MULTIPROJECT
Z nami masz pewność, że wszystko pójdzie po Twojej myśli

Wprowadzenie do kontraktów JCT.


Która forma jest odpowiednia dla Twojego projektu?


Dane z roku 2004 pokazują, że 71% projektów wykonywanych w Wielkiej Brytanii jest wykonywanych pod jedną z form kontraktów przygotowanych przez JCT. Rzadko się zdarza by projekt w którego zarządzanie zaangażowany jest architekt nie był wykonywany pod jedną z tych form kontraktu.

Joint Contract Tribunal - JCT
JCT jest organizacją (limited company) zrzeszającą przedstawicieli różnych grup zawodowych zaangażowanych w brytyjskie budownictwo. Do członków JCT należą:
 • RIBA - zrzeszenie architektów
 • RICS - zrzeszenie rzeczoznawców, inspektorów i kosztorysantów
 • Construction Confederation - zrzeszenie firm budowlanych
 • SBCC - organizacja doradzająca w sprawie szkockiego prawa kontraktowego
 • LGA - związek samorządów
 • ACE - zrzeszenie specjalistów branżowych
 • NSCC - zrzeszenie podwykonawców specjalistycznych
 • BPF - federacja zarządców nieruchomości

Struktura ilości członków JCT daje przewagę reprezentantom inwestorów, co jest często odzwierciedlone w warunkach kontraktowych. Kontrakty JCT są powszechnie uważane za sprzyjające inwestorom.


Dostępne formy kontraktów JCT
Najnowszy zestaw standardowych form kontraktów JCT został wydany w 2005 roku, duża część tych kontraktów została również uaktualniona w roku 2007. Obecnie JCT oferuje około 30 różnych typów i podtypów kontraktu, które mogą być zastosowane w różnorodnych rodzajach projektów budowlanych. Małe i średnie firmy budowlane prawdopodobnie stykają się jedynie z dwoma lub trzema formami.
Najczęściej używane typy kontraktów JCT przez małych i średnich wykonawców:
 • JCT HO- Home Owners - Najprostsza forma kontraktów JCT, odpowiednia dla małych remontów i przybudówek.

  • JCT IC - Intermediate Building Contract - średnio zaawansowana forma kontraktu, odpowiednia dla projektów o wartości ok. £100,000 do £500,000. Jako jedyna forma kontraktów JCT pozwala inwestorowi na narzucenie wykonawcy konkretnego podwykonawcy.
  • JCT SBC - Standard Building Contract - w pełni rozwinięta forma kontraktu odpowiednia dla wielomilionowych projektów. Małe i średnie firmy prawdopodobnie nie będą miały z nim do czynienia, lecz mogą pracować jako podwykonawcy na projektach prowadzonych pod tym kontraktem.
  Pełna lista kontraktów jest dostępna na portalu JCT.


  Nazewnictwo form kontraktu
  Powyżej wymienione typy kontraktów mają dodatkowe pod-typy i formy kontraktów odpowiednie dla podwykonawców pracujących na danych projektach. Poszczególne typy kontraktów oznaczone są w dość logiczny sposób, pierwsze 2-3 duże litery oznaczają główny typ kontraktu, dodane oznaczenie "Sub" definiuje pod-kontrakt, kolejne duże litery oznaczają wersje konkretnego podtypu danej formy.
  I tak, np. SBC/AQ oznacza "Standard Building Contract" z orientacyjnymi pomiarami robót; a ICSub/NAM oznacza kontrakt dla nominowanych podwykonawców w projekcie prowadzonym pod "Intermediate Contract".


  Który kontrakt?
  W zestawie standardowych form kontraktowych JCT nie ma kontraktów lepszych lub gorszych, są jedynie mniej lub bardziej odpowiednie dla danego projektu. Doświadczenie pokazuje, że nie zawsze jest dobierana odpowiednia forma, co jest powodem niepotrzebnie zawyżonego ryzyka dla wykonawcy i inwestora.

  Wszystkie formy kontraktów JCT poza JCT HO/B wymagają by architekt/projektant był administratorem kontraktu. W przypadku robót większych niż kilka tysięcy funtów i braku zaangażowania architekta prawdopodobnie inne standardowe formy kontraktu, takie jak FMB są bardziej odpowiednie.

  Zazwyczaj w projektach zarządzanych przez architektów forma kontraktu jest wykonawcy narzucona, warto się z nią dobrze zapoznać przed podpisaniem kontraktu, by zdawać sobie sprawę z wynikających odpowiedzialności i zobowiązań. Warto zwrócić uwagę, czy zaproponowany kontrakt zakłada wykonanie części prac projektowych przez wykonawcę (oznaczenie - /D), zazwyczaj nie jest to wybrana opcja a architekt wciąż domaga się projektowania elementów przez wykonawcę, np. kanalizacja, schody, itp. Wykorzystują oni niewiedzę i dobrą wolę wykonawców, którzy powinni otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za tą część prac i związaną z projektowaniem odpowiedzialność.

