MULTIPROJECT
Z nami masz pewność, że wszystko pójdzie po Twojej myśli

Artykuł 3: Ustawa o demokracji na szczeblu lokalnym, rozwoju ekonomicznym i budownictwie z 2009 roku (LDEDC Act 2009) – Efekt na płatności w przemyśle budowlanym

12 grudnia 2011
Ustawa o demokracji na szczeblu lokalnym, rozwoju ekonomicznym oraz budownictwie (LDEDC) została uaktualniona w listopadzie 2009 roku, jednak zmiany w niej zawarte weszły w życie w końcu 2011 roku. Część 8 ustawy o budownictwie wprowadza poprawki do rozdziałów kontraktów budowlanych odnoszących się do płatności oraz rozwiązywania konfliktów. Poprawki te wykonano w celu uproszczenia procedury płatności oraz ochrony interesów płatnika.
Ustawa o budownictwie obejmuje teraz również umowy ustne
Pierwszą poważną zmianą jest objęcie kontraktów i umów ustnych ustawą o budownictwie. Znaczy to również, że w przypadku konfliktów można wszcząć postępowanie sądowe, nawet jeśli część kontraktu budowlanego zawarta została w formie ustnej.
Pomimo faktu, że systemy płatności i postępowania sądowego wprowadzone przez LDEDC mają obecnie zastosowanie w przypadku wszystkich kontraktów, włącznie z umowami ustnymi, zaleca się sformalizowanie wszelkich kontraktów w formie pisemnej, celem jasnego oznaczenia powinności obu stron.
Zmiany w wezwaniach do płatności
Obecny system wymaga od płatnika wystawienia wezwania do zapłaty („Payment Notice”) na pięć dni przed wymaganą datą płatności. Jeśli płatnik pragnie wstrzymać płatność (z powodu rzeczywistego błędu wykonawcy), musi on wystosować zawiadomienie o wstrzymaniu płatności („Withholding Notice”). W przypadku braku takiego zawiadomienia, płatnik nie może wstrzymać płatności, a gdyby tak się stało, suma ta zostanie przyznana wykonawcy podczas postępowania sądowego, po wystawieniu zawiadomienia o wstrzymaniu prac („Notice to Suspend”).
Zmiany w ustawie o budownictwie zmierzają do załatania istniejących w niej luk prawnych, poprzez połączenie zawiadomienia o płatności oraz o jej wstrzymaniu. W myśl nowego prawa, zawiadomienie o płatności musi zostać wystawione w takim samym terminie (5 dni) i musi ono określać należną kwotę, sposób w jaki została ona obliczona oraz kwotę której wypłacenie zostanie wstrzymane (jeśli taka istnieje). Zmiana polega na tym, że w przypadku gdy płatnik nie wystawi owego zawiadomienia, osoba, której płatność się należy może wystawić zawiadomienie o płatności z góry określonej („Default Payment Notice”). Zawiadomienie to również musi określać należną kwotę oraz sposób jej wyliczenia. Odbiorca płatności automatycznie stanie się upoważniony do otrzymania owej kwoty. W myśl wprowadzonych poprawek, to do stron kontraktu należy ustalenie, kto jest odpowiedzialny za wystawienie wezwania do zapłaty. Umowa może określać, że płatność ma wystawić architekt, lub inna, określona osoba. Wezwanie do zapłaty musi zostać wystawione, nawet jeśli kwota wynosi zero.
Płatnik może jednak wystawić zawiadomienie o zmniejszeniu zapłaty („Notice of Intention to Pay Less”) w ciągu siedmiu dni od ostatecznej daty zapłaty (albo od daty ustalonej przez strony). Zawiadomienie to powinno określać sumę, oraz sposób jej obliczenia, zupełnie jak zawiadomienie o płatności.
Płatności warunkowe
Poprawki wprowadzone do ustawy stanowią również, że płatności są niezależne od innych warunków określonych w umowie. Odbiorca płatności chroniony jest obecnie przed warunkami płatności przy poświadczeniu („Pay when Certified”). W przypadku, gdy płatności nie zostały dokonane w wymaganym terminie, odbiorca płatności (wykonawca) może wstrzymać pracę, lub wstrzymać część prac. Według nowych zasad, w przypadku braku zapłaty, wykonawca może odmówić wprowadzenia niektórych zmian, prowadząc przy tym inne prace. Najważniejsza zmiana korzystna dla wykonawcy to fakt, iż wszystkie opóźnienia spowodowane brakiem zapłaty skutkować będą automatycznym przedłużeniem terminu kontraktu, a wykonawcy należeć się będzie dodatkowa płatność pokrywająca koszty przedłużenia i wynikłych z niego niedogodności.
