MULTIPROJECT
Z nami masz pewność, że wszystko pójdzie po Twojej myśli

Określenie sposobu wykonania pracy (Method Statement)

Metody pracy stanowią część dokumentacji BHP. W dokumencie tym należy wykazać rezultaty przeprowadzonej wcześniej analizy ryzyka. Musi on zawierać informacje dotyczące określonych zadań wykonywanych podczas realizacji projektu, ryzyka jakie one stwarzają i środków podjętych w celu zminimalizowania lub zlikwidowania tego ryzyka.
Stacks Image 1251
Zasadniczym zadaniem tego dokumentu jest przekazanie informacji o czynnikach ryzyka i środkach bezpieczeństwa, uzgodnionych pomiędzy głównym wykonawcą, kierownikami, wykonawcami oraz podwykonawcami projektu. Dokument ten określa rodzaj wykonywanych robót, sposób ich wykonywania i działania podjęte w cel zmniejszenia potencjalnego ryzyka.
Kontrakt na przeprowadzenie robót może określać, że metody pracy są stanowią część dokumentacji przetargu lub planów, gdyż stanowią one fundamentalną część brytyjskiego ustawodawstwa określającego przepisy BHP. Na mocy ustawy o budownictwie z 2007 roku (dotyczącej projektowania i zarządzania), pracodawcy oraz osoby samo zatrudnione muszą dokonywać analizy ryzyka i zapewniać bezpieczeństwo na terenie budowy.
Przepis ten określa także zasady współpracy dotyczącej zarządzania BHP pomiędzy kierownikami a wykonawcami. Wszystkie osoby biorące udział w budowie projektu muszą zgłaszać zagrożenia zdrowia i życia które zwróciły ich uwagę (art. 2, ust. 5)

Dobrym pomysłem dla firm jest stworzenie wzoru dokumentu określającego metody pracy i dołączenie go do dokumentacji, jednak za każdym razem kiedy formularz ten ma zostać wykorzystany, musi on być uzupełniony o szczegóły dotyczące danej inwestycji i terenu budowy. Zawartość dokumentu określającego metody pracy będzie inna dla różnych zadań, funkcji i projektów, ale istnieją pewne elementy obowiązkowe. Do takich należą informacje ogólne na temat projektu, włącznie z nazwami głównych i pod-wykonawców oraz adresem i nazwiskiem osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie przepisów BHP. Ta część dokumentu musi zawierać również informacje dotyczące zadań których ona dotyczy oraz nazwiska pracowników wyznaczonych do ich przeprowadzenia, włącznie z informacją na temat ich wyszkolenia i posiadanych certyfikatów.

http://www.method-statement-template.info
Należy również opisać kolejność wykonywanych prac, czyli jakie zadania mają być wykonywane i w jakiej kolejności. Metody Pracy muszą również określać ryzyko mogące się pojawić przy jej wykonywaniu. Kontrole bezpieczeństwa oraz środki zapobiegawcze jakie zostaną przeprowadzone podczas kolejnych etapów wykonywania zadania muszą zostać jasno określone. Należy również rozważyć lokalizację przeprowadzanych robót, czy zadanie będzie wykonywane na terenie budowy i czy będzie ono wymagało jakichkolwiek ograniczeń związanych z dostępem lub innych. W tym punkcie należy wziąć pod uwagę konsekwencje spowodowane przez czynniki środowiskowe, np siła wiatru podczas przeprowadzania robót na wysokościach. Ryzyko związane z wykorzystaniem materiałów i sprzętu również musi zostać wzięte pod uwagę.

Do dokumentu należy załączyć listę urządzeń maszynowych i wyposażenia jakie zostanie użyte oraz listę osobistego wyposażenia ochronnego (PPE). Zależnie od okoliczności załączona może być również informacja o wykorzystanych materiałach, np informacje i restrykcje dotyczące ich przewozu i składowania. W razie potrzeby można do dokumentacji załączyć również zalecenia w sprawie oceny ryzyka zawodowego związanego z czynnikami chemicznymi (COSHH). Przy większych i bardziej złożonych zadaniach, należy dołączyć opis postępowania na wypadek gdyby zaszła potrzeba odstąpienia od pierwotnych planów, określający jakie działania zostały podjęte w razie pojawienia się nieprzewidzianych okoliczności; włącznie z wyszczególnieniem kto ma zostać o tym poinformowany i w jaki sposób.

