MULTIPROJECT
Z nami masz pewność, że wszystko pójdzie po Twojej myśli

Wprowadzenie do kontraktów i standardowe formy dla budownictwa.


Kontrakty pokrótce.
Prawo kontraktowe nie dotyczy tylko poważnych i dużych przedsięwzięć. Każdego dnia zawieramy wiele różnych kontraktów, które nie są spisywane na piśmie, a my nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że zawarliśmy kontrakt. Nawet tak trywialna czynność jak zakupy w lokalnym Tesco, czy sklepiku na rogu kończy się kontraktem. Sprzedawca zgadza się nam sprzedać towar, a my zgadzamy się za niego zapłacić.
Prawo w Anglii i Walii (Szkocja ma osobny system prawny) definiuje kontrakt jako prawnie wiążącą umowę pomiędzy dwiema lub więcej stronami. Aby kontrakt zaistniał wymagane jest spełnienie następujących podstawowych warunków:
 • Musi istnieć umowa/zgoda pomiędzy stronami
 • Umowa/zgoda musi być pełna i zamknięta
 • Strony muszą mieć intencję by ta umowa była prawnie wiążąca
 • Każda ze stron musi mieć korzyść z wykonania umowy (np. strona daje usługę w zamian za korzyści finansowe, obie strony coś wynoszą z wymiany)
Na piśmie, czy "na gębę"?
Choć prawo nie wymaga by kontrakt był spisany i ustne umowy teoretycznie mogą być egzekwowane sądownie, to niestety zazwyczaj jest problem z udowodnieniem co dokładnie było przedmiotem kontraktu i na jakich warunkach była ta umowa podjęta.
Jest to szczególnie prawdziwe w budownictwie, gdzie konflikty powstają, często wiele miesięcy po zawarciu umowy. Odpowiednio sporządzony kontrakt nie powinien pozostawiać wątpliwości co do warunków i zakresu umowy. Poziom skomplikowania formy kontraktu jest zazwyczaj adekwatny do wielkości odpowiedzialności związanej z daną umową.

Warunki kontraktu, wyrażone i domniemane
Prawo angielskie przewiduje dwie kategorie warunków kontraktu: wyrażone w kontrakcie jako warunki umowy i domniemane. Warunki domniemane nie muszą być wpisane w kontrakt i mogą pochodzić z następujących źródeł:
 • Ustawowe
 • Wynikające z wcześniejszych orzeczeń sądowych w podobnych sprawach
 • Zwyczajowe, wynikające z powszechnie akceptowanych praktyk danej profesji
Największy wpływ na warunki kontraktów budowlanych ma "The Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996", który poruszymy w przyszłości osobno w tym poradniku. Dodatkowo gdy firma budowlana dostarcza towary klientowi podlega pod warunki zawarte w "Sale of Goods Act 1979" i "Supply of Goods and Services act 1982", najważniejszym efektem tych ustaw są zobowiązania gwarancyjne, firma dostarczająca jest odpowiedzialna za wszystkie wady i usterki produktów, jak również koszty naprawy czy wymiany. Dla przykładu załóżmy, że hydraulik montuje mieszacz prysznica wbudowany w ścianę. Po 3 miesiącach mieszacz okazuje się wadliwy i musi być wymieniony. Jeśli to klient kupił mieszacz i dostarczył do montażu hydraulik może go obciążyć kosztami wymiany. Jeśli to hydraulik go nabył, nawet jeśli na prośbę klienta, to musi nie tylko wymienić go za darmo, ale także pokryć inne koszty, np. wymiany płytek jeśli jest to konieczne.

Własny kontrakt, czy standardowa forma
Forma kontraktu powinna zależeć od skomplikowania projektu i wielkości związanych z nim odpowiedzialności i zobowiązań. Choć jest jak najbardziej możliwe spisanie własnych warunków kontraktu, to istnieje niebezpieczeństwo, że taki kontrakt będzie miał luki prawne, bądź jego przygotowanie będzie bardzo drogie. Ponadto jakiekolwiek niejasności w warunkach kontraktu są rozstrzygane przez sądy na niekorzyść strony, która ten kontrakt sporządziła. Na rynku angielskim istnieje wiele standardowych form kontraktów budowlanych, które są chętnie wykorzystywane przez wykonawców. Standardowe formy mają tą dodatkową zaletę, że zrozumienie warunków danego kontraktu i procedury z nim związane mogą być zastosowane na rożnych projektach.