Postanowienia niesprawiedliwe

Poprawiona ustawa LDEDC ma zapobiec wykorzystywaniu postanowień, które w niesprawiedliwy sposób są korzystne dla strony znajdującej się w mocniejszej pozycji przetargowej. Obecnie, nic nie powstrzymuje strony o silniejszej pozycji przed nałożeniem na drugą stronę zobowiązania, iż w przypadku dochodzenia swoich praw przed sądem, będzie ona obciążona całkowitym kosztem postępowania. Ma to na celu zniechęcenie mniejszego wykonawcy do składania pozwów sądowych. Poprawki wprowadzone do LDEDC określają sprawiedliwy podział kosztów postępowania sądowego pomiędzy wszystkie zaangażowane strony. Uniemożliwiają one również wcześniejsze ustalenie tego, kto będzie ponosił koszty postępowania. Takowe mogą zostać określone jedynie po wystawieniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania („Notice of Adjudication”).
Stacks Image 1119
Mini poradnik
JCT - Joint Contract Tribunal
JCT jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli różnych grup zawodowych zaangażowanych w brytyjskie budownictwo. Do członków JCT należą między innymi grupy zrzeszające architektów, rzeczoznawców, inspektorów, kosztorysantów, firm budowlanych i wiele innych. Czytaj dalej ...
Formy "nabywania" budynków
W brytyjskim budownictwie nabywanie, czy zamawianie budynków i ich elementów jest określane słowem "procurement". Dostępne formy nabywania budynków to między inymi: Traditional (lump sum), Design and Build, Constuction Management i Management Contracting. Czytaj dalej ...
Przetarg z punktu widzenia klienta i architekta
Pogląd na etapy projektu budowlanego jest często odmienny dla klienta/architekta i wykonawcy. Inwestor i architekt są zaangażowani w wielomiesięczne prace projektowe zanim ruszy praca na budowie, dla wykonawcy cały projekt to tylko etap przetargu i budowy. Czytaj dalej ...
Gantt Chart
Gantt czy Bar chart jest najprostszą technika planowania. Pomimo swej prostoty, odpowiednio skonstruowany harmonogram może przekazać wiele informacji niezbędnych do wykonania projektu. Czytaj dalej ...
Typy harmonogramów
Harmonogramy można podzielić na kilka typów za względu na rodzaj i dokładność pokazywanych informacji. Istnieje miedzy innymi Master Programme, Detailed Programme, Purchase schedule i inne. Czytaj dalej ...
Zarządzanie ryzykiem
Poprzez używanie oprogramowania do planowania robót możliwe jest rozszerzenie funkcji harmonogramów do zarządzania ryzykiem projektowym. Łatwe analizowanie scenariuszy pozwala na przygotowanie różnych opcji przebiegu budowy. Czytaj dalej ...
Ubezpieczenia z punktu widzenia wykonawcy
Z punktu widzenia wykonawcy budowlanego ubezpieczenia można podzielić na trzy grupy:
- "Employers Liability Insurance" (EL)
- "Public Liability Insurance" (PL)
- "Contract Works Insurance" (CW)
Czytaj dalej ...
Typy ubezpieczeń w kontraktach JCT
Kontrakty JCT dzielą ubezpieczenia wymagane przez warunki kontraktowe.
Jeden z podziałów istnieje ze względu na zakres polisy: "Specified Perils" (SP) iAll Risk Insurance" (AR). Czytaj dalej ...
Obowiązki i prawa wykonawcy
Odpowiedzialność wykonawcy jest ograniczona do wydarzeń pomiędzy przejęciem budowy od inwestora a formalnym zakończeniem robót (practical completion). Daty te nie muszą się pokrywać z faktycznym wykonywaniem prac. Czytaj dalej ...
Obowiązki inwestora
Inwestor powinien posiadać ubezpieczenie pokrywające uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć wynikającą z jego lub jego podwładnych działań lub zaniedbań. W przypadku inwestorów instytucjonalnych ubezpieczenie typu PL i EL powinno być adekwatne. Czytaj dalej ...
Rola architekta
Architekt nie jest stroną kontraktu i jest zatrudniony przez inwestora jako jego przedstawiciel. W świetle kontraktów JCT jest on jednak zobowiązany do upewnienia się, że wszystkie strony zdają sobie sprawę z wymagań ubezpieczeniowych i sprawdzenie, że odpowiednie polisy są wykupione. Czytaj dalej ...
