MULTIPROJECT
Z nami masz pewność, że wszystko pójdzie po Twojej myśli

Podstawowe pojęcia w kontraktach JCT.


Część 3 - Formy rozwiązywania konfliktów

Kontrakty JCT dają możliwość skorzystania z kilku prawnie dostępnych form rozwiązywania konfliktów pomiędzy wykonawcą a klientem. Pierwszym krokiem jest zasięgnięcie opinii Administratora Kontraktu (zazwyczaj Architekt), który choć jest zatrudniony i opłacany przez inwestora, jest prawnie zobowiązany do podejmowania niezależnych i sprawiedliwych decyzji.
Opinia Administratora Kontraktu nie jest wiążąca i istnieje kilka sposobów na rozwiązanie konfliktu. Najpopularniejsze zostały opisane poniżej.
Formy rozwiązywania konfliktów:

ADR - 'Alternative Dispute Resolution' - Termin ten określa wszelkie formy rozwiązywania sporów kontraktowych, które nie są postępowaniem sądowym. Należą do nich 3 pierwsze procedury opisane poniżej, plus dodatkowe 3-4, które są mniej popularne i jedynie wykorzystywane w większych i nietypowych projektach, jak np. budowa wioski olimpijskiej.
Mediation - jest dobrowolną procedurą, obie strony kontraktu muszą się zgodzić na takie rozwiązanie i nie są zobowiązane do akceptacji ustalonych warunków ugody. Procedura odbywa się poprzez wynajęcie akredytowanego mediatora, który organizuje spotkanie obu stron w tym samym czasie i miejscu, lecz w różnych pomieszczeniach. Mediator rozmawia na zmianę z obiema stronami, próbując znaleźć podstawy do kompromisu i ugody. Jeśli ugoda zostaje osiągnięta, na miejscu spisywana jest cywilna umowa, w której strony zobowiązują się do jej przestrzegania.
Choć 'Mediation' jest dobrowolne, to odmowa udziału jest negatywnie postrzegana przez sąd w przypadku późniejszego postępowania sądowego.
Adjudication - Forma rozwiązywania konfliktów kontraktowych istniejąca od 1996 roku i stworzona specjalnie na potrzeby branży budowlanej. Jest ona standardowo wpisana w kontrakty JCT i w przypadku kontraktów pomiędzy dwoma firmami żadna ze stron nie może się na nią nie zgodzić. W przypadku kontraktów z klientami prywatnymi, mogą oni usunąć to rozwiązanie z kontraktu.
Jest to bardzo atrakcyjna forma rozwiązania konfliktów, która charakteryzuje się relatywnie niskim kosztem i krótkim, 4-6 tygodni, czasem orzeczenia. W tym przypadku strony nie muszą osiągnąć kompromisu, orzeczenie jest wydawane przez 'adjudicator', który jest wybrany przez określoną w kontrakcie organizację, zazwyczaj RIBA.
'Adjudicator' jest zazwyczaj ekspertem w spornym zagadnieniu, który uzyskał dodatkowe przeszkolenie prawne. Orzeczenie jest wydawane na podstawie dowodów przedstawionych przez strony, choć 'adjudicator' może również zadawać pytania w celu wyjaśnienia sedna sprawy.
Choć można się od takiej decyzji odwołać do sądu, to jest ona anulowana jedynie w przypadku udowodnienia błędów proceduralnych lub stronniczości.
Procedura ta jest bardzo przyjazna małym wykonawcom budowlanym i będzie szczegółowo opisana a w przyszłych poradnikach.
Arbitration - alternatywa do postępowania sądowego, istniejąca od wielu dziesięcioleci. Początkowo rozwiązanie to było dość proste i tanie, lecz w kilku ostatnich dekadach procedury i koszty zbliżyły się do tych w pełnym postępowaniu sądowym. W przeciwieństwie do 'adjudication' procedury mogą być podjęte dopiero po zakończeniu projektu i nie ma limitu czasowego sprawy. Niezależnie od charakteru stron można zrezygnować z tego rozwiązania w trakcie przygotowywania kontraktu, jednak udział w 'arbitration' odbiera stronom prawo do późniejszego postępowania sądowego w danej sprawie, wydany werdykt jest ostateczny.
Tak jak poprzednie dwa rozwiązania 'arbitration' jest postępowaniem prywatnym i jego przebieg i werdykt jest znany jedynie stronom sporu.
Litigation - jest to termin określający pełne postępowanie sądowne dostępne obu stronom kontraktu, jedynym przypadkiem kiedy strony tracą prawo do takiego rozwiązania to wcześniejsze korzystanie z 'arbitration'.
'Litigation' jest najbardziej kosztowną i najdłuższą formą rozwiązywania konfliktów, w których często małe firmy mają małe szanse wygranej z dużym kontrahentem, ze względu na eskalację kosztów i możliwość apelacji od wyroków sądów niższej instancji. Postępowanie sądowe jest publiczne, informacje odnośnie jego przebiegu i wyrok sądowy są powszechnie dostępne.

