MULTIPROJECT
Z nami masz pewność, że wszystko pójdzie po Twojej myśli

Zmiany w kontraktach JCT 2011- Podsumowanie.9 grudnia 2011


Zestaw kontraktów Joint Contracts Tribunal (JCT) z 2005 roku zostały właśnie po raz trzeci poprawione. Poprawki obejmują poważne zmiany, w większości będące odpowiedzią na ustawę Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996, wchodzącym w skład ustawy o budownictwie (Construction Act 2009). Nowa edycja kontraktów JCS odnosi się do wszystkich kontraktów budowlanych zawartych w części 8 ustawy o budownictwie, która weszła w życie 1 października 2011 roku.

Nowa edycja kontraktów odpowiada nowym przepisom dotyczącym płatności oraz stanowi uaktualnienie z uwzględnieniem głównych zmian prawnych, które zostały wprowadzone w ostatnich latach. Najważniejsze zmiany obejmują:

  1. Poprawiona została definicja Upadłości” w sekcji odnoszącej się do rozwiązywania kontraktów
  2. Uaktualnione zostały przepisy o polisie na wypadek ataku terrorystycznego (Terrorism Cover)
  3. Wszystkie uaktualnione kontrakty są prawnie zobowiązane do uwzględnienia wzmianki o ustawie o korupcji (Bribery Act 2010).
  4. Przepisy dotyczące retencji, które zawarte są w kontraktach podwykonawczych zostały poprawione.
  5. Sekcja o ubezpieczeniu PI na wypadek azbestu oraz pleśni zostały usunięte.

Duże zmiany zostały wprowadzone do dwóch najbardziej popularnych kontraktów JCT: Standard Building Sub-Contract 2011 (SBSC”) oraz Design and Build 2011. Zmiany te zostaną szerzej omówione poniżej.

Standard Building Sub-Contract 2011

Wezwania do zapłaty (Payment Notices): Nowe kontrakty JCT wymagają, aby wezwanie do zapłaty obejmowało zarówno cenę całkowitą, jak i sposób, w jaki została ona obliczona. Wniosek o płatność ( Payment Application), który musi złożyć podwykonawca, stal sie opcjonalny. Wykonawca musi wystawić wezwanie do zapłaty na 5 dni przed data płatności, niezależnie od tego czy podwykonawca złożył wniosek o płatność, czy nie.

Wezwania domyślne (Default Notices): Jeśli wykonawca nie złoży wezwania do zapłaty do 5 dni po określonej dacie płatności, suma wskazana przez podwykonawcę we wniosku o płatność automatycznie zmieni status na do zapłaty”, zgodnie z postanowieniami zawiadomienia Pay Less Notice ustanowionymi przez wykonawcę.

Płatność końcowa (Finał Payment): Najnowsze przepisy dotyczące płatności końcowej SBSC (Final Payment Provisions of SBSC), stanowią, ze płatność końcowa nie ma związku z końcowym zaświadczeniem (Final Certificate) zgodnie z postanowieniami głównego kontraktu (Main Contract). Płatność końcowa musi zostać uiszczona 2 miesiące od daty zapłacenia podwykonawcy pełnej sumy retencji, lub po dacie wystawienia przez wykonawcę oświadczenia o całkowitym koszcie kontraktu podwykonawczego, którakolwiek data jest późniejsza.

Design and Build 2011

Wezwania do zapłaty (Payment Notices): Zgodnie z ustawą Design and Build 2011, wezwanie do zapłaty wymagane jest w ciągu 5 dni od daty płatności. Data otrzymania przez pracodawcę wniosku tymczasowego ( Interim Application) automatycznie oznacza, że status płatności zmienia się na do zapłaty”, a końcowa data płatności to 14 dni od tego czasu.

Wezwanie domyślne (Default Notices): Jeśli pracodawca nie wystawi wezwania do zapłaty, kwota zapłaty równa będzie kwocie określonej przez wykonawcę we wniosku tymczasowym. Kontrakty z 2011 roku nie dają wykonawcy możliwości złożenia wezwania domyślnego jeśli pracodawca nie złoży wezwania do zapłaty co najmniej 5 dni przed jej terminem. Dzieje się tak dlatego, iż wykonawca określił uprzednio kwotę należną, bazując na wniosku tymczasowym.

Zawiadomienie o zmniejszonej płatności (Pay Less Notice): Wszystkie uaktualnione kontrakty JCT zobowiązują płacącego do wydania zawiadomienia o zmniejszonej płatności osobie, której dłużna jest zapłatę, jeśli zamierzają wstrzymać wydanie określonej kwoty. Zawiadomienie o zmniejszonej płatności należy wydać nie później niż 5 dni przed data końcowej płatności określonej kwoty. Wymaganie dotyczące zawiadomień o zmniejszonej płatności zostało włączone do wszystkich kontraktów JCT i musi ono określać kwotę, która ma zostać wypłacona oraz sposób w jaki kwota ta została obliczona.

