MULTIPROJECT
Z nami masz pewność, że wszystko pójdzie po Twojej myśli

Artykuł 2: Prawa i obowiązki wykonawcy odnośnie ubezpieczenia w umowie JCT Intermediate Contract z 2011 roku.

11 luty 2012
Nowy zestaw kontraktów opublikowanych przez Joint Contracts Tribunal (JCT), organizację zapewniającą standardowe umowy budowlane, został opublikowany we wrześniu 2011 roku pod nazwą JCT content edition 2011. W świetle umów JCT Intermediate Contracts, wykonawca ma następujące prawa i obowiązki odnośnie ubezpieczenia prac podlegających umowie.

W świetle umowy JCT Intermediate Contract z 2011 roku, obowiązkiem wykonawcy jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia w imieniu swoim i pracodawcy pokrywającego: wydatki, odpowiedzialność cywilną, straty, roszczenia oraz zniszczenia spowodowane zapadnięciem się, osiadaniem, obciążeniem, wibracjami itp. w wyniku wykonywanych prac. Jest to określone wymogami umowy oraz instrukcjami architekta (artykuł 6.5.1)
Addenda 1 paragraf A.1 stanowi, że wykonawca nowego budynku, w imieniu swoim i inwestora musi zakupić oraz opłacać ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka. Wykonawca jest również zobowiązany do przedstawienia dokumentację potwierdzającą wykupienie ubezpieczenia na uzasadnioną prośbę pracodawcy lub architekta (artykuł 6.15.3). Jeśli cena ubezpieczenia okaże się wygórowana, zgodnie z artykułem 6.16 wykonawca musi niezwłocznie powiadomić o tym pracodawcę. Pracodawca i wykonawca muszą w takiej sytuacji przedyskutować środki ochrony. Wykonawca musi również podjąć odpowiedzialne działania dążące do zarejestrowania swoich pracowników w CSCS (artykuł 2.2.2) i powinien opłacać wszystkie należności z tego wynikające (artykuł 2.3). Wykonawca oraz wszyscy podwykonawcy, według addendy 1 paragraf 4.3 uprawniają ubezpieczyciela do wypłacenia odszkodowania swojemu pracodawcy.
Polisa na wypadek aktów terrorystycznych
Jeśli pracodawca reprezentuje urząd społeczny, według addendy 1 paragraf 3.2 może on oczekiwać od wykonawcy okazania świadectwa ubezpieczenia na wypadek aktu terrorystycznego. Jeśli polisa ubezpieczeniowa dotycząca ubezpieczenia na wypadek aktu terrorystycznego traci ważność, wykonawca musi o tym fakcie poinformować pracodawcę (artykuł 6.10.1). Jeśli prace lub materiały zostaną zniszczone lub utracone w wyniku aktu terrorystycznego, a pracodawca nie wystawił jeszcze zaświadczenia o zakończeniu prac, obowiązkiem wykonawcy jest z całą starannością odzyskać, wymienić lub naprawić uszkodzone materiały, pozbyć się pozostałości po zniszczeniach oraz powrócić do wykonywania prac (artykuł 6.10.4.1). W sprawiedliwym przypadku, zatrudnienie wykonawcy może zostać rozwiązane w ciągu 28 dni od dnia w którym strata lub zniszczenie miało miejsce, zgodnie z add. 1 paragraf 4.4. Wykonawca może w tej sytuacji uruchomić procedurę rozwiązywania konfliktów (add. 1 par. 4.4.1) w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o rozwiązaniu umowy.
Plany bezpieczeństwa
Jeśli wykonawca jest wykonawca głównym, jest on odpowiedzialny za opracowanie planu BHP i przekazanie go pracodawcy przed rozpoczęciem robót. Jeśli plan ten zostanie zmodyfikowany, pracodawca musi zostać o tym niezwłocznie poinformowany (artykuł 3.18.2). Obowiązkiem wykonawcy jest upewnienie się, że podwykonawcy dostarczą nadzorcy planowemu wszystkich niezbędnych informacji w terminie (artykuł 3.18.3).