Projekty niekonwencjonalne, skomplikowane lub związane z podwyższonym ryzykiem, powinny zawierać plany reakcji w nagłych wypadkach które zawierają listę przewidywalnych sytuacji alarmowych i określają odpowiednie procedury postępowania. Wiele firm oferuje pomoc w sporządzeniu dokumentów określających metody pracy. Choć na pozór może wydawać się, że stworzenie dokumentacji będzie żmudnym zadaniem, metody pracy nie muszą być dokumentem długim i skomplikowanym. Krótki, jasny i dokładny dokument jest o wiele bardziej efektywny niż wielostronicowe i skomplikowane akta. Przecież przede wszystkim mają one przekazywać informacje użyteczne podczas planowania projektu. Jeśli ryzyko jakie może się pojawić jest rzadko spotykane i wysokie, warto się skontaktować ze specjalistą do spraw BHP aby przedyskutować z nim sposoby uniknięcia ryzyka i działania, które staną się podstawą dla dokumentu określającego metody pracy. Jeśli ryzyko jest bardziej przewidywalne, takie jak podczas wykonywania prac na systemach elektrycznych lub na wysokościach wystarczające będzie proste oświadczenie potwierdzające przygotowanie na pojawienie się ryzyka i wyjaśnienie technik jego zniwelowania.
Stacks Image 1119
Mini poradnik
JCT - Joint Contract Tribunal
JCT jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli różnych grup zawodowych zaangażowanych w brytyjskie budownictwo. Do członków JCT należą między innymi grupy zrzeszające architektów, rzeczoznawców, inspektorów, kosztorysantów, firm budowlanych i wiele innych. Czytaj dalej ...
Formy "nabywania" budynków
W brytyjskim budownictwie nabywanie, czy zamawianie budynków i ich elementów jest określane słowem "procurement". Dostępne formy nabywania budynków to między inymi: Traditional (lump sum), Design and Build, Constuction Management i Management Contracting. Czytaj dalej ...
Przetarg z punktu widzenia klienta i architekta
Pogląd na etapy projektu budowlanego jest często odmienny dla klienta/architekta i wykonawcy. Inwestor i architekt są zaangażowani w wielomiesięczne prace projektowe zanim ruszy praca na budowie, dla wykonawcy cały projekt to tylko etap przetargu i budowy. Czytaj dalej ...
Gantt Chart
Gantt czy Bar chart jest najprostszą technika planowania. Pomimo swej prostoty, odpowiednio skonstruowany harmonogram może przekazać wiele informacji niezbędnych do wykonania projektu. Czytaj dalej ...
Typy harmonogramów
Harmonogramy można podzielić na kilka typów za względu na rodzaj i dokładność pokazywanych informacji. Istnieje miedzy innymi Master Programme, Detailed Programme, Purchase schedule i inne. Czytaj dalej ...
Zarządzanie ryzykiem
Poprzez używanie oprogramowania do planowania robót możliwe jest rozszerzenie funkcji harmonogramów do zarządzania ryzykiem projektowym. Łatwe analizowanie scenariuszy pozwala na przygotowanie różnych opcji przebiegu budowy. Czytaj dalej ...
Ubezpieczenia z punktu widzenia wykonawcy
Z punktu widzenia wykonawcy budowlanego ubezpieczenia można podzielić na trzy grupy:
- "Employers Liability Insurance" (EL)
- "Public Liability Insurance" (PL)
- "Contract Works Insurance" (CW)
Czytaj dalej ...
Typy ubezpieczeń w kontraktach JCT
Kontrakty JCT dzielą ubezpieczenia wymagane przez warunki kontraktowe.
Jeden z podziałów istnieje ze względu na zakres polisy: "Specified Perils" (SP) iAll Risk Insurance" (AR). Czytaj dalej ...
Obowiązki i prawa wykonawcy
Odpowiedzialność wykonawcy jest ograniczona do wydarzeń pomiędzy przejęciem budowy od inwestora a formalnym zakończeniem robót (practical completion). Daty te nie muszą się pokrywać z faktycznym wykonywaniem prac. Czytaj dalej ...
Obowiązki inwestora
Inwestor powinien posiadać ubezpieczenie pokrywające uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć wynikającą z jego lub jego podwładnych działań lub zaniedbań. W przypadku inwestorów instytucjonalnych ubezpieczenie typu PL i EL powinno być adekwatne. Czytaj dalej ...
Rola architekta
Architekt nie jest stroną kontraktu i jest zatrudniony przez inwestora jako jego przedstawiciel. W świetle kontraktów JCT jest on jednak zobowiązany do upewnienia się, że wszystkie strony zdają sobie sprawę z wymagań ubezpieczeniowych i sprawdzenie, że odpowiednie polisy są wykupione. Czytaj dalej ...