Wszystkie nowe kontrakty JCT zobowiązują plącącego do wydania odpowiednich wniosków o płatności oraz zawiadomienia o zmniejszonej płatności nawet, jeśli żadna suma nie ma statusu
do zapłaty”. Wszystkie nowe kontrakty JCT umożliwiają również osobie, której należy sie zaplata wstrzymanie niektórych, lub wszystkich obowiązków w związku z brakiem zapłaty. Osoba, której należy sie zaplata może w zgodzie z prawem odzyskać rozsądną część kosztów poniesionych w związku z tym. Inaczej niż poprzednio, nie odbywa się to jako roszczenie spowodowane strata i kosztami. Roszczenie to może teraz zostać rozpatrzone w oparciu o przepis o zawieszeniu (Suspension Clause), w zgodzie z wymaganiami nowej ustawy o budownictwie.


Referencje:
http://www.ribabookshops.com/jct2011
http://thkp.co.uk
Stacks Image 1119
Mini poradnik
JCT - Joint Contract Tribunal
JCT jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli różnych grup zawodowych zaangażowanych w brytyjskie budownictwo. Do członków JCT należą między innymi grupy zrzeszające architektów, rzeczoznawców, inspektorów, kosztorysantów, firm budowlanych i wiele innych. Czytaj dalej ...
Formy "nabywania" budynków
W brytyjskim budownictwie nabywanie, czy zamawianie budynków i ich elementów jest określane słowem "procurement". Dostępne formy nabywania budynków to między inymi: Traditional (lump sum), Design and Build, Constuction Management i Management Contracting. Czytaj dalej ...
Przetarg z punktu widzenia klienta i architekta
Pogląd na etapy projektu budowlanego jest często odmienny dla klienta/architekta i wykonawcy. Inwestor i architekt są zaangażowani w wielomiesięczne prace projektowe zanim ruszy praca na budowie, dla wykonawcy cały projekt to tylko etap przetargu i budowy. Czytaj dalej ...
Gantt Chart
Gantt czy Bar chart jest najprostszą technika planowania. Pomimo swej prostoty, odpowiednio skonstruowany harmonogram może przekazać wiele informacji niezbędnych do wykonania projektu. Czytaj dalej ...
Typy harmonogramów
Harmonogramy można podzielić na kilka typów za względu na rodzaj i dokładność pokazywanych informacji. Istnieje miedzy innymi Master Programme, Detailed Programme, Purchase schedule i inne. Czytaj dalej ...
Zarządzanie ryzykiem
Poprzez używanie oprogramowania do planowania robót możliwe jest rozszerzenie funkcji harmonogramów do zarządzania ryzykiem projektowym. Łatwe analizowanie scenariuszy pozwala na przygotowanie różnych opcji przebiegu budowy. Czytaj dalej ...
Ubezpieczenia z punktu widzenia wykonawcy
Z punktu widzenia wykonawcy budowlanego ubezpieczenia można podzielić na trzy grupy:
- "Employers Liability Insurance" (EL)
- "Public Liability Insurance" (PL)
- "Contract Works Insurance" (CW)
Czytaj dalej ...
Typy ubezpieczeń w kontraktach JCT
Kontrakty JCT dzielą ubezpieczenia wymagane przez warunki kontraktowe.
Jeden z podziałów istnieje ze względu na zakres polisy: "Specified Perils" (SP) iAll Risk Insurance" (AR). Czytaj dalej ...
Obowiązki i prawa wykonawcy
Odpowiedzialność wykonawcy jest ograniczona do wydarzeń pomiędzy przejęciem budowy od inwestora a formalnym zakończeniem robót (practical completion). Daty te nie muszą się pokrywać z faktycznym wykonywaniem prac. Czytaj dalej ...
Obowiązki inwestora
Inwestor powinien posiadać ubezpieczenie pokrywające uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć wynikającą z jego lub jego podwładnych działań lub zaniedbań. W przypadku inwestorów instytucjonalnych ubezpieczenie typu PL i EL powinno być adekwatne. Czytaj dalej ...
Rola architekta
Architekt nie jest stroną kontraktu i jest zatrudniony przez inwestora jako jego przedstawiciel. W świetle kontraktów JCT jest on jednak zobowiązany do upewnienia się, że wszystkie strony zdają sobie sprawę z wymagań ubezpieczeniowych i sprawdzenie, że odpowiednie polisy są wykupione. Czytaj dalej ...
Contract Documents