Contract Documents
W skład kontraktu wchodzą różne dokumenty opisujące projekt i warunki współpracy, a nie tylko sama forma kontraktu; mogą to być: plany, specyfikacje, próbki materiałów, kosztorysy, itd. Czytaj dalej ...
Contract Administrator
Jest to osoba odpowiedzialna za zarządzanie kontraktem i certyfikowanie dodatkowych robót, zmian, przedłużeń kontraktu, rozliczeń, itd. Administratorem kontraktu jest zazwyczaj architekt, który nadzorował przygotowania dokumentacji kontraktowej. Czytaj dalej ...
Architect's Instruction
Instrukcje wydawane przez administratora kontraktu wymagane do przeprowadzenia zmian w kontrakcie. Muszą być wydane na piśmie, w przypadku ustnych instrukcji, architekt musi je potwierdzić na piśmie w ciągu 2 dni. Czytaj dalej ...
Provisional Sum
Termin ten określa sumę założoną w kontrakcie na pracę, materiały lub wyposażenie, których ostateczny koszt nie jest znany w momencie zawiązywania kontraktu. Najczęściej jest on używany odnośnie prac, których specyfikacja nie została jeszcze zakończona. Czytaj dalej ...
Interim Certificate
Certyfikat wydawany przez architekta upoważniający klienta do częściowej zapłaty za wykonane prace w przypadku rozliczeń przed zakończeniem prac. Jest on przygotowywany na podstawie wyceny prac przedstawionej przez wykonawcę. Czytaj dalej ...
PC Sum (Prime Cost)
Określenie używane przy kosztorysowaniu i określaniu cen materiałów i innych zasobów, kiedy nie jesteśmy w stanie określić ich dokładnego kosztu. Czytaj dalej ...
Base Date
Określenie rzadko spotykane w mniejszych projektach ze względu na ich krótki czas wykonania. Jest to moment, kiedy przyjmuje się, że oferta wykonawcy jest przygotowana i odzwierciedla warunki rynkowe, zwyczajowo 10 dni przed terminem złożenia oferty. Czytaj dalej ...
Extension of Time
Procedura/certyfikat umożliwiający zmianę zakontraktowanej daty zakończenia prac. Certyfikat ten może być wydany przez administratora kontraktu w momencie, gdy za względu na czynniki niezależne od wykonawcy prace nie mogą być wykonane na czas. Czytaj dalej ...
LADs (Liquidated Ascertained Damages)
Określenie popularnie znane jako kara za opóźnienia w wykonaniu prac, choć tak naprawdę nie mogą być karą, lecz są zadośćuczynieniem za koszty ponoszone przez inwestora z tytułu opóźnień. Suma ta jest określona w kontrakcie i powinna mieć odzwierciedlenie w rzeczywistych kosztach klienta. Czytaj dalej ...
Variation
Termin określający wszelkie zmiany co do zakresu prac czy specyfikacji danego projektu. Czytaj dalej ...
ADR - 'Alternative Dispute Resolution'
Termin ten określa wszelkie formy rozwiązywania sporów kontraktowych, które nie są postępowaniem sądowym do zmiany sumy kontraktowej. Każda tak zmiana musi być potwierdzona instrukcją architekta na piśmie. Czytaj dalej ...
Mediation
Dobrowolna procedura rozwiązywania konfliktów, obie strony kontraktu muszą się zgodzić na takie rozwiązanie i nie są zobowiązane do akceptacji ustalonych warunków ugody. Procedura odbywa się poprzez wynajęcie akredytowanego mediatora, który organizuje spotkanie obu stron w tym samym czasie i miejscu, lecz w różnych pomieszczeniach. Czytaj dalej ...
Adjudication
Forma rozwiązywania konfliktów kontraktowych istniejąca od 1996 roku i stworzona specjalnie na potrzeby branży budowlanej. Jest ona standardowo wpisana w kontrakty JCT i w przypadku kontraktów pomiędzy dwoma firmami żadna ze stron nie może się na nią nie zgodzić. Czytaj dalej ...
Arbitration
Alternatywa do postępowania sądowego, istniejąca od wielu dziesięcioleci. Początkowo rozwiązanie to było dość proste i tanie, lecz w kilku ostatnich dekadach procedury i koszty zbliżyły się do tych w pełnym postępowaniu sądowym. Czytaj dalej ...
Litigation
Termin określający pełne postępowanie sądowne dostępne obu stronom kontraktu, jedynym przypadkiem kiedy strony tracą prawo do takiego rozwiązania to wcześniejsze korzystanie z 'arbitration'. Czytaj dalej ...
Szukaj z Google

Internet
multiproject.org
Use our tips today by calling 07885 249 489