MULTIPROJECT
Z nami masz pewność, że wszystko pójdzie po Twojej myśli

Pozwolenia na wykonywanie prac niebezpiecznych

Systemy pozwoleń na wykonywanie prac niebezpiecznych (PTW), znane również jako "System bezpieczeństwa pracy", wprowadzone zostały w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno osobom zatrudnionym na terenie budowy jak i osobom postronnym. Pozwolenia na wykonywanie prac niebezpiecznych wymagane są, kiedy prace budowlane jakie zamierzamy rozpocząć zostały ocenione jako stwarzające wysoki poziom ryzyka, na przykład prace wykonywane są na wysokości, na systemach elektrycznych czy na systemach wysokiego ciśnienia. System pozwoleń na wykonywanie prac stosuje się, aby udokumentować i wprowadzić w życie wcześniej uzgodnione procedury dotyczące eliminacji lub zmniejszenia ryzyka. Stają się one regulaminem oraz pisemnym poświadczeniem przepisów bezpieczeństwa na terenie budowy..
Przed rozpoczęciem prac budowlanych, pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny poziomu ryzyka oraz ustalenia wykazu metod mających na celu zmniejszenie ryzyka przy wykonywaniu prac. Musi on również utworzyć procedury dotyczące wydawania pozwoleń na wykonywanie prac niebezpiecznych (PTW). Po ustaleniu procedur i metod pracy, osoba (lub osoby) odpowiedzialne za ich przestrzeganie powinny zostać wyznaczone.
Co powinien zawierać system pozwoleń na wykonywanie prac niebezpiecznych

Różne rodzaje zagrożeń jakie mogą pojawić się podczas wykonywania prac budowlanych wymagają różnych technik i sposobów pracy mających na celu zminimalizowanie ryzyka. Praca na systemach elektrycznych będzie w wielu przypadkach wymagała wyłączenia zasilania lokalnego lub głównej szafy rozdzielczej. Należy wtedy upewnić się, że zasilanie nie włączy się przypadkowo- należy zapewnić system lockout. Jeśli energia elektryczna z danego obwodu zasilania zasila inne urządzenie, kierownicy budowy muszą być świadomi konsekwencji jakie może mieć brak dopływu energii elektrycznej, aby prośba o odłączenie zasilania została skierowana do odpowiedniego menedżera. Chociaż systemy PTW należą przede wszystkim do dokumentacji BHP, służą one również jako kanał komunikacyjny pomiędzy zarządzającymi projektem, kierownikami terenu budowy oraz pracownikami.
Stacks Image 1205
Właściwie zaplanowany system przeprowadzania prac niebezpiecznych będzie uwzględniał instruktaż robotników w zakresie wprowadzonych procedur, użycia formularzy pisemnych pozwoleń na wykonywanie prac niebezpiecznych oraz stałych kontroli mających na celu stwierdzenie przestrzegania procedur bezpieczeństwa. Osoby zatrudnione na terenie budowy muszą również zostać poinformowane, że formularze pozwoleń na wykonywanie prac muszą zostać podpisane zarówno przez kierownika budowy lub inną osobę odpowiedzialną za wydawanie owych pozwoleń przed rozpoczęciem pracy uznanej za niebezpieczną jak też przez pracownika podejmującego się wykonania tych prac, jako potwierdzenie, że rozumie on ryzyko oraz procedury podejmowane przy wykonywaniu danego zadania.
System ten powinien również określać procedury regulacyjne i kontrolne potwierdzające przestrzeganie regulaminu oraz odpowiednie przeszkolenie w zakresie oceny ryzyka osób wyznaczonych do rozpatrywania wniosków.
Formularze wniosków o pozwolenie na wykonywanie prac

Na terenie budowy często używa się jednego rodzaju formularzy wniosków. Formularz taki należy pobrać, wypełnić a następnie zwrócić wyznaczonej osobie, zwykle kierownikowi placu budowy, przed rozpoczęciem prac uznanych za niebezpieczne. Większe i bardziej skomplikowane projekty mogą posiadać różne typy formularzy, zawierające bardziej szczegółowe instrukcje dla poszczególnych rodzajów zadań. W razie wątpliwości czy potrzebne jest zezwolenie, należy poradzić się osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie przepisow BHP na terenie budowy.
Stacks Image 1210
Wzory formularze wniosków o pozwolenie na wykonywanie prac można znaleźć w internecie, warto jednak sprawdzić kilka różnych typów aby ocenić ich zawartość. Nie można jednak zagwarantować dobrej jakości formularzy znalezionych w ten sposób.

