MULTIPROJECT
Z nami masz pewność, że wszystko pójdzie po Twojej myśli

Analiza Ryzyka (Risk Assessment)

Analizy ryzyka odgrywają znaczącą rolę w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy na terenie budowy. Ich celem jest identyfikacja oraz redukcja lub usunięcie ryzyka wynikającego z przeprowadzanych prac budowlanych zarówno w stosunku do pracowników, jak i osoby postronne, celem uniknięcia wypadków mogących spowodować uszczerbek na zdrowiu lub nawet śmierć. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, analizy ryzyka powinny być przeprowadzane przy każdym rodzaju prac, które mogą stanowić zagrożenie dla pracowników lub osób postronnych. Z racji ryzyka pojawiającego się podczas wykonywania prac budowlanych, analiza ryzyka jest nie tylko obowiązkowa, ale też często kontrolowana i, w razie potrzeby, narzucana prawnie.
Stacks Image 1085
Ustawa dotycząca budownictwa z 2007 roku (w skrócie CDM -The Construction (Design and Management) Regulations 2007) stanowi, że na wypadek zagrożeń dla zdrowia, jakie mogą się pojawić na placu budowy należy stworzyć plan akcji, zarządzania i kontroli. Analizy ryzyka stanowią część procesu planowania. Wcześniejsze przepisy wymagały, by analizy ryzyka były przeprowadzane, ale ustawa CDM wyszczególniła zasady współdziałania klienta, architekta, głównego wykonawcy oraz podwykonawcy. Muszą oni przygotować się na mogące pojawić się ryzyko oraz monitorować działania na placu budowy mające na celu jego uniknięcie. Analizy ryzyka oraz Metod Pracy używa się by spełnić wymogi tej ustawy.

Wskazówki udostępnione przez brytyjski urząd do spraw BHP, składają się z pięciu kroków, jakie należy podjąć przy przeprowadzaniu analizy ryzyka.
Krok 1 - Identyfikacja zagrożenia
Krok 2 - Określenie, kto jest zagrożony i w jaki sposób
Krok 3 - Opis ryzyka i środki ostrożności
Krok 4 - Dokumentacja wniosków i wprowadzenie ich w życie
Krok 5 - Przegląd i aktualizacja analizy
Stacks Image 1088
Pierwszym krokiem do przeprowadzenia analizy ryzyka jest identyfikacja zagrożeń. Upadki z wysokości, wypadki przy użyciu maszyn, potknięcia, spadające materiały budowlane i wypadki elektryczne to, według urzędu do spraw BHP najczęstsze powody śmierci lub urazów na placu budowy. Nie jest to jednak czytelna lista. Czynniki takie jak zagrożenia chemiczne, narzędzia operowane ręcznie, wysoki poziom hałasu lub pył budowlany również powinny zostać wzięte pod uwagę.

Krok 2, osoby, które mogą być zagrożone, sugeruje, aby rozważyć, czy niebezpieczeństwo pojawi się dla pracownika wykonującego dane zadanie, innych pracowników lub osób postronnych. Przedmioty spadające z wysokości mogą być zagrożeniem dla innych pracowników i osób postronnych, nie dla osoby wykonującej zadanie. Muszą być one również wzięte pod uwagę.

Krok 3, opis ryzyka, wymaga określenia stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia oraz oceny jak poważne szkody może ono wyrządzić. Czynnik ryzyka to termin określający tę krzywą stopnia zniszczeń i prawdopodobieństwa. Zagrożenia mogą być bardzo szkodliwe, a nawet śmiertelne. Może również istnieć bardzo niskie prawdopodobieństwo ich pojawienia się. Zagrożenia mniej poważne i mniej prawdopodobne określane są, jako należące do niskiej grupy ryzyka. Zagrożenia, które są bardzo prawdopodobne i zarazem mające poważne konsekwencje, określane są, jako należącej do wysokiej grupy ryzyka.

Krok 3 obejmuje również decyzję dotyczącą metod przewidzianych w celu zmniejszenia lub zlikwidowania niebezpieczeństwa. Może to być na przykład życie siatki przy pracach na wysokościach, aby uniknąć upadku przedmiotów, lub nieprzeprowadzanie prac na wysokościach w ciężkich warunkach pogodowych.

