MULTIPROJECT
Z nami masz pewność, że wszystko pójdzie po Twojej myśli

Prawa i obowiązki wykonawcy w świetle JCT Intermediate Contract z 2011 roku

11 luty 2012
Kontrakty organizacji Joint Contracts Tribunal (JCT) są wiodącymi formami standardowych umów budowlanych, które obejmują całe spektrum zagadnień związanych z inwestycją. Do umów JCT z 2011 roku we wrześniu 2011 wprowadzona została trzecia seria poprawek. Wydanie poprawione bierze pod uwagę zmiany w przepisach dotyczących dokonywania płatności i innych, które weszły w życie w październiku 2011 wraz z 8 częścią poprawek ustawy o budownictwie. W związku z tym, zestaw umów JCT z 2005 roku powinien być stosowany do października 2011, a zestaw JCT z 2011 – od tej daty.

W artykule tym, omówione zostaną prawa i obowiązki wykonawcy umowy JCT Intermediate Contract z 2011 roku.

W zobowiązaniu umownym, gdzie stronami jest pracodawca, oraz wykonawca podejmujący się wykonać dla niego zlecenie, zobowiązania zazwyczaj dotyczyć będą jakości wykonania, materiałów oraz daty zakończenia robót. W artykule 2.1 kontraktu JCT IC, wykonawca zobowiązuje się wykonać prace i zakończyć projekt w sposób profesjonalny i w zgodzie z wymogami umowy, przepisami prawa oraz wymogami bezpieczeństwa. Jest to zobowiązanie podstawowe i niepodważalne. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich materiałów o dobrej jakości oraz do zakończenia prac w terminie uwzględnionym w umowie. Jeśli termin taki nie jest w umowie określony, prace powinny zostać zakończone w „rozsądnym terminie” od momentu oddania do dyspozycji wykonawcy terenu budowy.

Jeśli przy realizacji projektu nie został zatrudniony architekt/projektant, wykonawca zobowiązany jest do upewnienia się, że ukończony budynek jest odpowiedni do celu w jakim ma być używany (w miarę wiadomości dostępnych wykonawcy). W świetle umowy Intermediate Contract wykonawca odpowiada przed inwestorem za wszystkich podwykonawców, niezależnie od tego czy są oni wymienieni w kontrakcie; za jakość ich pracy itd. Jeśli podwykonawca wymieniony jest w kontrakcie, wykonawca nie jest odpowiedzialny za wykonany przez niego projekt ani za błędy przez niego popełnione.

Według artykułu 3.7, wykonawca może podpisać umowę z podwykonawcą nie później niż 21 dni po zawarciu głównej umowy. Wykonawca może rozpocząć prace oraz regularnie i ze starannością ukończyć je w wyznaczonym terminie lub przed jego upływem. Można również starać się o przedłużenie terminu, zgodnie z artykułem 2.4.
Wykonawca musi oddać budowę do użytku w stanie, pozwalającym architektowi na wydanie certyfikatu zakończenia (Practical Completion Certfication (w zgodzie z artykułem 2.21), a w określonym okresie następującym po oddaniu budowy, wykonawca jest zobowiązany do naprawienia odkrytych wadliwych instalacji etc. Wykonawca może przed zakończeniem projektu oddać do dyspozycji inwestora zakończoną część budowy zanim zostanie ona praktycznie ukończona lub przed wystawieniem certyfikatu ukończenia. Zgoda na dokonanie tego nie może być wstrzymywana ani opóźniana bez powodu (artykuł 2.25).
Nieukończenie prac
Jeśli prace nie zostaną zakończone w określonym lub przedłużonym terminie oraz jeśli architekt wystawi zawiadomienie o nieukończeniu prac, a także gdy inwestor poinformował wcześniej (przed datą wystawienia końcowego certyfikatu) wykonawcę na piśmie, że może należeć się opłata lub kwota należna zostanie zredukowana oraz gdy wykonawca domagał się w formie pisemnej odszkodowania nie później niż 5 dni przed datą ostatniej płatności, w świetle artykułu 2,23, obowiązkiem wykonawcy jest zapłacić odszkodowanie lub pozwolić odliczyć jego kwotę od należnej mu płatności.
Okres próbny (Rectification period)
Jeśli wady zostaną odkryte, wykonawca może zostać o nich poinformowany przez architekta nie później niż 14 dni od daty zakończenia okresu próbnego. Jeśli wady te wynikają z braków w jakości wykonania lub doborze materiałów niezgodnych z umową i jeśli architekt nie otrzymał innych instrukcji, wtedy w zgodzie z artykułem 2.30, obowiązkiem wykonawcy jest bezpłatne naprawienie owych wad.