Dostępne standardowe formy kontraktu
Do najpopularniejszych form kontraktu należą:
 • JCT - zbiór wielu różnych form, pokrywające niewielkie prace remontowe do dużych projektów rządowych. Są to najbardziej popularne formy kontraktu, poruszymy ich temat w następnych kilku wydaniach poradnika.
 • NEC - coraz bardziej popularna forma kontraktu dla średnich i dużych projektów. Wykorzystywany przy wszystkich pracach związanych z budową obiektów olimpijskich.
 • ICE - głównie wykorzystywana przy projektach inżynieryjnych.
 • GC/Works - wykorzystywana przy dużych projektach rządowych
 • FIDIC - najpopularniejsza forma kontraktu w projektach międzynarodowych
 • FMB - szczególnie godne polecenia dla małych i średnich firm ze względu na przejrzystość i warunki bardziej korzystne dla wykonawców niż w kontraktach JCT.


Powyższy tekst pokrótce wyjaśnia podstawy kontraktów i dostępnych form w budownictwie, nie powinien być traktowany jako pełna porada na ten temat.

Stacks Image 1119
Mini poradnik
JCT - Joint Contract Tribunal
JCT jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli różnych grup zawodowych zaangażowanych w brytyjskie budownictwo. Do członków JCT należą między innymi grupy zrzeszające architektów, rzeczoznawców, inspektorów, kosztorysantów, firm budowlanych i wiele innych. Czytaj dalej ...
Formy "nabywania" budynków
W brytyjskim budownictwie nabywanie, czy zamawianie budynków i ich elementów jest określane słowem "procurement". Dostępne formy nabywania budynków to między inymi: Traditional (lump sum), Design and Build, Constuction Management i Management Contracting. Czytaj dalej ...
Przetarg z punktu widzenia klienta i architekta
Pogląd na etapy projektu budowlanego jest często odmienny dla klienta/architekta i wykonawcy. Inwestor i architekt są zaangażowani w wielomiesięczne prace projektowe zanim ruszy praca na budowie, dla wykonawcy cały projekt to tylko etap przetargu i budowy. Czytaj dalej ...
Gantt Chart
Gantt czy Bar chart jest najprostszą technika planowania. Pomimo swej prostoty, odpowiednio skonstruowany harmonogram może przekazać wiele informacji niezbędnych do wykonania projektu. Czytaj dalej ...
Typy harmonogramów
Harmonogramy można podzielić na kilka typów za względu na rodzaj i dokładność pokazywanych informacji. Istnieje miedzy innymi Master Programme, Detailed Programme, Purchase schedule i inne. Czytaj dalej ...
Zarządzanie ryzykiem
Poprzez używanie oprogramowania do planowania robót możliwe jest rozszerzenie funkcji harmonogramów do zarządzania ryzykiem projektowym. Łatwe analizowanie scenariuszy pozwala na przygotowanie różnych opcji przebiegu budowy. Czytaj dalej ...
Ubezpieczenia z punktu widzenia wykonawcy
Z punktu widzenia wykonawcy budowlanego ubezpieczenia można podzielić na trzy grupy:
- "Employers Liability Insurance" (EL)
- "Public Liability Insurance" (PL)
- "Contract Works Insurance" (CW)
Czytaj dalej ...
Typy ubezpieczeń w kontraktach JCT
Kontrakty JCT dzielą ubezpieczenia wymagane przez warunki kontraktowe.
Jeden z podziałów istnieje ze względu na zakres polisy: "Specified Perils" (SP) iAll Risk Insurance" (AR). Czytaj dalej ...
Obowiązki i prawa wykonawcy
Odpowiedzialność wykonawcy jest ograniczona do wydarzeń pomiędzy przejęciem budowy od inwestora a formalnym zakończeniem robót (practical completion). Daty te nie muszą się pokrywać z faktycznym wykonywaniem prac. Czytaj dalej ...
Obowiązki inwestora
Inwestor powinien posiadać ubezpieczenie pokrywające uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć wynikającą z jego lub jego podwładnych działań lub zaniedbań. W przypadku inwestorów instytucjonalnych ubezpieczenie typu PL i EL powinno być adekwatne. Czytaj dalej ...
Rola architekta
Architekt nie jest stroną kontraktu i jest zatrudniony przez inwestora jako jego przedstawiciel. W świetle kontraktów JCT jest on jednak zobowiązany do upewnienia się, że wszystkie strony zdają sobie sprawę z wymagań ubezpieczeniowych i sprawdzenie, że odpowiednie polisy są wykupione. Czytaj dalej ...
