MULTIPROJECT
Z nami masz pewność, że wszystko pójdzie po Twojej myśli

Ubezpieczenia w kontraktach JCT.Ubezpieczenia, ich typy i wymagania w kontraktach JCT w tym zakresie są dość skomplikowane lecz należy się upewnić, że w przypadku strat materialnych lub wypadku wykonawca jest w pełni zabezpieczony. Nierzadko widzimy, że tak wykonawcy jak i inwestorzy i architekci gubią się w tym temacie i mamy nadzieję, że poniższe wytłumaczenie pomoże Państwu w prowadzeniu projektów.
Odniesienia do konkretnych klauzul odpowiadają kontraktowi JCT Minor Works, który jest popularny na małych projektach.
Ubezpieczenia z punktu widzenia wykonawcy
Z punktu widzenia wykonawcy budowlanego ubezpieczenia można podzielić na trzy grupy:
  • "Employers Liability Insurance" (EL) - ubezpieczenie chroniące pracowników w razie wypadków i szkód odniesionych przez nich w czasie pracy. Każdy pracodawca w Wielkiej Brytanii jest ustawowo zobowiązany do posiadania takiej polisy (The Employers’ Liability (Compulsory Insurance) Act 1969) w wymiarze do min. £5 mln. W przypadku firm budowlanych, polisa ta musi także pokrywać podwykonawców dostarczających jedynie swoją pracę (labour only subcontractor).
  • "Public Liability Insurance" (PL) - polisa ta pokrywa straty osób trzecich, nie zamieszanych bezpośrednio w działalność firmy, powstałe w skutek poczynań danej organizacji. W przypadku firm budowlanych, obejmuje ona szkody powstałe w sąsiednich budynkach wskutek prowadzonych prac budowlanych. Koszt takiej polisy jest zależny od ilości i typu wykonywanych robót. Polisa ta nie pokrywa zniszczeń wykonywanych prac.
  • "Contract Works Insurance" (CW) - ten typ ubezpieczenia pokrywa koszty strat i zniszczeń przeprowadzanych robót, np. zalania prawie ukończonej przybudówki, czy spalenia się nowo budowanego domu. Ubezpieczenie to jest często ignorowane przez małe i średnie firmy, lecz jego brak może doprowadzić do bankructwa firmy w przypadku powstania szkody.
  • "Professional Indemity Insurance" (PI) - polisa pokrywająca nieprawidłowe projektowanie części robót, wymagane jeśli wykonawca wykonuje część projektu, np. kanalizacjia.
  • "Tools and Temporary Works Insurance" (TTW) - ubezpieczenie narzędzi, wyposażenia, rusztowania i innych tymczasowych elementów.
Typy ubezpieczeń w kontraktach JCT
Kontrakty JCT dwojako dzielą ubezpieczenia wymagane przez warunki kontraktowe. Podziały te są dość istotne gdyż wiążą się z rożnymi obowiązkami inwestora i wykonawcy.
Jeden z podziałów istnieje ze względu na zakres polisy:
  • "Specified Perils" (SP) - obejmuje polisy lub ich część pokrywającą konkretne zagrożenia wymienione w kontrakcie, takie jak pożar, wybuchy, zalania, itd. (JCT MW - klauzula 5.4)
  • "All Risk Insurance" (AR) - polisa obejmująca wszystkie inne straty, lecz nie pokrywająca strat spowodowanych niewłaściwym zaprojektowaniem, wykonaniem czy użyciem wadliwych czy niewłaściwych materiałów, lub inne straty wynikające z takich zaniedbań.

Drugi podział istniejący w kontraktach JCT to:
  • "New Works" (NW) - ubezpieczenie pokrywające nowo wykonane prace, materiały i wyposażenie dostarczone na teren budowy. Suma ubezpieczenia powinna również pokrywać inne dodatkowe koszty, jak wynagrodzenie architekta czy inżyniera związane z dodatkowymi pracami.
  • "Existing Structures" (ES) - ubezpieczenie istniejących budynków i wyposażenia w przypadku prac remontowych i rozbudowy.
Obowiązki i prawa wykonawcy
Odpowiedzialność wykonawcy jest ograniczona do wydarzeń pomiędzy przejęciem budowy od inwestora a formalnym zakończeniem robót (practical completion). Daty te nie muszą się pokrywać z faktycznym wykonywaniem prac, więcej na ten temat w następnym poradniku.