Obowiązkiem wykonawcy jest zezwolenie na przeprowadzenie prac niebędących częścią kontraktu. Prace te może wykonywać pracodawca (inwestor) lub osoba przez niego wyznaczona, jeśli jest ona uwzględniona w umowie. Jeśli umowa nie przewiduje takiej możliwości, wykonawca może udzielić zgody na przeprowadzenie prac dodatkowych i zgoda ta nie może być świadomie opóźniana ani wstrzymywana (artykuł 2.7).

W świetle artykułu 2.8.3, wykonawca ma w obowiązek używać dokumentu umowy i innych dokumentów wymaganych przez niego tylko w zgodzie z ich przeznaczeniem. Błędy wynikające z nieścisłości zobowiązany jest on bezpłatnie naprawić.

Jeśli wykonawca podejrzewa, że architekt nie zna terminu, w którym musi dostarczyć projekt jego obowiązkiem jest powiadomienie architekta z wyprzedzeniem o terminie w którym projekt będzie mu potrzebny. Jeśli wykonawca zauważy brak dokumentu oraz błędy lub nieścisłości w dokumentacji, w zgodzie z artykułami 2.13.3.1, ma on obowiązek powiadomić architekta na piśmie o szczegółach braków, błędów lub nieścisłości (artykuł 2.11.3).
Stacks Image 1119
Mini poradnik
JCT - Joint Contract Tribunal
JCT jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli różnych grup zawodowych zaangażowanych w brytyjskie budownictwo. Do członków JCT należą między innymi grupy zrzeszające architektów, rzeczoznawców, inspektorów, kosztorysantów, firm budowlanych i wiele innych. Czytaj dalej ...
Formy "nabywania" budynków
W brytyjskim budownictwie nabywanie, czy zamawianie budynków i ich elementów jest określane słowem "procurement". Dostępne formy nabywania budynków to między inymi: Traditional (lump sum), Design and Build, Constuction Management i Management Contracting. Czytaj dalej ...
Przetarg z punktu widzenia klienta i architekta
Pogląd na etapy projektu budowlanego jest często odmienny dla klienta/architekta i wykonawcy. Inwestor i architekt są zaangażowani w wielomiesięczne prace projektowe zanim ruszy praca na budowie, dla wykonawcy cały projekt to tylko etap przetargu i budowy. Czytaj dalej ...
Gantt Chart
Gantt czy Bar chart jest najprostszą technika planowania. Pomimo swej prostoty, odpowiednio skonstruowany harmonogram może przekazać wiele informacji niezbędnych do wykonania projektu. Czytaj dalej ...
Typy harmonogramów
Harmonogramy można podzielić na kilka typów za względu na rodzaj i dokładność pokazywanych informacji. Istnieje miedzy innymi Master Programme, Detailed Programme, Purchase schedule i inne. Czytaj dalej ...
Zarządzanie ryzykiem
Poprzez używanie oprogramowania do planowania robót możliwe jest rozszerzenie funkcji harmonogramów do zarządzania ryzykiem projektowym. Łatwe analizowanie scenariuszy pozwala na przygotowanie różnych opcji przebiegu budowy. Czytaj dalej ...
Ubezpieczenia z punktu widzenia wykonawcy
Z punktu widzenia wykonawcy budowlanego ubezpieczenia można podzielić na trzy grupy:
- "Employers Liability Insurance" (EL)
- "Public Liability Insurance" (PL)
- "Contract Works Insurance" (CW)
Czytaj dalej ...
Typy ubezpieczeń w kontraktach JCT
Kontrakty JCT dzielą ubezpieczenia wymagane przez warunki kontraktowe.
Jeden z podziałów istnieje ze względu na zakres polisy: "Specified Perils" (SP) iAll Risk Insurance" (AR). Czytaj dalej ...
Obowiązki i prawa wykonawcy
Odpowiedzialność wykonawcy jest ograniczona do wydarzeń pomiędzy przejęciem budowy od inwestora a formalnym zakończeniem robót (practical completion). Daty te nie muszą się pokrywać z faktycznym wykonywaniem prac. Czytaj dalej ...
Obowiązki inwestora
Inwestor powinien posiadać ubezpieczenie pokrywające uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć wynikającą z jego lub jego podwładnych działań lub zaniedbań. W przypadku inwestorów instytucjonalnych ubezpieczenie typu PL i EL powinno być adekwatne. Czytaj dalej ...
Rola architekta
Architekt nie jest stroną kontraktu i jest zatrudniony przez inwestora jako jego przedstawiciel. W świetle kontraktów JCT jest on jednak zobowiązany do upewnienia się, że wszystkie strony zdają sobie sprawę z wymagań ubezpieczeniowych i sprawdzenie, że odpowiednie polisy są wykupione. Czytaj dalej ...
