędzy przejęciem budowy od inwestora a formalnym zakończeniem robót (practical completion). Daty te nie muszą się pokrywać z faktycznym wykonywaniem prac. Czytaj dalej ...
Obowiązki inwestora
Inwestor powinien posiadać ubezpieczenie pokrywające uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć wynikającą z jego lub jego podwładnych działań lub zaniedbań. W przypadku inwestorów instytucjonalnych ubezpieczenie typu PL i EL powinno być adekwatne. Czytaj dalej ...
Rola architekta
Architekt nie jest stroną kontraktu i jest zatrudniony przez inwestora jako jego przedstawiciel. W świetle kontraktów JCT jest on jednak zobowiązany do upewnienia się, że wszystkie strony zdają sobie sprawę z wymagań ubezpieczeniowych i sprawdzenie, że odpowiednie polisy są wykupione. Czytaj dalej ...
Contract Documents
W skład kontraktu wchodzą różne dokumenty opisujące projekt i warunki współpracy, a nie tylko sama forma kontraktu; mogą to być: plany, specyfikacje, próbki materiałów, kosztorysy, itd. Czytaj dalej ...
Contract Administrator
Jest to osoba odpowiedzialna za zarządzanie kontraktem i certyfikowanie dodatkowych robót, zmian, przedłużeń kontraktu, rozliczeń, itd. Administratorem kontraktu jest zazwyczaj architekt, który nadzorował przygotowania dokumentacji kontraktowej. Czytaj dalej ...
Architect's Instruction
Instrukcje wydawane przez administratora kontraktu wymagane do przeprowadzenia zmian w kontrakcie. Muszą być wydane na piśmie, w przypadku ustnych instrukcji, architekt musi je potwierdzić na piśmie w ciągu 2 dni. Czytaj dalej ...
Provisional Sum
Termin ten określa sumę założoną w kontrakcie na pracę, materiały lub wyposażenie, których ostateczny koszt nie jest znany w momencie zawiązywania kontraktu. Najczęściej jest on używany odnośnie prac, których specyfikacja nie została jeszcze zakończona. Czytaj dalej ...
Interim Certificate
Certyfikat wydawany przez architekta upoważniający klienta do częściowej zapłaty za wykonane prace w przypadku rozliczeń przed zakończeniem prac. Jest on przygotowywany na podstawie wyceny prac przedstawionej przez wykonawcę. Czytaj dalej ...
PC Sum (Prime Cost)
Określenie używane przy kosztorysowaniu i określaniu cen materiałów i innych zasobów, kiedy nie jesteśmy w stanie określić ich dokładnego kosztu. Czytaj dalej ...
Base Date
Określenie rzadko spotykane w mniejszych projektach ze względu na ich krótki czas wykonania. Jest to moment, kiedy przyjmuje się, że oferta wykonawcy jest przygotowana i odzwierciedla warunki rynkowe, zwyczajowo 10 dni przed terminem złożenia oferty. Czytaj dalej ...
Extension of Time
Procedura/certyfikat umożliwiający zmianę zakontraktowanej daty zakończenia prac. Certyfikat ten może być wydany przez administratora kontraktu w momencie, gdy za względu na czynniki niezależne od wykonawcy prace nie mogą być wykonane na czas. Czytaj dalej ...
LADs (Liquidated Ascertained Damages)
Określenie popularnie znane jako kara za opóźnienia w wykonaniu prac, choć tak naprawdę nie mogą być karą, lecz są zadośćuczynieniem za koszty ponoszone przez inwestora z tytułu opóźnień. Suma ta jest określona w kontrakcie i powinna mieć odzwierciedlenie w rzeczywistych kosztach klienta. Czytaj dalej ...
Variation
Termin określający wszelkie zmiany co do zakresu prac czy specyfikacji danego projektu. Czytaj dalej ...
ADR - 'Alternative Dispute Resolution'
Termin ten określa wszelkie formy rozwiązywania sporów kontraktowych, które nie są postępowaniem sądowym do zmiany sumy kontraktowej. Każda tak zmiana musi być potwierdzona instrukcją architekta na piśmie. Czytaj dalej ...
Mediation
Dobrowolna procedura rozwiązywania konfliktów, obie strony kontraktu muszą się zgodzić na takie rozwiązanie i nie są zobowiązane do akceptacji ustalonych warunków ugody. Procedura odbywa się poprzez wynajęcie akredytowanego mediatora, który organizuje spotkanie obu stron w tym samym czasie i miejscu, lecz w różnych pomieszczeniach. Czytaj dalej ...
Adjudication
Forma rozwiązywania konfliktów kontraktowych istniejąca od 1996 roku i stworzona specjalnie na potrzeby branży budowlanej. Jest ona standardowo wpisana w kontrakty JCT i w przypadku kontraktów pomiędzy dwoma firmami żadna ze stron nie może się na nią nie zgodzić. Czytaj dalej ...
Arbitration
Alternatywa do postępowania sądowego, istniejąca od wielu dziesięcioleci. Początkowo rozwiązanie to było dość proste i tanie, lecz w kilku ostatnich dekadach procedury i koszty zbliżyły się do tych w pełnym postępowaniu sądowym. Czytaj dalej ...
Litigation
Termin określający pełne postępowanie sądowne dostępne obu stronom kontraktu, jedynym przypadkiem kiedy strony tracą prawo do takiego rozwiązania to wcześniejsze korzystanie z 'arbitration'. Czytaj dalej ...
Szukaj z Google

Internet
multiproject.org
Use our tips today by calling 07885 249 489