Każde z wymienionych powyżej form rozwiązywania konfliktów kontraktowych jest regulowane przez dokładne przepisy prawne i posiada wiele zasad i procedur, które nie mogą być opisane w ramach tego poradnika. W przypadku pytań odnośnie konkretnych problemów prosimy o bezpośredni kontakt, lub zapytanie.

Źródła:

Chappell D., 2008. The JCT Minor Works Building Contracts 2005. 4th edition. Oxford. Blackwell Publishing
Chappell D., 2003. Understanding JCT Standard Building Contracts. 7th edition. London. SPON Press.
Stacks Image 1119
Mini poradnik
JCT - Joint Contract Tribunal
JCT jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli różnych grup zawodowych zaangażowanych w brytyjskie budownictwo. Do członków JCT należą między innymi grupy zrzeszające architektów, rzeczoznawców, inspektorów, kosztorysantów, firm budowlanych i wiele innych. Czytaj dalej ...
Formy "nabywania" budynków
W brytyjskim budownictwie nabywanie, czy zamawianie budynków i ich elementów jest określane słowem "procurement". Dostępne formy nabywania budynków to między inymi: Traditional (lump sum), Design and Build, Constuction Management i Management Contracting. Czytaj dalej ...
Przetarg z punktu widzenia klienta i architekta
Pogląd na etapy projektu budowlanego jest często odmienny dla klienta/architekta i wykonawcy. Inwestor i architekt są zaangażowani w wielomiesięczne prace projektowe zanim ruszy praca na budowie, dla wykonawcy cały projekt to tylko etap przetargu i budowy. Czytaj dalej ...
Gantt Chart
Gantt czy Bar chart jest najprostszą technika planowania. Pomimo swej prostoty, odpowiednio skonstruowany harmonogram może przekazać wiele informacji niezbędnych do wykonania projektu. Czytaj dalej ...
Typy harmonogramów
Harmonogramy można podzielić na kilka typów za względu na rodzaj i dokładność pokazywanych informacji. Istnieje miedzy innymi Master Programme, Detailed Programme, Purchase schedule i inne. Czytaj dalej ...
Zarządzanie ryzykiem
Poprzez używanie oprogramowania do planowania robót możliwe jest rozszerzenie funkcji harmonogramów do zarządzania ryzykiem projektowym. Łatwe analizowanie scenariuszy pozwala na przygotowanie różnych opcji przebiegu budowy. Czytaj dalej ...
Ubezpieczenia z punktu widzenia wykonawcy
Z punktu widzenia wykonawcy budowlanego ubezpieczenia można podzielić na trzy grupy:
- "Employers Liability Insurance" (EL)
- "Public Liability Insurance" (PL)
- "Contract Works Insurance" (CW)
Czytaj dalej ...
Typy ubezpieczeń w kontraktach JCT
Kontrakty JCT dzielą ubezpieczenia wymagane przez warunki kontraktowe.
Jeden z podziałów istnieje ze względu na zakres polisy: "Specified Perils" (SP) iAll Risk Insurance" (AR). Czytaj dalej ...
Obowiązki i prawa wykonawcy
Odpowiedzialność wykonawcy jest ograniczona do wydarzeń pomiędzy przejęciem budowy od inwestora a formalnym zakończeniem robót (practical completion). Daty te nie muszą się pokrywać z faktycznym wykonywaniem prac. Czytaj dalej ...
Obowiązki inwestora
Inwestor powinien posiadać ubezpieczenie pokrywające uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć wynikającą z jego lub jego podwładnych działań lub zaniedbań. W przypadku inwestorów instytucjonalnych ubezpieczenie typu PL i EL powinno być adekwatne. Czytaj dalej ...
Rola architekta
Architekt nie jest stroną kontraktu i jest zatrudniony przez inwestora jako jego przedstawiciel. W świetle kontraktów JCT jest on jednak zobowiązany do upewnienia się, że wszystkie strony zdają sobie sprawę z wymagań ubezpieczeniowych i sprawdzenie, że odpowiednie polisy są wykupione. Czytaj dalej ...
Contract Documents
W skład kontraktu wchodzą różne dokumenty opisujące projekt i warunki współpracy, a nie tylko sama forma kontraktu; mogą to być: plany, specyfikacje, próbki materiałów, kosztorysy, itd. Czytaj dalej ...
