MULTIPROJECT
Z nami masz pewność, że wszystko pójdzie po Twojej myśli

Plany zarządzania odpadami budowlanymi


(Site Waste Management Plans, w skrócie SWMP)

Plan zarządzania odpadami budowlanymi jest dokumentem wymaganym przez angielskie prawodawstwo, przy realizacji jakiejkolwiek inwestycji o koszcie całkowitym przekraczającym £300 000. Plan musi zostać przedstawiony przez głównych wykonawców projektu a następnie dołączony do dokumentacji BHP przechowywanej na terenie budowy.
Jest on po części projektem, po części zapisem proceduralnym. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zidentyfikować przewidywane rodzaje odpadów , oszacować ich ilość oraz przedstawić jasno planowany sposób ich utylizacji lub ponownego wykorzystania. Plany muszą być aktualizowane w trakcie trwania prac budowlanych, z uwzględnieniem faktycznej ilości i rodzaju odpadów oraz sposobu ich ponownego wykorzystania lub utylizacji.
Wymóg planowania i zarządzania odpadami budowlanymi

Przepisy dotyczące planów zarządzania odpadami budowlanymi weszły w życie w 2008 roku, jako odpowiedź na kiepski stan kontroli zarówno sposobu wykorzystywania materiałów jak i zarządzania odpadami w przemyśle budowlanym w UK. Składał się na to również wzrost przypadków nielegalnego wywozu i składowania odpadów, z 87 597 zgłoszonymi w 2006-2007 roku incydentami dotyczącymi porzucania odpadów budowlanych. W tym okresie, z poważniejszych przypadków nielegalnego wywozu śmieci w spawie których dochodzenie prowadziła Agencja Ochrony Środowiska, 31% stanowiły odpady budowlane. Inne, równie oczywiste korzyści wynikają z ponownego użycia oraz recyklingu materiałów, zamiast pozbywania się ich, dokładając do już i tak przepełnionych wysypisk w Zjednoczonym Królestwie.?
Korzyści dla firm budowlanych

Badania potwierdziły, że dokładne planowanie może radykalnie zmniejszyć koszt zarządzania odpadami budowlanymi. Oszczędza się na materiałach poprzez ich ponowne wykorzystanie, mniejsza ilość odpadów z kolei redukuje zarówno koszta ich utylizacji jak i ilość przestrzeni potrzebnej do przechowywania odpadów na placu budowy. Użycie lokalnych i specjalistycznych firm zajmujących się utylizacją śmieci również zmniejsza wydatki poprzez odzyskiwanie oraz niższe koszta transportu.
Za zarządzanie odpadami budowlanym otrzymuje się również dwa punkty w brytyjskim systemie klasyfikującym budynki mieszkalne według ich przyjazności dla środowiska naturalnego (Code for Sustainable Homes). Jeden punkt można zdobyć za planowanie procedur i zobowiązanie się do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, drugi za segregację odpadów oraz ich ponowne użycie i recykling.
Stacks Image 1378
Przestrzeganie przepisów dotyczących planów zarządzania odpadami

Zarówno klient jak i główny wykonawca projektu są prawnie zobowiązani do upewnienia się, że plan zarządzania odpadami budowlanymi został przygotowany przed rozpoczęciem rozbiórki lub prac budowlanych. Zgodnie z przepisami, plan musi zawierać informacje dotyczące terenu budowy, klienta, głównego wykonawcy oraz szacowanego kosztu całkowitego inwestycji. Zarówno klient jak i główny wykonawca muszą w owym dokumencie zadeklarować, że podejmą wszelkie kroki aby zutylizować odpady w zgodzie z rozdziałem 34 przepisów o ochronie środowiska z 1990 roku (Environmental Protection Act 1990(3)) oraz z ustawą o ochronie środowiska z 1991 roku (Environmental Protection (Duty of Care) Regulations 1991), zwaną także obowiązkiem zachowania staranności, jak również, że odpady będą skutecznie i właściwie zagospodarowane. Jest to konieczne aby mieć pewność, że plany zostaną wprowadzone w życie, a nie jedynie spisane.
Plan musi zawierać wykres ilustrujący jakie rodzaje odpadów pojawią się w wyniku prac budowlanych, szacunkową ilość odpadów, ich objętość lub wagę oraz plan czynności jakie zostaną wykonane dla poszczególnych rodzajów. Działania te powinny podlegać jednej z następujących kategorii: recykling, odzyskiwanie, ponowne wykorzystanie lub utylizacja. Plan musi również zawierać listę materiałów budowlanych oraz sposobu budowy, podmiotów zakontraktowanych do utylizacji odpadów lub, gdy utylizacji nie zleca się podwykonawcy, sposobu oraz miejsca utylizacji.
Plany zarządzania odpadami budowlanymi dla inwestycji o koszcie całkowitym powyżej £300 000 a nie przekraczającym £500 000