  W przypadku wykonywania prac jako podwykonawca na większych projektach zawsze zalecane jest używanie odpowiednich form pod-kontraktów dla danego projektu. Standardowe formy zapewniają jasne i sprawiedliwe warunki kontraktowe i dają większe szanse na prawidłowe rozliczenia z głównym wykonawcą. Bardzo często niestandardowe formy kontraktów oferowane przez głównych wykonawców nie są sprawiedliwe i faworyzują większą firmę, kontrakty takie powinny być podpisywane z dużą ostrożnością.

  Źródła:
  Murdoch, J., Hughes, W., 2008. Construction Contracts. Law and Management. Trowbridge, E&F N Spon
  Portal Joint Contract Tribunal, http://www.jctltd.co.uk
  Stacks Image 1119
  Mini poradnik
  JCT - Joint Contract Tribunal
  JCT jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli różnych grup zawodowych zaangażowanych w brytyjskie budownictwo. Do członków JCT należą między innymi grupy zrzeszające architektów, rzeczoznawców, inspektorów, kosztorysantów, firm budowlanych i wiele innych. Czytaj dalej ...
  Formy "nabywania" budynków
  W brytyjskim budownictwie nabywanie, czy zamawianie budynków i ich elementów jest określane słowem "procurement". Dostępne formy nabywania budynków to między inymi: Traditional (lump sum), Design and Build, Constuction Management i Management Contracting. Czytaj dalej ...
  Przetarg z punktu widzenia klienta i architekta
  Pogląd na etapy projektu budowlanego jest często odmienny dla klienta/architekta i wykonawcy. Inwestor i architekt są zaangażowani w wielomiesięczne prace projektowe zanim ruszy praca na budowie, dla wykonawcy cały projekt to tylko etap przetargu i budowy. Czytaj dalej ...
  Gantt Chart
  Gantt czy Bar chart jest najprostszą technika planowania. Pomimo swej prostoty, odpowiednio skonstruowany harmonogram może przekazać wiele informacji niezbędnych do wykonania projektu. Czytaj dalej ...
  Typy harmonogramów
  Harmonogramy można podzielić na kilka typów za względu na rodzaj i dokładność pokazywanych informacji. Istnieje miedzy innymi Master Programme, Detailed Programme, Purchase schedule i inne. Czytaj dalej ...
  Zarządzanie ryzykiem
  Poprzez używanie oprogramowania do planowania robót możliwe jest rozszerzenie funkcji harmonogramów do zarządzania ryzykiem projektowym. Łatwe analizowanie scenariuszy pozwala na przygotowanie różnych opcji przebiegu budowy. Czytaj dalej ...
  Ubezpieczenia z punktu widzenia wykonawcy
  Z punktu widzenia wykonawcy budowlanego ubezpieczenia można podzielić na trzy grupy:
  - "Employers Liability Insurance" (EL)
  - "Public Liability Insurance" (PL)
  - "Contract Works Insurance" (CW)
  Czytaj dalej ...
  Typy ubezpieczeń w kontraktach JCT
  Kontrakty JCT dzielą ubezpieczenia wymagane przez warunki kontraktowe.
  Jeden z podziałów istnieje ze względu na zakres polisy: "Specified Perils" (SP) iAll Risk Insurance" (AR). Czytaj dalej ...
  Obowiązki i prawa wykonawcy
  Odpowiedzialność wykonawcy jest ograniczona do wydarzeń pomiędzy przejęciem budowy od inwestora a formalnym zakończeniem robót (practical completion). Daty te nie muszą się pokrywać z faktycznym wykonywaniem prac. Czytaj dalej ...
  Obowiązki inwestora
  Inwestor powinien posiadać ubezpieczenie pokrywające uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć wynikającą z jego lub jego podwładnych działań lub zaniedbań. W przypadku inwestorów instytucjonalnych ubezpieczenie typu PL i EL powinno być adekwatne. Czytaj dalej ...
  Rola architekta
  Architekt nie jest stroną kontraktu i jest zatrudniony przez inwestora jako jego przedstawiciel. W świetle kontraktów JCT jest on jednak zobowiązany do upewnienia się, że wszystkie strony zdają sobie sprawę z wymagań ubezpieczeniowych i sprawdzenie, że odpowiednie polisy są wykupione. Czytaj dalej ...
  Contract Documents
  W skład kontraktu wchodzą różne dokumenty opisujące projekt i warunki współpracy, a nie tylko sama forma kontraktu; mogą to być: plany, specyfikacje, próbki materiałów, kosztorysy, itd. Czytaj dalej ...