Stworzenie pisemnej analizy ryzyka, dla każdego zadania stwarzającego jakiekolwiek ryzyko, jest często upraszczane dzięki użyciu wzoru formularza, który należy uzupełnić informacjami dotyczącymi danego terenu budowy. Pomimo tego, analiza ryzyka powinna być przeprowadzana każdorazowo, gdyż warunki panujące na terenie budowy i szczegóły wykonywanych robót najprawdopodobniej każdorazowo będą inne.
Stacks Image 1119
Mini poradnik
JCT - Joint Contract Tribunal
JCT jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli różnych grup zawodowych zaangażowanych w brytyjskie budownictwo. Do członków JCT należą między innymi grupy zrzeszające architektów, rzeczoznawców, inspektorów, kosztorysantów, firm budowlanych i wiele innych. Czytaj dalej ...
Formy "nabywania" budynków
W brytyjskim budownictwie nabywanie, czy zamawianie budynków i ich elementów jest określane słowem "procurement". Dostępne formy nabywania budynków to między inymi: Traditional (lump sum), Design and Build, Constuction Management i Management Contracting. Czytaj dalej ...
Przetarg z punktu widzenia klienta i architekta
Pogląd na etapy projektu budowlanego jest często odmienny dla klienta/architekta i wykonawcy. Inwestor i architekt są zaangażowani w wielomiesięczne prace projektowe zanim ruszy praca na budowie, dla wykonawcy cały projekt to tylko etap przetargu i budowy. Czytaj dalej ...
Gantt Chart
Gantt czy Bar chart jest najprostszą technika planowania. Pomimo swej prostoty, odpowiednio skonstruowany harmonogram może przekazać wiele informacji niezbędnych do wykonania projektu. Czytaj dalej ...
Typy harmonogramów
Harmonogramy można podzielić na kilka typów za względu na rodzaj i dokładność pokazywanych informacji. Istnieje miedzy innymi Master Programme, Detailed Programme, Purchase schedule i inne. Czytaj dalej ...
Zarządzanie ryzykiem
Poprzez używanie oprogramowania do planowania robót możliwe jest rozszerzenie funkcji harmonogramów do zarządzania ryzykiem projektowym. Łatwe analizowanie scenariuszy pozwala na przygotowanie różnych opcji przebiegu budowy. Czytaj dalej ...
Ubezpieczenia z punktu widzenia wykonawcy
Z punktu widzenia wykonawcy budowlanego ubezpieczenia można podzielić na trzy grupy:
- "Employers Liability Insurance" (EL)
- "Public Liability Insurance" (PL)
- "Contract Works Insurance" (CW)
Czytaj dalej ...
Typy ubezpieczeń w kontraktach JCT
Kontrakty JCT dzielą ubezpieczenia wymagane przez warunki kontraktowe.
Jeden z podziałów istnieje ze względu na zakres polisy: "Specified Perils" (SP) iAll Risk Insurance" (AR). Czytaj dalej ...
Obowiązki i prawa wykonawcy
Odpowiedzialność wykonawcy jest ograniczona do wydarzeń pomiędzy przejęciem budowy od inwestora a formalnym zakończeniem robót (practical completion). Daty te nie muszą się pokrywać z faktycznym wykonywaniem prac. Czytaj dalej ...
Obowiązki inwestora
Inwestor powinien posiadać ubezpieczenie pokrywające uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć wynikającą z jego lub jego podwładnych działań lub zaniedbań. W przypadku inwestorów instytucjonalnych ubezpieczenie typu PL i EL powinno być adekwatne. Czytaj dalej ...
Rola architekta
Architekt nie jest stroną kontraktu i jest zatrudniony przez inwestora jako jego przedstawiciel. W świetle kontraktów JCT jest on jednak zobowiązany do upewnienia się, że wszystkie strony zdają sobie sprawę z wymagań ubezpieczeniowych i sprawdzenie, że odpowiednie polisy są wykupione. Czytaj dalej ...
Contract Documents
W skład kontraktu wchodzą różne dokumenty opisujące projekt i warunki współpracy, a nie tylko sama forma kontraktu; mogą to być: plany, specyfikacje, próbki materiałów, kosztorysy, itd. Czytaj dalej ...
Contract Administrator