Alarm pożarowy (Fire code)
Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie jednolitego systemu postępowania na wypadek pożaru dla całego swojego personelu (artykuł 6.12). W przypadku braków w systemie, gdy ubezpieczyciel poinformuje wykonawcę o wymaganiach związanych z organizacją alarmu na wypadek pożaru wykonawca musi przesłać kopie tych dokumentów pracodawcy oraz architektowi (artykuł 6.13.1). Jeśli środki zapobiegawcze odnoszą się do obowiązku wykonania i zakończenia prac przez wykonawcę, zgodnie z artykułem 6.13.1.1 obowiązkiem jego jest wdrożenie takich środków do określonej daty.
Stacks Image 1119
Mini poradnik
JCT - Joint Contract Tribunal
JCT jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli różnych grup zawodowych zaangażowanych w brytyjskie budownictwo. Do członków JCT należą między innymi grupy zrzeszające architektów, rzeczoznawców, inspektorów, kosztorysantów, firm budowlanych i wiele innych. Czytaj dalej ...
Formy "nabywania" budynków
W brytyjskim budownictwie nabywanie, czy zamawianie budynków i ich elementów jest określane słowem "procurement". Dostępne formy nabywania budynków to między inymi: Traditional (lump sum), Design and Build, Constuction Management i Management Contracting. Czytaj dalej ...
Przetarg z punktu widzenia klienta i architekta
Pogląd na etapy projektu budowlanego jest często odmienny dla klienta/architekta i wykonawcy. Inwestor i architekt są zaangażowani w wielomiesięczne prace projektowe zanim ruszy praca na budowie, dla wykonawcy cały projekt to tylko etap przetargu i budowy. Czytaj dalej ...
Gantt Chart
Gantt czy Bar chart jest najprostszą technika planowania. Pomimo swej prostoty, odpowiednio skonstruowany harmonogram może przekazać wiele informacji niezbędnych do wykonania projektu. Czytaj dalej ...
Typy harmonogramów
Harmonogramy można podzielić na kilka typów za względu na rodzaj i dokładność pokazywanych informacji. Istnieje miedzy innymi Master Programme, Detailed Programme, Purchase schedule i inne. Czytaj dalej ...
Zarządzanie ryzykiem
Poprzez używanie oprogramowania do planowania robót możliwe jest rozszerzenie funkcji harmonogramów do zarządzania ryzykiem projektowym. Łatwe analizowanie scenariuszy pozwala na przygotowanie różnych opcji przebiegu budowy. Czytaj dalej ...
Ubezpieczenia z punktu widzenia wykonawcy
Z punktu widzenia wykonawcy budowlanego ubezpieczenia można podzielić na trzy grupy:
- "Employers Liability Insurance" (EL)
- "Public Liability Insurance" (PL)
- "Contract Works Insurance" (CW)
Czytaj dalej ...
Typy ubezpieczeń w kontraktach JCT
Kontrakty JCT dzielą ubezpieczenia wymagane przez warunki kontraktowe.
Jeden z podziałów istnieje ze względu na zakres polisy: "Specified Perils" (SP) iAll Risk Insurance" (AR). Czytaj dalej ...
Obowiązki i prawa wykonawcy
Odpowiedzialność wykonawcy jest ograniczona do wydarzeń pomiędzy przejęciem budowy od inwestora a formalnym zakończeniem robót (practical completion). Daty te nie muszą się pokrywać z faktycznym wykonywaniem prac. Czytaj dalej ...
Obowiązki inwestora
Inwestor powinien posiadać ubezpieczenie pokrywające uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć wynikającą z jego lub jego podwładnych działań lub zaniedbań. W przypadku inwestorów instytucjonalnych ubezpieczenie typu PL i EL powinno być adekwatne. Czytaj dalej ...
Rola architekta
Architekt nie jest stroną kontraktu i jest zatrudniony przez inwestora jako jego przedstawiciel. W świetle kontraktów JCT jest on jednak zobowiązany do upewnienia się, że wszystkie strony zdają sobie sprawę z wymagań ubezpieczeniowych i sprawdzenie, że odpowiednie polisy są wykupione. Czytaj dalej ...
Contract Documents
W skład kontraktu wchodzą różne dokumenty opisujące projekt i warunki współpracy, a nie tylko sama forma kontraktu; mogą to być: plany, specyfikacje, próbki materiałów, kosztorysy, itd. Czytaj dalej ...