  Contract Administrator
  Jest to osoba odpowiedzialna za zarządzanie kontraktem i certyfikowanie dodatkowych robót, zmian, przedłużeń kontraktu, rozliczeń, itd. Administratorem kontraktu jest zazwyczaj architekt, który nadzorował przygotowania dokumentacji kontraktowej. Czytaj dalej ...
  Architect's Instruction
  Instrukcje wydawane przez administratora kontraktu wymagane do przeprowadzenia zmian w kontrakcie. Muszą być wydane na piśmie, w przypadku ustnych instrukcji, architekt musi je potwierdzić na piśmie w ciągu 2 dni. Czytaj dalej ...
  Provisional Sum
  Termin ten określa sumę założoną w kontrakcie na pracę, materiały lub wyposażenie, których ostateczny koszt nie jest znany w momencie zawiązywania kontraktu. Najczęściej jest on używany odnośnie prac, których specyfikacja nie została jeszcze zakończona. Czytaj dalej ...
  Interim Certificate
  Certyfikat wydawany przez architekta upoważniający klienta do częściowej zapłaty za wykonane prace w przypadku rozliczeń przed zakończeniem prac. Jest on przygotowywany na podstawie wyceny prac przedstawionej przez wykonawcę. Czytaj dalej ...
  PC Sum (Prime Cost)
  Określenie używane przy kosztorysowaniu i określaniu cen materiałów i innych zasobów, kiedy nie jesteśmy w stanie określić ich dokładnego kosztu. Czytaj dalej ...
  Base Date
  Określenie rzadko spotykane w mniejszych projektach ze względu na ich krótki czas wykonania. Jest to moment, kiedy przyjmuje się, że oferta wykonawcy jest przygotowana i odzwierciedla warunki rynkowe, zwyczajowo 10 dni przed terminem złożenia oferty. Czytaj dalej ...
  Extension of Time
  Procedura/certyfikat umożliwiający zmianę zakontraktowanej daty zakończenia prac. Certyfikat ten może być wydany przez administratora kontraktu w momencie, gdy za względu na czynniki niezależne od wykonawcy prace nie mogą być wykonane na czas. Czytaj dalej ...
  LADs (Liquidated Ascertained Damages)
  Określenie popularnie znane jako kara za opóźnienia w wykonaniu prac, choć tak naprawdę nie mogą być karą, lecz są zadośćuczynieniem za koszty ponoszone przez inwestora z tytułu opóźnień. Suma ta jest określona w kontrakcie i powinna mieć odzwierciedlenie w rzeczywistych kosztach klienta. Czytaj dalej ...
  Variation
  Termin określający wszelkie zmiany co do zakresu prac czy specyfikacji danego projektu. Czytaj dalej ...
  ADR - 'Alternative Dispute Resolution'
  Termin ten określa wszelkie formy rozwiązywania sporów kontraktowych, które nie są postępowaniem sądowym do zmiany sumy kontraktowej. Każda tak zmiana musi być potwierdzona instrukcją architekta na piśmie. Czytaj dalej ...
  Mediation
  Dobrowolna procedura rozwiązywania konfliktów, obie strony kontraktu muszą się zgodzić na takie rozwiązanie i nie są zobowiązane do akceptacji ustalonych warunków ugody. Procedura odbywa się poprzez wynajęcie akredytowanego mediatora, który organizuje spotkanie obu stron w tym samym czasie i miejscu, lecz w różnych pomieszczeniach. Czytaj dalej ...
  Adjudication
  Forma rozwiązywania konfliktów kontraktowych istniejąca od 1996 roku i stworzona specjalnie na potrzeby branży budowlanej. Jest ona standardowo wpisana w kontrakty JCT i w przypadku kontraktów pomiędzy dwoma firmami żadna ze stron nie może się na nią nie zgodzić. Czytaj dalej ...
  Arbitration
  Alternatywa do postępowania sądowego, istniejąca od wielu dziesięcioleci. Początkowo rozwiązanie to było dość proste i tanie, lecz w kilku ostatnich dekadach procedury i koszty zbliżyły się do tych w pełnym postępowaniu sądowym. Czytaj dalej ...
  Litigation
  Termin określający pełne postępowanie sądowne dostępne obu stronom kontraktu, jedynym przypadkiem kiedy strony tracą prawo do takiego rozwiązania to wcześniejsze korzystanie z 'arbitration'. Czytaj dalej ...
  Szukaj z Google

  Internet
  multiproject.org
  Use our tips today by calling 07885 249 489