MULTIPROJECT
Z nami masz pewność, że wszystko pójdzie po Twojej myśli

Zmiany w kontraktach JCT 2011 – Przepisy dotyczące retencji


9 grudnia 2011

Kontrakty JCT są standardową formą kontraktów oraz wskazówek dla projektów budowlanych.. Obejmują one kontrakty główne i podwykonawcze od złożonych projektów na większą skalę aż po mniejsze prace remontowe.

Poprawiony w zgodzie z ustawą o budownictwie zestaw kontraktów JCT został opublikowany we wrześniu 2011 roku. Większość zmian jest korzystna dla wykonawców specjalistycznych ( Specialist Contractors). Mają oni również większą kontrolę nad procesem płatności. Według nowych zasad płatności, strony muszą uzgodnić która z nich jest odpowiedzialna za ustalenie kwoty do zapłaty. W przypadku, gdy jest to obowiązkiem wykonawcy, lecz nie wykona on go, wykonawca specjalistyczny może złożyć wniosek o należną mu kwotę, która później stanie się kwotą „do zapłaty”, chyba że wykonawca zakwestionuje sumę za pomocą zawiadomienia
o zmniejszonej płatności.


Suma retencil (Retention Amount)

Nowa ustawa o budownictwie, tak jak jej poprzednia wersja, wymaga harmonogramu zapłaty określającego kwotę i datę płatności. Przepisy nowej ustawy sprawiają jednak, że osobie, której należy się zapłata (wykonawca/podwykonawca) łatwiej jest określić termin należnej zapłaty w oparciu o ich indywidualne umowy. Pracodawca (płatnik) nie może łączyć daty wykonawcy specjalistycznego, z innym wydarzeniem określonym w głównym kontrakcie, jak na przykład wydanie certyfikatu.

Zmiana ta skutkuje włączeniem warunków retencji (Terms of Retention) do kontraktu. W kontraktach podwykonawczych JCT natomiast, znaczące zmiany zostały poczynione w kwestii środków retencji (Retention Monies). Obecnie, kontrakt musi określać datę wypłaty sumy retencji i nie może już zależeć od kwestii certyfikatów, takich jak zakończenia (Practical Completion) lub Making Good Defects (wymienionych w głównym kontrakcie). Jedyną sytuacją w której wykonawca może wstrzymać płatność jest kiedy klient stanie się niewypłacalny i nie ureguluje należnych wykonawcy kwot.

Poprawiony kontrakt JCT ciągle wymaga oddania do użytku prac podwykonawczych przed wypłaceniem pierwszej połowy retencji, jednak wypłata pozostałej kwoty nie jest jednoznaczna z zakończeniem okresu rektyfikacji (Rectification Period) określonym głównym kontraktem. Suma retencji musi zostać wypłacona do „daty wypłaty retencji” (Retention Release Date ), która została wcześniej uzgodniona pomiędzy stronami i stanowi część umowy. Jeśli wszystkie wady określone podwykonawczym kontraktem o pracach zostaną ukończone do daty wypłaty retencji, pozostała jej kwota zostaje wypłacona podwykonawcy w dniu kolejnej płatności okresowej. Jeśli wady nie zostały usunięte, kwota retencji jest wypłacana po ich naprawieniu.

Wprowadzony został termin „Minimalna Suma Retencji” (Minimum Retention Amount). W założeniu zbliżony jest on do „kwoty wolnej od retencji” (Retention Free Amount). Jeśli całkowita kwota retencji jest niższa od minimalnej retencja nie zostaje wstrzymana. Podobnie, jeśli pierwsza jej połowa została wypłacona, a pozostała kwota jest niższa niż minimalna, podwykonawca uprawniony jest do otrzymania całej kwoty retencji.

To, jak efektywne będą nowe przepisy, okaże się z czasem. Możliwe jest, że wykonawcy będą próbowali uniknąć zobowiązań wynikających z umowy poprzez ustalenie minimalnej kwoty retencji na zero. Nowe przepisy poprawionej ustawy o budownictwie oraz, w rezultacie, kontrakty JCT, umożliwiają jednak podwykonawcom większą kontrolę nad należnymi im płatnościami, włącznie z kwotą retencji. Zaleca się, aby wszelkim umowom towarzyszył kalendarz comiesięcznych wypłat. Kontrakt powinien zawierać daty wypłaty pierwszej I drugiej części kwoty retencji. Jeśli nie uda się określić dat wszystkich wypłat, powinny one zostać określone w oparciu o informacje dostępne dla obu stron.