Wymagania prawne różnią się dla mniejszych i większych inwestycji. Inwestycje o koszcie całkowitym poniżej £300 000 nie podlegają regulacji prawnej. Jeśli koszt całkowity inwestycji, nie zawierający podatku VAT, jest wyższy niż £300 000 lecz niższy niż £500 000, wymagana jest mniej szczegółowa dokumentacja niż dla inwestycji o koszcie £500 000 i więcej.
Każdorazowo jednak należy udokumentować odpady opuszczajace teren budowy. Dokumentacja ta musi zawierać dane pracownika oraz nazwę firmy transportującej odpady budowlane, ich rodzaj oraz dane składowiska na które zostają przetransportowane.
Przed oddaniem budynku do użytku lub w ciagu trzech miesięcy przed zakończeniem prac budowlanych , należy dołączyć do planu oświadczenie stwierdzające, że zarządzanie odpadami było regularnie monitorowane na terenie budowy oraz wyjaśniające jakiekolwiek odstępstwa od oryginalnego planu. Odstępstwami mogą być na przykład wyższa niż pierwotnie zakładano ilość odpadów lub korzystanie z usług innej firmy zajmującej się ich zarządzaniem.

Plany zarządzania odpadami budowlanymi dla inwestycji o koszcie całkowitym przekraczającym £500 000
Stacks Image 1379
Jeśli koszt całkowity inwestycji przekracza £500 000 należy podczas prac budowlanych dołączyć do dokumentacji dodatkowe informacje: numer rejestracyjny pracownika służb zarządzania odpadami budowlanymi, którego obowiązkiem jest ich transport oraz numer pozwolenia składowiska odpadów budowlanych (lub potwierdzenie, że zarejestrowane jest ono jako nieobjęte obowiązkiem posiadania pozwolenia).
Tutaj również, w ciągu trzech ostatnich miesięcy przed zakończeniem prac budowlanych, do planu należy dodać dokument, stwierdzający, że zarządzanie odpadami było regularnie monitorowane oraz wyjaśniające jakiekolwiek odchylenia od planu. Dodatkowo dokument ten musi zawierać zestawienie faktycznej objętości lub wagi odpadów z pierwotnymi danymi szacunkowymi oraz przybliżone oszczędności poczynione poprzez stosowanie się do planu.
Plan musi uwzględniać także stałe inspekcje terenu budowy, przeprowadzane co najmniej raz na sześć miesięcy. Należy podczas nich odnotowywać rodzaj i ilość odpadów oraz sposób ich ponownego wykorzystania, recyklingu, odzyskania lub utylizacji. Jeśli odpady zostały użyte ponownie lub przetworzone to należy udokumentować czy miało to miejsca na terenie budowy czy poza nim. Jeśli odpady zostały zutylizowane to udokumentowana musi zostać metoda oraz miejsce utylizacji.
Stacks Image 1119
Mini poradnik
JCT - Joint Contract Tribunal
JCT jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli różnych grup zawodowych zaangażowanych w brytyjskie budownictwo. Do członków JCT należą między innymi grupy zrzeszające architektów, rzeczoznawców, inspektorów, kosztorysantów, firm budowlanych i wiele innych. Czytaj dalej ...
Formy "nabywania" budynków
W brytyjskim budownictwie nabywanie, czy zamawianie budynków i ich elementów jest określane słowem "procurement". Dostępne formy nabywania budynków to między inymi: Traditional (lump sum), Design and Build, Constuction Management i Management Contracting. Czytaj dalej ...
Przetarg z punktu widzenia klienta i architekta