Contract Documents
W skład kontraktu wchodzą różne dokumenty opisujące projekt i warunki współpracy, a nie tylko sama forma kontraktu; mogą to być: plany, specyfikacje, próbki materiałów, kosztorysy, itd. Czytaj dalej ...
Contract Administrator
Jest to osoba odpowiedzialna za zarządzanie kontraktem i certyfikowanie dodatkowych robót, zmian, przedłużeń kontraktu, rozliczeń, itd. Administratorem kontraktu jest zazwyczaj architekt, który nadzorował przygotowania dokumentacji kontraktowej. Czytaj dalej ...
Architect's Instruction
Instrukcje wydawane przez administratora kontraktu wymagane do przeprowadzenia zmian w kontrakcie. Muszą być wydane na piśmie, w przypadku ustnych instrukcji, architekt musi je potwierdzić na piśmie w ciągu 2 dni. Czytaj dalej ...
Provisional Sum
Termin ten określa sumę założoną w kontrakcie na pracę, materiały lub wyposażenie, których ostateczny koszt nie jest znany w momencie zawiązywania kontraktu. Najczęściej jest on używany odnośnie prac, których specyfikacja nie została jeszcze zakończona. Czytaj dalej ...
Interim Certificate
Certyfikat wydawany przez architekta upoważniający klienta do częściowej zapłaty za wykonane prace w przypadku rozliczeń przed zakończeniem prac. Jest on przygotowywany na podstawie wyceny prac przedstawionej przez wykonawcę. Czytaj dalej ...
PC Sum (Prime Cost)
Określenie używane przy kosztorysowaniu i określaniu cen materiałów i innych zasobów, kiedy nie jesteśmy w stanie określić ich dokładnego kosztu. Czytaj dalej ...
Base Date
Określenie rzadko spotykane w mniejszych projektach ze względu na ich krótki czas wykonania. Jest to moment, kiedy przyjmuje się, że oferta wykonawcy jest przygotowana i odzwierciedla warunki rynkowe, zwyczajowo 10 dni przed terminem złożenia oferty. Czytaj dalej ...
Extension of Time
Procedura/certyfikat umożliwiający zmianę zakontraktowanej daty zakończenia prac. Certyfikat ten może być wydany przez administratora kontraktu w momencie, gdy za względu na czynniki niezależne od wykonawcy prace nie mogą być wykonane na czas. Czytaj dalej ...
LADs (Liquidated Ascertained Damages)
Określenie popularnie znane jako kara za opóźnienia w wykonaniu prac, choć tak naprawdę nie mogą być karą, lecz są zadośćuczynieniem za koszty ponoszone przez inwestora z tytułu opóźnień. Suma ta jest określona w kontrakcie i powinna mieć odzwierciedlenie w rzeczywistych kosztach klienta. Czytaj dalej ...
Variation
Termin określający wszelkie zmiany co do zakresu prac czy specyfikacji danego projektu. Czytaj dalej ...
ADR - 'Alternative Dispute Resolution'
Termin ten określa wszelkie formy rozwiązywania sporów kontraktowych, które nie są postępowaniem sądowym do zmiany sumy kontraktowej. Każda tak zmiana musi być potwierdzona instrukcją architekta na piśmie. Czytaj dalej ...
Mediation
Dobrowolna procedura rozwiązywania konfliktów, obie strony kontraktu muszą się zgodzić na takie rozwiązanie i nie są zobowiązane do akceptacji ustalonych warunków ugody. Procedura odbywa się poprzez wynajęcie akredytowanego mediatora, który organizuje spotkanie obu stron w tym samym czasie i miejscu, lecz w różnych pomieszczeniach. Czytaj dalej ...
Adjudication
Forma rozwiązywania konfliktów kontraktowych istniejąca od 1996 roku i stworzona specjalnie na potrzeby branży budowlanej. Jest ona standardowo wpisana w kontrakty JCT i w przypadku kontraktów pomiędzy dwoma firmami żadna ze stron nie może się na nią nie zgodzić. Czytaj dalej ...
Arbitration
Alternatywa do postępowania sądowego, istniejąca od wielu dziesięcioleci. Początkowo rozwiązanie to było dość proste i tanie, lecz w kilku ostatnich dekadach procedury i koszty zbliżyły się do tych w pełnym postępowaniu sądowym. Czytaj dalej ...
Litigation
Termin określający pełne postępowanie sądowne dostępne obu stronom kontraktu, jedynym przypadkiem kiedy strony tracą prawo do takiego rozwiązania to wcześniejsze korzystanie z 'arbitration'. Czytaj dalej ...
Szukaj z Google

Internet
multiproject.org
Use our tips today by calling 07885 249 489