Referencje:
http://www.nscc.org.uk

Stacks Image 1119
Mini poradnik
JCT - Joint Contract Tribunal
JCT jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli różnych grup zawodowych zaangażowanych w brytyjskie budownictwo. Do członków JCT należą między innymi grupy zrzeszające architektów, rzeczoznawców, inspektorów, kosztorysantów, firm budowlanych i wiele innych. Czytaj dalej ...
Formy "nabywania" budynków
W brytyjskim budownictwie nabywanie, czy zamawianie budynków i ich elementów jest określane słowem "procurement". Dostępne formy nabywania budynków to między inymi: Traditional (lump sum), Design and Build, Constuction Management i Management Contracting. Czytaj dalej ...
Przetarg z punktu widzenia klienta i architekta
Pogląd na etapy projektu budowlanego jest często odmienny dla klienta/architekta i wykonawcy. Inwestor i architekt są zaangażowani w wielomiesięczne prace projektowe zanim ruszy praca na budowie, dla wykonawcy cały projekt to tylko etap przetargu i budowy. Czytaj dalej ...
Gantt Chart
Gantt czy Bar chart jest najprostszą technika planowania. Pomimo swej prostoty, odpowiednio skonstruowany harmonogram może przekazać wiele informacji niezbędnych do wykonania projektu. Czytaj dalej ...
Typy harmonogramów
Harmonogramy można podzielić na kilka typów za względu na rodzaj i dokładność pokazywanych informacji. Istnieje miedzy innymi Master Programme, Detailed Programme, Purchase schedule i inne. Czytaj dalej ...
Zarządzanie ryzykiem
Poprzez używanie oprogramowania do planowania robót możliwe jest rozszerzenie funkcji harmonogramów do zarządzania ryzykiem projektowym. Łatwe analizowanie scenariuszy pozwala na przygotowanie różnych opcji przebiegu budowy. Czytaj dalej ...
Ubezpieczenia z punktu widzenia wykonawcy
Z punktu widzenia wykonawcy budowlanego ubezpieczenia można podzielić na trzy grupy:
- "Employers Liability Insurance" (EL)
- "Public Liability Insurance" (PL)
- "Contract Works Insurance" (CW)
Czytaj dalej ...
Typy ubezpieczeń w kontraktach JCT
Kontrakty JCT dzielą ubezpieczenia wymagane przez warunki kontraktowe.
Jeden z podziałów istnieje ze względu na zakres polisy: "Specified Perils" (SP) iAll Risk Insurance" (AR). Czytaj dalej ...
Obowiązki i prawa wykonawcy
Odpowiedzialność wykonawcy jest ograniczona do wydarzeń pomiędzy przejęciem budowy od inwestora a formalnym zakończeniem robót (practical completion). Daty te nie muszą się pokrywać z faktycznym wykonywaniem prac. Czytaj dalej ...
Obowiązki inwestora
Inwestor powinien posiadać ubezpieczenie pokrywające uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć wynikającą z jego lub jego podwładnych działań lub zaniedbań. W przypadku inwestorów instytucjonalnych ubezpieczenie typu PL i EL powinno być adekwatne. Czytaj dalej ...
Rola architekta
Architekt nie jest stroną kontraktu i jest zatrudniony przez inwestora jako jego przedstawiciel. W świetle kontraktów JCT jest on jednak zobowiązany do upewnienia się, że wszystkie strony zdają sobie sprawę z wymagań ubezpieczeniowych i sprawdzenie, że odpowiednie polisy są wykupione. Czytaj dalej ...
Contract Documents
W skład kontraktu wchodzą różne dokumenty opisujące projekt i warunki współpracy, a nie tylko sama forma kontraktu; mogą to być: plany, specyfikacje, próbki materiałów, kosztorysy, itd. Czytaj dalej ...
Contract Administrator
Jest to osoba odpowiedzialna za zarządzanie kontraktem i certyfikowanie dodatkowych robót, zmian, przedłużeń kontraktu, rozliczeń, itd. Administratorem kontraktu jest zazwyczaj architekt, który nadzorował przygotowania dokumentacji kontraktowej. Czytaj dalej ...