W skład kontraktu wchodzą różne dokumenty opisujące projekt i warunki współpracy, a nie tylko sama forma kontraktu; mogą to być: plany, specyfikacje, próbki materiałów, kosztorysy, itd. Czytaj dalej ...
Contract Administrator
Jest to osoba odpowiedzialna za zarządzanie kontraktem i certyfikowanie dodatkowych robót, zmian, przedłużeń kontraktu, rozliczeń, itd. Administratorem kontraktu jest zazwyczaj architekt, który nadzorował przygotowania dokumentacji kontraktowej. Czytaj dalej ...
Architect's Instruction
Instrukcje wydawane przez administratora kontraktu wymagane do przeprowadzenia zmian w kontrakcie. Muszą być wydane na piśmie, w przypadku ustnych instrukcji, architekt musi je potwierdzić na piśmie w ciągu 2 dni. Czytaj dalej ...
Provisional Sum
Termin ten określa sumę założoną w kontrakcie na pracę, materiały lub wyposażenie, których ostateczny koszt nie jest znany w momencie zawiązywania kontraktu. Najczęściej jest on używany odnośnie prac, których specyfikacja nie została jeszcze zakończona. Czytaj dalej ...
Interim Certificate
Certyfikat wydawany przez architekta upoważniający klienta do częściowej zapłaty za wykonane prace w przypadku rozliczeń przed zakończeniem prac. Jest on przygotowywany na podstawie wyceny prac przedstawionej przez wykonawcę. Czytaj dalej ...
PC Sum (Prime Cost)
Określenie używane przy kosztorysowaniu i określaniu cen materiałów i innych zasobów, kiedy nie jesteśmy w stanie określić ich dokładnego kosztu. Czytaj dalej ...
Base Date
Określenie rzadko spotykane w mniejszych projektach ze względu na ich krótki czas wykonania. Jest to moment, kiedy przyjmuje się, że oferta wykonawcy jest przygotowana i odzwierciedla warunki rynkowe, zwyczajowo 10 dni przed terminem złożenia oferty. Czytaj dalej ...
Extension of Time
Procedura/certyfikat umożliwiający zmianę zakontraktowanej daty zakończenia prac. Certyfikat ten może być wydany przez administratora kontraktu w momencie, gdy za względu na czynniki niezależne od wykonawcy prace nie mogą być wykonane na czas. Czytaj dalej ...
LADs (Liquidated Ascertained Damages)
Określenie popularnie znane jako kara za opóźnienia w wykonaniu prac, choć tak naprawdę nie mogą być karą, lecz są zadośćuczynieniem za koszty ponoszone przez inwestora z tytułu opóźnień. Suma ta jest określona w kontrakcie i powinna mieć odzwierciedlenie w rzeczywistych kosztach klienta. Czytaj dalej ...
Variation
Termin określający wszelkie zmiany co do zakresu prac czy specyfikacji danego projektu. Czytaj dalej ...
ADR - 'Alternative Dispute Resolution'
Termin ten określa wszelkie formy rozwiązywania sporów kontraktowych, które nie są postępowaniem sądowym do zmiany sumy kontraktowej. Każda tak zmiana musi być potwierdzona instrukcją architekta na piśmie. Czytaj dalej ...
Mediation
Dobrowolna procedura rozwiązywania konfliktów, obie strony kontraktu muszą się zgodzić na takie rozwiązanie i nie są zobowiązane do akceptacji ustalonych warunków ugody. Procedura odbywa się poprzez wynajęcie akredytowanego mediatora, który organizuje spotkanie obu stron w tym samym czasie i miejscu, lecz w różnych pomieszczeniach. Czytaj dalej ...
Adjudication
Forma rozwiązywania konfliktów kontraktowych istniejąca od 1996 roku i stworzona specjalnie na potrzeby branży budowlanej. Jest ona standardowo wpisana w kontrakty JCT i w przypadku kontraktów pomiędzy dwoma firmami żadna ze stron nie może się na nią nie zgodzić. Czytaj dalej ...
Arbitration
Alternatywa do postępowania sądowego, istniejąca od wielu dziesięcioleci. Początkowo rozwiązanie to było dość proste i tanie, lecz w kilku ostatnich dekadach procedury i koszty zbliżyły się do tych w pełnym postępowaniu sądowym. Czytaj dalej ...
Litigation
Termin określający pełne postępowanie sądowne dostępne obu stronom kontraktu, jedynym przypadkiem kiedy strony tracą prawo do takiego rozwiązania to wcześniejsze korzystanie z 'arbitration'. Czytaj dalej ...
Szukaj z Google

Internet
multiproject.org
Use our tips today by calling 07885 249 489