Contract Administrator
Jest to osoba odpowiedzialna za zarządzanie kontraktem i certyfikowanie dodatkowych robót, zmian, przedłużeń kontraktu, rozliczeń, itd. Administratorem kontraktu jest zazwyczaj architekt, który nadzorował przygotowania dokumentacji kontraktowej. Czytaj dalej ...
Architect's Instruction
Instrukcje wydawane przez administratora kontraktu wymagane do przeprowadzenia zmian w kontrakcie. Muszą być wydane na piśmie, w przypadku ustnych instrukcji, architekt musi je potwierdzić na piśmie w ciągu 2 dni. Czytaj dalej ...
Provisional Sum
Termin ten określa sumę założoną w kontrakcie na pracę, materiały lub wyposażenie, których ostateczny koszt nie jest znany w momencie zawiązywania kontraktu. Najczęściej jest on używany odnośnie prac, których specyfikacja nie została jeszcze zakończona. Czytaj dalej ...
Interim Certificate
Certyfikat wydawany przez architekta upoważniający klienta do częściowej zapłaty za wykonane prace w przypadku rozliczeń przed zakończeniem prac. Jest on przygotowywany na podstawie wyceny prac przedstawionej przez wykonawcę. Czytaj dalej ...
PC Sum (Prime Cost)
Określenie używane przy kosztorysowaniu i określaniu cen materiałów i innych zasobów, kiedy nie jesteśmy w stanie określić ich dokładnego kosztu. Czytaj dalej ...
Base Date
Określenie rzadko spotykane w mniejszych projektach ze względu na ich krótki czas wykonania. Jest to moment, kiedy przyjmuje się, że oferta wykonawcy jest przygotowana i odzwierciedla warunki rynkowe, zwyczajowo 10 dni przed terminem złożenia oferty. Czytaj dalej ...
Extension of Time
Procedura/certyfikat umożliwiający zmianę zakontraktowanej daty zakończenia prac. Certyfikat ten może być wydany przez administratora kontraktu w momencie, gdy za względu na czynniki niezależne od wykonawcy prace nie mogą być wykonane na czas. Czytaj dalej ...
LADs (Liquidated Ascertained Damages)
Określenie popularnie znane jako kara za opóźnienia w wykonaniu prac, choć tak naprawdę nie mogą być karą, lecz są zadośćuczynieniem za koszty ponoszone przez inwestora z tytułu opóźnień. Suma ta jest określona w kontrakcie i powinna mieć odzwierciedlenie w rzeczywistych kosztach klienta. Czytaj dalej ...
Variation
Termin określający wszelkie zmiany co do zakresu prac czy specyfikacji danego projektu. Czytaj dalej ...
ADR - 'Alternative Dispute Resolution'
Termin ten określa wszelkie formy rozwiązywania sporów kontraktowych, które nie są postępowaniem sądowym do zmiany sumy kontraktowej. Każda tak zmiana musi być potwierdzona instrukcją architekta na piśmie. Czytaj dalej ...
Mediation
Dobrowolna procedura rozwiązywania konfliktów, obie strony kontraktu muszą się zgodzić na takie rozwiązanie i nie są zobowiązane do akceptacji ustalonych warunków ugody. Procedura odbywa się poprzez wynajęcie akredytowanego mediatora, który organizuje spotkanie obu stron w tym samym czasie i miejscu, lecz w różnych pomieszczeniach. Czytaj dalej ...
Adjudication
Forma rozwiązywania konfliktów kontraktowych istniejąca od 1996 roku i stworzona specjalnie na potrzeby branży budowlanej. Jest ona standardowo wpisana w kontrakty JCT i w przypadku kontraktów pomiędzy dwoma firmami żadna ze stron nie może się na nią nie zgodzić. Czytaj dalej ...
Arbitration
Alternatywa do postępowania sądowego, istniejąca od wielu dziesięcioleci. Początkowo rozwiązanie to było dość proste i tanie, lecz w kilku ostatnich dekadach procedury i koszty zbliżyły się do tych w pełnym postępowaniu sądowym. Czytaj dalej ...
Litigation
Termin określający pełne postępowanie sądowne dostępne obu stronom kontraktu, jedynym przypadkiem kiedy strony tracą prawo do takiego rozwiązania to wcześniejsze korzystanie z 'arbitration'. Czytaj dalej ...
Szukaj z Google

Internet
multiproject.org
Use our tips today by calling 07885 249 489