Jest to osoba odpowiedzialna za zarządzanie kontraktem i certyfikowanie dodatkowych robót, zmian, przedłużeń kontraktu, rozliczeń, itd. Administratorem kontraktu jest zazwyczaj architekt, który nadzorował przygotowania dokumentacji kontraktowej. Czytaj dalej ...
Architect's Instruction
Instrukcje wydawane przez administratora kontraktu wymagane do przeprowadzenia zmian w kontrakcie. Muszą być wydane na piśmie, w przypadku ustnych instrukcji, architekt musi je potwierdzić na piśmie w ciągu 2 dni. Czytaj dalej ...
Provisional Sum
Termin ten określa sumę założoną w kontrakcie na pracę, materiały lub wyposażenie, których ostateczny koszt nie jest znany w momencie zawiązywania kontraktu. Najczęściej jest on używany odnośnie prac, których specyfikacja nie została jeszcze zakończona. Czytaj dalej ...
Interim Certificate
Certyfikat wydawany przez architekta upoważniający klienta do częściowej zapłaty za wykonane prace w przypadku rozliczeń przed zakończeniem prac. Jest on przygotowywany na podstawie wyceny prac przedstawionej przez wykonawcę. Czytaj dalej ...
PC Sum (Prime Cost)
Określenie używane przy kosztorysowaniu i określaniu cen materiałów i innych zasobów, kiedy nie jesteśmy w stanie określić ich dokładnego kosztu. Czytaj dalej ...
Base Date
Określenie rzadko spotykane w mniejszych projektach ze względu na ich krótki czas wykonania. Jest to moment, kiedy przyjmuje się, że oferta wykonawcy jest przygotowana i odzwierciedla warunki rynkowe, zwyczajowo 10 dni przed terminem złożenia oferty. Czytaj dalej ...
Extension of Time
Procedura/certyfikat umożliwiający zmianę zakontraktowanej daty zakończenia prac. Certyfikat ten może być wydany przez administratora kontraktu w momencie, gdy za względu na czynniki niezależne od wykonawcy prace nie mogą być wykonane na czas. Czytaj dalej ...
LADs (Liquidated Ascertained Damages)
Określenie popularnie znane jako kara za opóźnienia w wykonaniu prac, choć tak naprawdę nie mogą być karą, lecz są zadośćuczynieniem za koszty ponoszone przez inwestora z tytułu opóźnień. Suma ta jest określona w kontrakcie i powinna mieć odzwierciedlenie w rzeczywistych kosztach klienta. Czytaj dalej ...
Variation
Termin określający wszelkie zmiany co do zakresu prac czy specyfikacji danego projektu. Czytaj dalej ...
ADR - 'Alternative Dispute Resolution'
Termin ten określa wszelkie formy rozwiązywania sporów kontraktowych, które nie są postępowaniem sądowym do zmiany sumy kontraktowej. Każda tak zmiana musi być potwierdzona instrukcją architekta na piśmie. Czytaj dalej ...
Mediation
Dobrowolna procedura rozwiązywania konfliktów, obie strony kontraktu muszą się zgodzić na takie rozwiązanie i nie są zobowiązane do akceptacji ustalonych warunków ugody. Procedura odbywa się poprzez wynajęcie akredytowanego mediatora, który organizuje spotkanie obu stron w tym samym czasie i miejscu, lecz w różnych pomieszczeniach. Czytaj dalej ...
Adjudication
Forma rozwiązywania konfliktów kontraktowych istniejąca od 1996 roku i stworzona specjalnie na potrzeby branży budowlanej. Jest ona standardowo wpisana w kontrakty JCT i w przypadku kontraktów pomiędzy dwoma firmami żadna ze stron nie może się na nią nie zgodzić. Czytaj dalej ...
Arbitration
Alternatywa do postępowania sądowego, istniejąca od wielu dziesięcioleci. Początkowo rozwiązanie to było dość proste i tanie, lecz w kilku ostatnich dekadach procedury i koszty zbliżyły się do tych w pełnym postępowaniu sądowym. Czytaj dalej ...
Litigation
Termin określający pełne postępowanie sądowne dostępne obu stronom kontraktu, jedynym przypadkiem kiedy strony tracą prawo do takiego rozwiązania to wcześniejsze korzystanie z 'arbitration'. Czytaj dalej ...
Szukaj z Google

Internet
multiproject.org
Use our tips today by calling 07885 249 489