Architect's Instruction
Instrukcje wydawane przez administratora kontraktu wymagane do przeprowadzenia zmian w kontrakcie. Muszą być wydane na piśmie, w przypadku ustnych instrukcji, architekt musi je potwierdzić na piśmie w ciągu 2 dni. Czytaj dalej ...
Provisional Sum
Termin ten określa sumę założoną w kontrakcie na pracę, materiały lub wyposażenie, których ostateczny koszt nie jest znany w momencie zawiązywania kontraktu. Najczęściej jest on używany odnośnie prac, których specyfikacja nie została jeszcze zakończona. Czytaj dalej ...
Interim Certificate
Certyfikat wydawany przez architekta upoważniający klienta do częściowej zapłaty za wykonane prace w przypadku rozliczeń przed zakończeniem prac. Jest on przygotowywany na podstawie wyceny prac przedstawionej przez wykonawcę. Czytaj dalej ...
PC Sum (Prime Cost)
Określenie używane przy kosztorysowaniu i określaniu cen materiałów i innych zasobów, kiedy nie jesteśmy w stanie określić ich dokładnego kosztu. Czytaj dalej ...
Base Date
Określenie rzadko spotykane w mniejszych projektach ze względu na ich krótki czas wykonania. Jest to moment, kiedy przyjmuje się, że oferta wykonawcy jest przygotowana i odzwierciedla warunki rynkowe, zwyczajowo 10 dni przed terminem złożenia oferty. Czytaj dalej ...
Extension of Time
Procedura/certyfikat umożliwiający zmianę zakontraktowanej daty zakończenia prac. Certyfikat ten może być wydany przez administratora kontraktu w momencie, gdy za względu na czynniki niezależne od wykonawcy prace nie mogą być wykonane na czas. Czytaj dalej ...
LADs (Liquidated Ascertained Damages)
Określenie popularnie znane jako kara za opóźnienia w wykonaniu prac, choć tak naprawdę nie mogą być karą, lecz są zadośćuczynieniem za koszty ponoszone przez inwestora z tytułu opóźnień. Suma ta jest określona w kontrakcie i powinna mieć odzwierciedlenie w rzeczywistych kosztach klienta. Czytaj dalej ...
Variation
Termin określający wszelkie zmiany co do zakresu prac czy specyfikacji danego projektu. Czytaj dalej ...
ADR - 'Alternative Dispute Resolution'
Termin ten określa wszelkie formy rozwiązywania sporów kontraktowych, które nie są postępowaniem sądowym do zmiany sumy kontraktowej. Każda tak zmiana musi być potwierdzona instrukcją architekta na piśmie. Czytaj dalej ...
Mediation
Dobrowolna procedura rozwiązywania konfliktów, obie strony kontraktu muszą się zgodzić na takie rozwiązanie i nie są zobowiązane do akceptacji ustalonych warunków ugody. Procedura odbywa się poprzez wynajęcie akredytowanego mediatora, który organizuje spotkanie obu stron w tym samym czasie i miejscu, lecz w różnych pomieszczeniach. Czytaj dalej ...
Adjudication
Forma rozwiązywania konfliktów kontraktowych istniejąca od 1996 roku i stworzona specjalnie na potrzeby branży budowlanej. Jest ona standardowo wpisana w kontrakty JCT i w przypadku kontraktów pomiędzy dwoma firmami żadna ze stron nie może się na nią nie zgodzić. Czytaj dalej ...
Arbitration
Alternatywa do postępowania sądowego, istniejąca od wielu dziesięcioleci. Początkowo rozwiązanie to było dość proste i tanie, lecz w kilku ostatnich dekadach procedury i koszty zbliżyły się do tych w pełnym postępowaniu sądowym. Czytaj dalej ...
Litigation
Termin określający pełne postępowanie sądowne dostępne obu stronom kontraktu, jedynym przypadkiem kiedy strony tracą prawo do takiego rozwiązania to wcześniejsze korzystanie z 'arbitration'. Czytaj dalej ...
Szukaj z Google

Internet
multiproject.org
Use our tips today by calling 07885 249 489