Oficjalna strona internetowa zawierająca wskazówki dotyczące systemów wydawania pozwoleń na wykonywanie prac niebezpiecznych dostępna jest pod adresem http://www.hse.gov.uk/comah/sragtech/techmeaspermit.htm. Jeśli czynniki ryzyka są bardzo wysokie lub nietypowe, należy rozpatrzyć zatrudnienie profesjonalnego konsultanta zajmującego się przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Będzie on w stanie przeanalizować ryzyko oraz doradzi odpowiednie systemy bezpieczeństwa pracy.
Stacks Image 1119
Mini poradnik
JCT - Joint Contract Tribunal
JCT jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli różnych grup zawodowych zaangażowanych w brytyjskie budownictwo. Do członków JCT należą między innymi grupy zrzeszające architektów, rzeczoznawców, inspektorów, kosztorysantów, firm budowlanych i wiele innych. Czytaj dalej ...
Formy "nabywania" budynków
W brytyjskim budownictwie nabywanie, czy zamawianie budynków i ich elementów jest określane słowem "procurement". Dostępne formy nabywania budynków to między inymi: Traditional (lump sum), Design and Build, Constuction Management i Management Contracting. Czytaj dalej ...
Przetarg z punktu widzenia klienta i architekta
Pogląd na etapy projektu budowlanego jest często odmienny dla klienta/architekta i wykonawcy. Inwestor i architekt są zaangażowani w wielomiesięczne prace projektowe zanim ruszy praca na budowie, dla wykonawcy cały projekt to tylko etap przetargu i budowy. Czytaj dalej ...
Gantt Chart
Gantt czy Bar chart jest najprostszą technika planowania. Pomimo swej prostoty, odpowiednio skonstruowany harmonogram może przekazać wiele informacji niezbędnych do wykonania projektu. Czytaj dalej ...
Typy harmonogramów
Harmonogramy można podzielić na kilka typów za względu na rodzaj i dokładność pokazywanych informacji. Istnieje miedzy innymi Master Programme, Detailed Programme, Purchase schedule i inne. Czytaj dalej ...
Zarządzanie ryzykiem
Poprzez używanie oprogramowania do planowania robót możliwe jest rozszerzenie funkcji harmonogramów do zarządzania ryzykiem projektowym. Łatwe analizowanie scenariuszy pozwala na przygotowanie różnych opcji przebiegu budowy. Czytaj dalej ...
Ubezpieczenia z punktu widzenia wykonawcy
Z punktu widzenia wykonawcy budowlanego ubezpieczenia można podzielić na trzy grupy:
- "Employers Liability Insurance" (EL)
- "Public Liability Insurance" (PL)
- "Contract Works Insurance" (CW)
Czytaj dalej ...
Typy ubezpieczeń w kontraktach JCT
Kontrakty JCT dzielą ubezpieczenia wymagane przez warunki kontraktowe.
Jeden z podziałów istnieje ze względu na zakres polisy: "Specified Perils" (SP) iAll Risk Insurance" (AR). Czytaj dalej ...
Obowiązki i prawa wykonawcy
Odpowiedzialność wykonawcy jest ograniczona do wydarzeń pomiędzy przejęciem budowy od inwestora a formalnym zakończeniem robót (practical completion). Daty te nie muszą się pokrywać z faktycznym wykonywaniem prac. Czytaj dalej ...
Obowiązki inwestora
Inwestor powinien posiadać ubezpieczenie pokrywające uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć wynikającą z jego lub jego podwładnych działań lub zaniedbań. W przypadku inwestorów instytucjonalnych ubezpieczenie typu PL i EL powinno być adekwatne. Czytaj dalej ...
Rola architekta
Architekt nie jest stroną kontraktu i jest zatrudniony przez inwestora jako jego przedstawiciel. W świetle kontraktów JCT jest on jednak zobowiązany do upewnienia się, że wszystkie strony zdają sobie sprawę z wymagań ubezpieczeniowych i sprawdzenie, że odpowiednie polisy są wykupione. Czytaj dalej ...
Contract Documents
W skład kontraktu wchodzą różne dokumenty opisujące projekt i warunki współpracy, a nie tylko sama forma kontraktu; mogą to być: plany, specyfikacje, próbki materiałów, kosztorysy, itd. Czytaj dalej ...
Contract Administrator