Pogląd na etapy projektu budowlanego jest często odmienny dla klienta/architekta i wykonawcy. Inwestor i architekt są zaangażowani w wielomiesięczne prace projektowe zanim ruszy praca na budowie, dla wykonawcy cały projekt to tylko etap przetargu i budowy. Czytaj dalej ...
Gantt Chart
Gantt czy Bar chart jest najprostszą technika planowania. Pomimo swej prostoty, odpowiednio skonstruowany harmonogram może przekazać wiele informacji niezbędnych do wykonania projektu. Czytaj dalej ...
Typy harmonogramów
Harmonogramy można podzielić na kilka typów za względu na rodzaj i dokładność pokazywanych informacji. Istnieje miedzy innymi Master Programme, Detailed Programme, Purchase schedule i inne. Czytaj dalej ...
Zarządzanie ryzykiem
Poprzez używanie oprogramowania do planowania robót możliwe jest rozszerzenie funkcji harmonogramów do zarządzania ryzykiem projektowym. Łatwe analizowanie scenariuszy pozwala na przygotowanie różnych opcji przebiegu budowy. Czytaj dalej ...
Ubezpieczenia z punktu widzenia wykonawcy
Z punktu widzenia wykonawcy budowlanego ubezpieczenia można podzielić na trzy grupy:
- "Employers Liability Insurance" (EL)
- "Public Liability Insurance" (PL)
- "Contract Works Insurance" (CW)
Czytaj dalej ...
Typy ubezpieczeń w kontraktach JCT
Kontrakty JCT dzielą ubezpieczenia wymagane przez warunki kontraktowe.
Jeden z podziałów istnieje ze względu na zakres polisy: "Specified Perils" (SP) iAll Risk Insurance" (AR). Czytaj dalej ...
Obowiązki i prawa wykonawcy
Odpowiedzialność wykonawcy jest ograniczona do wydarzeń pomiędzy przejęciem budowy od inwestora a formalnym zakończeniem robót (practical completion). Daty te nie muszą się pokrywać z faktycznym wykonywaniem prac. Czytaj dalej ...
Obowiązki inwestora
Inwestor powinien posiadać ubezpieczenie pokrywające uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć wynikającą z jego lub jego podwładnych działań lub zaniedbań. W przypadku inwestorów instytucjonalnych ubezpieczenie typu PL i EL powinno być adekwatne. Czytaj dalej ...
Rola architekta
Architekt nie jest stroną kontraktu i jest zatrudniony przez inwestora jako jego przedstawiciel. W świetle kontraktów JCT jest on jednak zobowiązany do upewnienia się, że wszystkie strony zdają sobie sprawę z wymagań ubezpieczeniowych i sprawdzenie, że odpowiednie polisy są wykupione. Czytaj dalej ...
Contract Documents
W skład kontraktu wchodzą różne dokumenty opisujące projekt i warunki współpracy, a nie tylko sama forma kontraktu; mogą to być: plany, specyfikacje, próbki materiałów, kosztorysy, itd. Czytaj dalej ...
Contract Administrator
Jest to osoba odpowiedzialna za zarządzanie kontraktem i certyfikowanie dodatkowych robót, zmian, przedłużeń kontraktu, rozliczeń, itd. Administratorem kontraktu jest zazwyczaj architekt, który nadzorował przygotowania dokumentacji kontraktowej. Czytaj dalej ...
Architect's Instruction
Instrukcje wydawane przez administratora kontraktu wymagane do przeprowadzenia zmian w kontrakcie. Muszą być wydane na piśmie, w przypadku ustnych instrukcji, architekt musi je potwierdzić na piśmie w ciągu 2 dni. Czytaj dalej ...
Provisional Sum