Uszczerbek na zdrowiu i śmierć

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy chroniącej inwestora od odpowiedzialności związanej ze śmiercią lub uszczerbkiem na zdrowiu wynikającym z wykonywania prac określonych w kontrakcie. Wymóg ten nie pokrywa sytuacji gdy szkoda jest spowodowana zaniedbaniami lub działaniami inwestora lub jego osób za które jest on odpowiedzialny, np. architekta. (JCT MW, klauzula 5.1).
Wykonawca powinien się upewnić, że każdy podwykonawca również posiada odpowiednie ubezpieczenie w tym zakresie, pokrywające ich działania (JCT MW, klauzula 5.3). Wymaganie to nie dotyczy podwykonawców typu "labour only".
W większości przypadków zobowiązania te są pokryte przez odpowiednie polisy typu PL i EL.

Straty i uszkodzenia materialne poza wykonywanymi pracami
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy pokrywającej straty i uszkodzenia nieruchomości i wyposażenia innego niż prace w zakresie danego kontraktu, wynikające z jego działania lub zaniedbania (JCT MW, klauzula 5.2). Jest to ubezpieczenie typu AR i pokrywa straty bezpośrednio spowodowane przez wykonawcę. Zazwyczaj polisa typu PL pokrywa tą odpowiedzialność.
Podobnie jak powyżej wykonawca powinien się upewnić, że wszyscy podwykonawcy posiadają odpowiednie polisy na ich części prac.

Straty i uszkodzenia wykonywanych prac
W przypadku nowych budynków wykonawca jest zobowiązany wykupić polisę typu SP, pokrywającą straty i zniszczenia wykonywanych prac nie zależnie od przyczyny i odpowiedzialności. Wysokość odszkodowania polisy powinna pokrywać wszystkie koszty wymagane do odbudowania projektu i zazwyczaj przekracza wartość kontraktu (JCT MW, klauzula 5.4A). Ta odpowiedzialność jest zazwyczaj pokryta odpowiednią polisą typu CW.

Prawa
Wykonawca może zażądać przedstawienia dokumentacji potwierdzającej istnienie ubezpieczenia (JCT MW, klauzula 5.5), prawo to nie dotyczy samorządów. W przypadku kontraktów bardziej skomplikowanych niż JCT MW wykonawca ma prawo wykupić odpowiednie ubezpieczenie i doliczyć koszt do sumy kontraktu w przypadku kiedy inwestor nie dostarczy tych danych.
Obowiązki inwestora
Uszczerbek na zdrowiu i śmierć
Inwestor powinien posiadać ubezpieczenie pokrywające uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć wynikającą z jego lub jego podwładnych działań lub zaniedbań. W przypadku inwestorów instytucjonalnych ubezpieczenie typu PL i EL powinno być adekwatne.

Straty i uszkodzenia materialne poza wykonywanymi pracami
Inwestor jest odpowiedzialny z ubezpieczenie strat i uszkodzeń nieruchomości i wyposażenia innego niż prace w zakresie danego kontraktu, nie pokryte polisą typu SP i nie spowodowane przez wykonawcę.

Straty i uszkodzenia wykonywanych prac
W przypadku remontów i rozbudów istniejących budynków to inwestor jest zobowiązany do wykupienia polisy typy SP w zakresie strat do prac, budynków, w których są wykonywane i ich wyposażenia niezależnie od winy i odpowiedzialności za straty. (JCT MW, klauzula 5.4B).

Prawa
Inwestor może zażądać przedstawienia dokumentacji potwierdzającej istnienie ubezpieczenia (JCT MW, klauzula 5.5). W przypadku kontraktów bardziej skomplikowanych niż JCT MW inwestor ma prawo wykupić odpowiednie ubezpieczenie i odliczyć koszt od sumy kontraktu w przypadku kiedy wykonawca nie dostarczy tych danych.
Razem czy osobno
Kontrakty JCT wymagają by polisy typu SP były wykupione we wspólnym imieniu wykonawcy i inwestora. Takie rozwiązanie zapewnia, że ani wykonawca ani inwestor nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za straty przez ubezpieczyciela, niezależnie od przyczyny i winy spowodowania strat.
Rola architekta
Jak wyjaśnialiśmy w poprzednich poradnikach architekt nie jest stroną kontraktu i jest zatrudniony przez inwestora jako jego przedstawiciel. W świetle kontraktów JCT jest on jednak zobowiązany do upewnienia się, że wszystkie strony zdają sobie sprawę z wymagań ubezpieczeniowych i sprawdzenie, że odpowiednie polisy są wykupione. Rola jego jest jedynie doradcza i nie może on nikomu nic nakazać.
Według wytycznych JCT architekt nie jest uznawany za eksperta od ubezpieczeń i nie powinien oceniać czy konkretna polisa jest adekwatna do wymagań kontraktowych, zadanie to należy do firmy ubezpieczeniowej.
Źródła:

Chappell D., 2008. The JCT Minor Works Building Contracts 2005. 4th edition. Oxford. Blackwell Publishing
Chappell D., 2003. Understanding JCT Standard Building Contracts. 7th edition. London. SPON Press.
Stacks Image 1119
Mini poradnik
JCT - Joint Contract Tribunal
JCT jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli różnych grup zawodowych zaangażowanych w brytyjskie budownictwo. Do członków JCT należą między innymi grupy zrzeszające architektów, rzeczoznawców, inspektorów, kosztorysantów, firm budowlanych i wiele innych. Czytaj dalej ...
Formy "nabywania" budynków
W brytyjskim budownictwie nabywanie, czy zamawianie budynków i ich elementów jest określane słowem "procurement". Dostępne formy nabywania budynków to między inymi: Traditional (lump sum), Design and Build, Constuction Management i Management Contracting. Czytaj dalej ...
Przetarg z punktu widzenia klienta i architekta
Pogląd na etapy projektu budowlanego jest często odmienny dla klienta/architekta i wykonawcy. Inwestor i architekt są zaangażowani w wielomiesięczne prace projektowe zanim ruszy praca na budowie, dla wykonawcy cały projekt to tylko etap przetargu i budowy. Czytaj dalej ...
Gantt Chart
Gantt czy Bar chart jest najprostszą technika planowania. Pomimo swej prostoty, odpowiednio skonstruowany harmonogram może przekazać wiele informacji niezbędnych do wykonania projektu. Czytaj dalej ...
Typy harmonogramów
Harmonogramy można podzielić na kilka typów za względu na rodzaj i dokładność pokazywanych informacji. Istnieje miedzy innymi Master Programme, Detailed Programme, Purchase schedule i inne. Czytaj dalej ...
Zarządzanie ryzykiem
Poprzez używanie oprogramowania do planowania robót możliwe jest rozszerzenie funkcji harmonogramów do zarządzania ryzykiem projektowym. Łatwe analizowanie scenariuszy pozwala na przygotowanie różnych opcji przebiegu budowy. Czytaj dalej ...
Ubezpieczenia z punktu widzenia wykonawcy
Z punktu widzenia wykonawcy budowlanego ubezpieczenia można podzielić na trzy grupy:
- "Employers Liability Insurance" (EL)
- "Public Liability Insurance" (PL)
- "Contract Works Insurance" (CW)
Czytaj dalej ...
Typy ubezpieczeń w kontraktach JCT
Kontrakty JCT dzielą ubezpieczenia wymagane przez warunki kontraktowe.
Jeden z podziałów istnieje ze względu na zakres polisy: "Specified Perils" (SP) iAll Risk Insurance" (AR). Czytaj dalej ...
Obowiązki i prawa wykonawcy
Odpowiedzialność wykonawcy jest ograniczona do wydarzeń pomiędzy przejęciem budowy od inwestora a formalnym zakończeniem robót (practical completion). Daty te nie muszą się pokrywać z faktycznym wykonywaniem prac. Czytaj dalej ...
Obowiązki inwestora
Inwestor powinien posiadać ubezpieczenie pokrywające uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć wynikającą z jego lub jego podwładnych działań lub zaniedbań. W przypadku inwestorów instytucjonalnych ubezpieczenie typu PL i EL powinno być adekwatne. Czytaj dalej ...
Rola architekta
Architekt nie jest stroną kontraktu i jest zatrudniony przez inwestora jako jego przedstawiciel. W świetle kontraktów JCT jest on jednak zobowiązany do upewnienia się, że wszystkie strony zdają sobie sprawę z wymagań ubezpieczeniowych i sprawdzenie, że odpowiednie polisy są wykupione. Czytaj dalej ...
Contract Documents
W skład kontraktu wchodzą różne dokumenty opisujące projekt i warunki współpracy, a nie tylko sama forma kontraktu; mogą to być: plany, specyfikacje, próbki materiałów, kosztorysy, itd. Czytaj dalej ...
Contract Administrator