Contract Documents
W skład kontraktu wchodzą różne dokumenty opisujące projekt i warunki współpracy, a nie tylko sama forma kontraktu; mogą to być: plany, specyfikacje, próbki materiałów, kosztorysy, itd. Czytaj dalej ...
Contract Administrator
Jest to osoba odpowiedzialna za zarządzanie kontraktem i certyfikowanie dodatkowych robót, zmian, przedłużeń kontraktu, rozliczeń, itd. Administratorem kontraktu jest zazwyczaj architekt, który nadzorował przygotowania dokumentacji kontraktowej. Czytaj dalej ...
Architect's Instruction
Instrukcje wydawane przez administratora kontraktu wymagane do przeprowadzenia zmian w kontrakcie. Muszą być wydane na piśmie, w przypadku ustnych instrukcji, architekt musi je potwierdzić na piśmie w ciągu 2 dni. Czytaj dalej ...
Provisional Sum
Termin ten określa sumę założoną w kontrakcie na pracę, materiały lub wyposażenie, których ostateczny koszt nie jest znany w momencie zawiązywania kontraktu. Najczęściej jest on używany odnośnie prac, których specyfikacja nie została jeszcze zakończona. Czytaj dalej ...
Interim Certificate
Certyfikat wydawany przez architekta upoważniający klienta do częściowej zapłaty za wykonane prace w przypadku rozliczeń przed zakończeniem prac. Jest on przygotowywany na podstawie wyceny prac przedstawionej przez wykonawcę. Czytaj dalej ...
PC Sum (Prime Cost)
Określenie używane przy kosztorysowaniu i określaniu cen materiałów i innych zasobów, kiedy nie jesteśmy w stanie określić ich dokładnego kosztu. Czytaj dalej ...
Base Date
Określenie rzadko spotykane w mniejszych projektach ze względu na ich krótki czas wykonania. Jest to moment, kiedy przyjmuje się, że oferta wykonawcy jest przygotowana i odzwierciedla warunki rynkowe, zwyczajowo 10 dni przed terminem złożenia oferty. Czytaj dalej ...
Extension of Time
Procedura/certyfikat umożliwiający zmianę zakontraktowanej daty zakończenia prac. Certyfikat ten może być wydany przez administratora kontraktu w momencie, gdy za względu na czynniki niezależne od wykonawcy prace nie mogą być wykonane na czas. Czytaj dalej ...
LADs (Liquidated Ascertained Damages)
Określenie popularnie znane jako kara za opóźnienia w wykonaniu prac, choć tak naprawdę nie mogą być karą, lecz są zadośćuczynieniem za koszty ponoszone przez inwestora z tytułu opóźnień. Suma ta jest określona w kontrakcie i powinna mieć odzwierciedlenie w rzeczywistych kosztach klienta. Czytaj dalej ...
Variation
Termin określający wszelkie zmiany co do zakresu prac czy specyfikacji danego projektu. Czytaj dalej ...
ADR - 'Alternative Dispute Resolution'
Termin ten określa wszelkie formy rozwiązywania sporów kontraktowych, które nie są postępowaniem sądowym do zmiany sumy kontraktowej. Każda tak zmiana musi być potwierdzona instrukcją architekta na piśmie. Czytaj dalej ...
Mediation
Dobrowolna procedura rozwiązywania konfliktów, obie strony kontraktu muszą się zgodzić na takie rozwiązanie i nie są zobowiązane do akceptacji ustalonych warunków ugody. Procedura odbywa się poprzez wynajęcie akredytowanego mediatora, który organizuje spotkanie obu stron w tym samym czasie i miejscu, lecz w różnych pomieszczeniach. Czytaj dalej ...
Adjudication
Forma rozwiązywania konfliktów kontraktowych istniejąca od 1996 roku i stworzona specjalnie na potrzeby branży budowlanej. Jest ona standardowo wpisana w kontrakty JCT i w przypadku kontraktów pomiędzy dwoma firmami żadna ze stron nie może się na nią nie zgodzić. Czytaj dalej ...
Arbitration
Alternatywa do postępowania sądowego, istniejąca od wielu dziesięcioleci. Początkowo rozwiązanie to było dość proste i tanie, lecz w kilku ostatnich dekadach procedury i koszty zbliżyły się do tych w pełnym postępowaniu sądowym. Czytaj dalej ...
Litigation
Termin określający pełne postępowanie sądowne dostępne obu stronom kontraktu, jedynym przypadkiem kiedy strony tracą prawo do takiego rozwiązania to wcześniejsze korzystanie z 'arbitration'. Czytaj dalej ...
Szukaj z Google

Internet
multiproject.org
Use our tips today by calling 07885 249 489