Termin ten określa sumę założoną w kontrakcie na pracę, materiały lub wyposażenie, których ostateczny koszt nie jest znany w momencie zawiązywania kontraktu. Najczęściej jest on używany odnośnie prac, których specyfikacja nie została jeszcze zakończona. Czytaj dalej ...
Interim Certificate
Certyfikat wydawany przez architekta upoważniający klienta do częściowej zapłaty za wykonane prace w przypadku rozliczeń przed zakończeniem prac. Jest on przygotowywany na podstawie wyceny prac przedstawionej przez wykonawcę. Czytaj dalej ...
PC Sum (Prime Cost)
Określenie używane przy kosztorysowaniu i określaniu cen materiałów i innych zasobów, kiedy nie jesteśmy w stanie określić ich dokładnego kosztu. Czytaj dalej ...
Base Date
Określenie rzadko spotykane w mniejszych projektach ze względu na ich krótki czas wykonania. Jest to moment, kiedy przyjmuje się, że oferta wykonawcy jest przygotowana i odzwierciedla warunki rynkowe, zwyczajowo 10 dni przed terminem złożenia oferty. Czytaj dalej ...
Extension of Time
Procedura/certyfikat umożliwiający zmianę zakontraktowanej daty zakończenia prac. Certyfikat ten może być wydany przez administratora kontraktu w momencie, gdy za względu na czynniki niezależne od wykonawcy prace nie mogą być wykonane na czas. Czytaj dalej ...
LADs (Liquidated Ascertained Damages)
Określenie popularnie znane jako kara za opóźnienia w wykonaniu prac, choć tak naprawdę nie mogą być karą, lecz są zadośćuczynieniem za koszty ponoszone przez inwestora z tytułu opóźnień. Suma ta jest określona w kontrakcie i powinna mieć odzwierciedlenie w rzeczywistych kosztach klienta. Czytaj dalej ...
Variation
Termin określający wszelkie zmiany co do zakresu prac czy specyfikacji danego projektu. Czytaj dalej ...
ADR - 'Alternative Dispute Resolution'
Termin ten określa wszelkie formy rozwiązywania sporów kontraktowych, które nie są postępowaniem sądowym do zmiany sumy kontraktowej. Każda tak zmiana musi być potwierdzona instrukcją architekta na piśmie. Czytaj dalej ...
Mediation
Dobrowolna procedura rozwiązywania konfliktów, obie strony kontraktu muszą się zgodzić na takie rozwiązanie i nie są zobowiązane do akceptacji ustalonych warunków ugody. Procedura odbywa się poprzez wynajęcie akredytowanego mediatora, który organizuje spotkanie obu stron w tym samym czasie i miejscu, lecz w różnych pomieszczeniach. Czytaj dalej ...
Adjudication
Forma rozwiązywania konfliktów kontraktowych istniejąca od 1996 roku i stworzona specjalnie na potrzeby branży budowlanej. Jest ona standardowo wpisana w kontrakty JCT i w przypadku kontraktów pomiędzy dwoma firmami żadna ze stron nie może się na nią nie zgodzić. Czytaj dalej ...
Arbitration
Alternatywa do postępowania sądowego, istniejąca od wielu dziesięcioleci. Początkowo rozwiązanie to było dość proste i tanie, lecz w kilku ostatnich dekadach procedury i koszty zbliżyły się do tych w pełnym postępowaniu sądowym. Czytaj dalej ...
Litigation
Termin określający pełne postępowanie sądowne dostępne obu stronom kontraktu, jedynym przypadkiem kiedy strony tracą prawo do takiego rozwiązania to wcześniejsze korzystanie z 'arbitration'. Czytaj dalej ...
Szukaj z Google

Internet
multiproject.org
Use our tips today by calling 07885 249 489