Contract Administrator
Jest to osoba odpowiedzialna za zarządzanie kontraktem i certyfikowanie dodatkowych robót, zmian, przedłużeń kontraktu, rozliczeń, itd. Administratorem kontraktu jest zazwyczaj architekt, który nadzorował przygotowania dokumentacji kontraktowej. Czytaj dalej ...
Architect's Instruction
Instrukcje wydawane przez administratora kontraktu wymagane do przeprowadzenia zmian w kontrakcie. Muszą być wydane na piśmie, w przypadku ustnych instrukcji, architekt musi je potwierdzić na piśmie w ciągu 2 dni. Czytaj dalej ...
Provisional Sum
Termin ten określa sumę założoną w kontrakcie na pracę, materiały lub wyposażenie, których ostateczny koszt nie jest znany w momencie zawiązywania kontraktu. Najczęściej jest on używany odnośnie prac, których specyfikacja nie została jeszcze zakończona. Czytaj dalej ...
Interim Certificate
Certyfikat wydawany przez architekta upoważniający klienta do częściowej zapłaty za wykonane prace w przypadku rozliczeń przed zakończeniem prac. Jest on przygotowywany na podstawie wyceny prac przedstawionej przez wykonawcę. Czytaj dalej ...
PC Sum (Prime Cost)
Określenie używane przy kosztorysowaniu i określaniu cen materiałów i innych zasobów, kiedy nie jesteśmy w stanie określić ich dokładnego kosztu. Czytaj dalej ...
Base Date
Określenie rzadko spotykane w mniejszych projektach ze względu na ich krótki czas wykonania. Jest to moment, kiedy przyjmuje się, że oferta wykonawcy jest przygotowana i odzwierciedla warunki rynkowe, zwyczajowo 10 dni przed terminem złożenia oferty. Czytaj dalej ...
Extension of Time
Procedura/certyfikat umożliwiający zmianę zakontraktowanej daty zakończenia prac. Certyfikat ten może być wydany przez administratora kontraktu w momencie, gdy za względu na czynniki niezależne od wykonawcy prace nie mogą być wykonane na czas. Czytaj dalej ...
LADs (Liquidated Ascertained Damages)
Określenie popularnie znane jako kara za opóźnienia w wykonaniu prac, choć tak naprawdę nie mogą być karą, lecz są zadośćuczynieniem za koszty ponoszone przez inwestora z tytułu opóźnień. Suma ta jest określona w kontrakcie i powinna mieć odzwierciedlenie w rzeczywistych kosztach klienta. Czytaj dalej ...
Variation
Termin określający wszelkie zmiany co do zakresu prac czy specyfikacji danego projektu. Czytaj dalej ...
ADR - 'Alternative Dispute Resolution'
Termin ten określa wszelkie formy rozwiązywania sporów kontraktowych, które nie są postępowaniem sądowym do zmiany sumy kontraktowej. Każda tak zmiana musi być potwierdzona instrukcją architekta na piśmie. Czytaj dalej ...
Mediation
Dobrowolna procedura rozwiązywania konfliktów, obie strony kontraktu muszą się zgodzić na takie rozwiązanie i nie są zobowiązane do akceptacji ustalonych warunków ugody. Procedura odbywa się poprzez wynajęcie akredytowanego mediatora, który organizuje spotkanie obu stron w tym samym czasie i miejscu, lecz w różnych pomieszczeniach. Czytaj dalej ...
Adjudication
Forma rozwiązywania konfliktów kontraktowych istniejąca od 1996 roku i stworzona specjalnie na potrzeby branży budowlanej. Jest ona standardowo wpisana w kontrakty JCT i w przypadku kontraktów pomiędzy dwoma firmami żadna ze stron nie może się na nią nie zgodzić. Czytaj dalej ...
Arbitration
Alternatywa do postępowania sądowego, istniejąca od wielu dziesięcioleci. Początkowo rozwiązanie to było dość proste i tanie, lecz w kilku ostatnich dekadach procedury i koszty zbliżyły się do tych w pełnym postępowaniu sądowym. Czytaj dalej ...
Litigation
Termin określający pełne postępowanie sądowne dostępne obu stronom kontraktu, jedynym przypadkiem kiedy strony tracą prawo do takiego rozwiązania to wcześniejsze korzystanie z 'arbitration'. Czytaj dalej ...
Szukaj z Google

Internet
multiproject.org
Use our tips today by calling 07885 249 489