Contract Documents
W skład kontraktu wchodzą różne dokumenty opisujące projekt i warunki współpracy, a nie tylko sama forma kontraktu; mogą to być: plany, specyfikacje, próbki materiałów, kosztorysy, itd. Czytaj dalej ...
Contract Administrator
Jest to osoba odpowiedzialna za zarządzanie kontraktem i certyfikowanie dodatkowych robót, zmian, przedłużeń kontraktu, rozliczeń, itd. Administratorem kontraktu jest zazwyczaj architekt, który nadzorował przygotowania dokumentacji kontraktowej. Czytaj dalej ...
Architect's Instruction
Instrukcje wydawane przez administratora kontraktu wymagane do przeprowadzenia zmian w kontrakcie. Muszą być wydane na piśmie, w przypadku ustnych instrukcji, architekt musi je potwierdzić na piśmie w ciągu 2 dni. Czytaj dalej ...
Provisional Sum
Termin ten określa sumę założoną w kontrakcie na pracę, materiały lub wyposażenie, których ostateczny koszt nie jest znany w momencie zawiązywania kontraktu. Najczęściej jest on używany odnośnie prac, których specyfikacja nie została jeszcze zakończona. Czytaj dalej ...
Interim Certificate
Certyfikat wydawany przez architekta upoważniający klienta do częściowej zapłaty za wykonane prace w przypadku rozliczeń przed zakończeniem prac. Jest on przygotowywany na podstawie wyceny prac przedstawionej przez wykonawcę. Czytaj dalej ...
PC Sum (Prime Cost)
Określenie używane przy kosztorysowaniu i określaniu cen materiałów i innych zasobów, kiedy nie jesteśmy w stanie określić ich dokładnego kosztu. Czytaj dalej ...
Base Date
Określenie rzadko spotykane w mniejszych projektach ze względu na ich krótki czas wykonania. Jest to moment, kiedy przyjmuje się, że oferta wykonawcy jest przygotowana i odzwierciedla warunki rynkowe, zwyczajowo 10 dni przed terminem złożenia oferty. Czytaj dalej ...
Extension of Time
Procedura/certyfikat umożliwiający zmianę zakontraktowanej daty zakończenia prac. Certyfikat ten może być wydany przez administratora kontraktu w momencie, gdy za względu na czynniki niezależne od wykonawcy prace nie mogą być wykonane na czas. Czytaj dalej ...
LADs (Liquidated Ascertained Damages)
Określenie popularnie znane jako kara za opóźnienia w wykonaniu prac, choć tak naprawdę nie mogą być karą, lecz są zadośćuczynieniem za koszty ponoszone przez inwestora z tytułu opóźnień. Suma ta jest określona w kontrakcie i powinna mieć odzwierciedlenie w rzeczywistych kosztach klienta. Czytaj dalej ...
Variation
Termin określający wszelkie zmiany co do zakresu prac czy specyfikacji danego projektu. Czytaj dalej ...
ADR - 'Alternative Dispute Resolution'
Termin ten określa wszelkie formy rozwiązywania sporów kontraktowych, które nie są postępowaniem sądowym do zmiany sumy kontraktowej. Każda tak zmiana musi być potwierdzona instrukcją architekta na piśmie. Czytaj dalej ...
Mediation
Dobrowolna procedura rozwiązywania konfliktów, obie strony kontraktu muszą się zgodzić na takie rozwiązanie i nie są zobowiązane do akceptacji ustalonych warunków ugody. Procedura odbywa się poprzez wynajęcie akredytowanego mediatora, który organizuje spotkanie obu stron w tym samym czasie i miejscu, lecz w różnych pomieszczeniach. Czytaj dalej ...
Adjudication
Forma rozwiązywania konfliktów kontraktowych istniejąca od 1996 roku i stworzona specjalnie na potrzeby branży budowlanej. Jest ona standardowo wpisana w kontrakty JCT i w przypadku kontraktów pomiędzy dwoma firmami żadna ze stron nie może się na nią nie zgodzić. Czytaj dalej ...
Arbitration
Alternatywa do postępowania sądowego, istniejąca od wielu dziesięcioleci. Początkowo rozwiązanie to było dość proste i tanie, lecz w kilku ostatnich dekadach procedury i koszty zbliżyły się do tych w pełnym postępowaniu sądowym. Czytaj dalej ...
Litigation
Termin określający pełne postępowanie sądowne dostępne obu stronom kontraktu, jedynym przypadkiem kiedy strony tracą prawo do takiego rozwiązania to wcześniejsze korzystanie z 'arbitration'. Czytaj dalej ...
Szukaj z Google

Internet
multiproject.org
Use our tips today by calling 07885 249 489