Jest to osoba odpowiedzialna za zarządzanie kontraktem i certyfikowanie dodatkowych robót, zmian, przedłużeń kontraktu, rozliczeń, itd. Administratorem kontraktu jest zazwyczaj architekt, który nadzorował przygotowania dokumentacji kontraktowej. Czytaj dalej ...
Architect's Instruction
Instrukcje wydawane przez administratora kontraktu wymagane do przeprowadzenia zmian w kontrakcie. Muszą być wydane na piśmie, w przypadku ustnych instrukcji, architekt musi je potwierdzić na piśmie w ciągu 2 dni. Czytaj dalej ...
Provisional Sum
Termin ten określa sumę założoną w kontrakcie na pracę, materiały lub wyposażenie, których ostateczny koszt nie jest znany w momencie zawiązywania kontraktu. Najczęściej jest on używany odnośnie prac, których specyfikacja nie została jeszcze zakończona. Czytaj dalej ...
Interim Certificate
Certyfikat wydawany przez architekta upoważniający klienta do częściowej zapłaty za wykonane prace w przypadku rozliczeń przed zakończeniem prac. Jest on przygotowywany na podstawie wyceny prac przedstawionej przez wykonawcę. Czytaj dalej ...
PC Sum (Prime Cost)
Określenie używane przy kosztorysowaniu i określaniu cen materiałów i innych zasobów, kiedy nie jesteśmy w stanie określić ich dokładnego kosztu. Czytaj dalej ...
Base Date
Określenie rzadko spotykane w mniejszych projektach ze względu na ich krótki czas wykonania. Jest to moment, kiedy przyjmuje się, że oferta wykonawcy jest przygotowana i odzwierciedla warunki rynkowe, zwyczajowo 10 dni przed terminem złożenia oferty. Czytaj dalej ...
Extension of Time
Procedura/certyfikat umożliwiający zmianę zakontraktowanej daty zakończenia prac. Certyfikat ten może być wydany przez administratora kontraktu w momencie, gdy za względu na czynniki niezależne od wykonawcy prace nie mogą być wykonane na czas. Czytaj dalej ...
LADs (Liquidated Ascertained Damages)
Określenie popularnie znane jako kara za opóźnienia w wykonaniu prac, choć tak naprawdę nie mogą być karą, lecz są zadośćuczynieniem za koszty ponoszone przez inwestora z tytułu opóźnień. Suma ta jest określona w kontrakcie i powinna mieć odzwierciedlenie w rzeczywistych kosztach klienta. Czytaj dalej ...
Variation
Termin określający wszelkie zmiany co do zakresu prac czy specyfikacji danego projektu. Czytaj dalej ...
ADR - 'Alternative Dispute Resolution'
Termin ten określa wszelkie formy rozwiązywania sporów kontraktowych, które nie są postępowaniem sądowym do zmiany sumy kontraktowej. Każda tak zmiana musi być potwierdzona instrukcją architekta na piśmie. Czytaj dalej ...
Mediation
Dobrowolna procedura rozwiązywania konfliktów, obie strony kontraktu muszą się zgodzić na takie rozwiązanie i nie są zobowiązane do akceptacji ustalonych warunków ugody. Procedura odbywa się poprzez wynajęcie akredytowanego mediatora, który organizuje spotkanie obu stron w tym samym czasie i miejscu, lecz w różnych pomieszczeniach. Czytaj dalej ...
Adjudication
Forma rozwiązywania konfliktów kontraktowych istniejąca od 1996 roku i stworzona specjalnie na potrzeby branży budowlanej. Jest ona standardowo wpisana w kontrakty JCT i w przypadku kontraktów pomiędzy dwoma firmami żadna ze stron nie może się na nią nie zgodzić. Czytaj dalej ...
Arbitration
Alternatywa do postępowania sądowego, istniejąca od wielu dziesięcioleci. Początkowo rozwiązanie to było dość proste i tanie, lecz w kilku ostatnich dekadach procedury i koszty zbliżyły się do tych w pełnym postępowaniu sądowym. Czytaj dalej ...
Litigation
Termin określający pełne postępowanie sądowne dostępne obu stronom kontraktu, jedynym przypadkiem kiedy strony tracą prawo do takiego rozwiązania to wcześniejsze korzystanie z 'arbitration'. Czytaj dalej ...
Szukaj z Google

Internet
multiproject.org
Use our tips today by calling 07885 249 489