Jest to osoba odpowiedzialna za zarządzanie kontraktem i certyfikowanie dodatkowych robót, zmian, przedłużeń kontraktu, rozliczeń, itd. Administratorem kontraktu jest zazwyczaj architekt, który nadzorował przygotowania dokumentacji kontraktowej. Czytaj dalej ...
Architect's Instruction
Instrukcje wydawane przez administratora kontraktu wymagane do przeprowadzenia zmian w kontrakcie. Muszą być wydane na piśmie, w przypadku ustnych instrukcji, architekt musi je potwierdzić na piśmie w ciągu 2 dni. Czytaj dalej ...
Provisional Sum
Termin ten określa sumę założoną w kontrakcie na pracę, materiały lub wyposażenie, których ostateczny koszt nie jest znany w momencie zawiązywania kontraktu. Najczęściej jest on używany odnośnie prac, których specyfikacja nie została jeszcze zakończona. Czytaj dalej ...
Interim Certificate
Certyfikat wydawany przez architekta upoważniający klienta do częściowej zapłaty za wykonane prace w przypadku rozliczeń przed zakończeniem prac. Jest on przygotowywany na podstawie wyceny prac przedstawionej przez wykonawcę. Czytaj dalej ...
PC Sum (Prime Cost)
Określenie używane przy kosztorysowaniu i określaniu cen materiałów i innych zasobów, kiedy nie jesteśmy w stanie określić ich dokładnego kosztu. Czytaj dalej ...
Base Date
Określenie rzadko spotykane w mniejszych projektach ze względu na ich krótki czas wykonania. Jest to moment, kiedy przyjmuje się, że oferta wykonawcy jest przygotowana i odzwierciedla warunki rynkowe, zwyczajowo 10 dni przed terminem złożenia oferty. Czytaj dalej ...
Extension of Time
Procedura/certyfikat umożliwiający zmianę zakontraktowanej daty zakończenia prac. Certyfikat ten może być wydany przez administratora kontraktu w momencie, gdy za względu na czynniki niezależne od wykonawcy prace nie mogą być wykonane na czas. Czytaj dalej ...
LADs (Liquidated Ascertained Damages)
Określenie popularnie znane jako kara za opóźnienia w wykonaniu prac, choć tak naprawdę nie mogą być karą, lecz są zadośćuczynieniem za koszty ponoszone przez inwestora z tytułu opóźnień. Suma ta jest określona w kontrakcie i powinna mieć odzwierciedlenie w rzeczywistych kosztach klienta. Czytaj dalej ...
Variation
Termin określający wszelkie zmiany co do zakresu prac czy specyfikacji danego projektu. Czytaj dalej ...
ADR - 'Alternative Dispute Resolution'
Termin ten określa wszelkie formy rozwiązywania sporów kontraktowych, które nie są postępowaniem sądowym do zmiany sumy kontraktowej. Każda tak zmiana musi być potwierdzona instrukcją architekta na piśmie. Czytaj dalej ...
Mediation
Dobrowolna procedura rozwiązywania konfliktów, obie strony kontraktu muszą się zgodzić na takie rozwiązanie i nie są zobowiązane do akceptacji ustalonych warunków ugody. Procedura odbywa się poprzez wynajęcie akredytowanego mediatora, który organizuje spotkanie obu stron w tym samym czasie i miejscu, lecz w różnych pomieszczeniach. Czytaj dalej ...
Adjudication
Forma rozwiązywania konfliktów kontraktowych istniejąca od 1996 roku i stworzona specjalnie na potrzeby branży budowlanej. Jest ona standardowo wpisana w kontrakty JCT i w przypadku kontraktów pomiędzy dwoma firmami żadna ze stron nie może się na nią nie zgodzić. Czytaj dalej ...
Arbitration
Alternatywa do postępowania sądowego, istniejąca od wielu dziesięcioleci. Początkowo rozwiązanie to było dość proste i tanie, lecz w kilku ostatnich dekadach procedury i koszty zbliżyły się do tych w pełnym postępowaniu sądowym. Czytaj dalej ...
Litigation
Termin określający pełne postępowanie sądowne dostępne obu stronom kontraktu, jedynym przypadkiem kiedy strony tracą prawo do takiego rozwiązania to wcześniejsze korzystanie z 'arbitration'. Czytaj dalej ...
Szukaj z Google

Internet
multiproject.org
Use our tips today by calling 07885 249 489